Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-37-2013-63

RK-37-2013-63.doc
Číslo materiálu63
Číslo jednacíRK-37-2013-63
NázevNávrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje
Zpracoval D. Šálková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuMPSV vyhlásilo výzvu č. 76 pro předkládání grantových projektů krajů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3 Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 4.3.4 Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života.
Kraj Vysočina uložil odboru sociálních věcí usnesením Rady kraje Vysočina RK-26-2011-66 podat projektovou žádost Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje . Rozhodnutím Ministerstva práce a sociálních věcí byla schválena dotace v celkové maximální výši 7 547 917,20 Kč. Z projektu budou hrazeny jak přímé tak nepřímé náklady. Z přímých nákladů je nejvýznamnější položkou proplacení odměn z Dohod o pracovní činnosti a Dohod o provedení práce. Z nepřímých nákladů se jedná zejména o proplacení cestovného a telefonních hovorů.
Návrh řešení Dne 8. 11. 2013 byla účelová neinvestiční dotace zaslaná MPSV ve výši 425 449,14 Kč připsána na zvláštní bankovní účet, který byl k tomuto účelu zřízen.
S ohledem na to je nutné provést rozpočtové opatření a přijmout účelovou neinvestiční dotaci do rozpočtu zvláštního účtu tak, aby bylo možné z ní čerpat prostředky na projekt, jehož realizaci Kraj Vysočina zahájil.
StanoviskaEkonomický odbor.
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 425 449,14 Kč, která byla připsána na zvláštní účet projektu dne 8. 11. 2013.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Rovnost na Vysočině o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 425 449,14 Kč určenou na financování projektu Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje .
Odpovědnost odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
Termín 29. 11. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz