Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-37-2013-35

RK-37-2013-35.doc
Číslo materiálu35
Číslo jednacíRK-37-2013-35
NázevNávrh rozpočtového opatření - změna sazby DPH u smluv o nájmu nemovitostí na kapitole Zdravotnictví
Zpracoval5 Návrh rozpočtového opatření - změna sazby DPH u smluv o nájmu nemovitostí na kapitole Zdravotnictví pro: jednání rady kraje č. 37/2013 dne 19. 11. 2013 zpracovali: J. Dvořáková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuNa základě smluv o nájmu nemovitostí uzavřenými mezi Krajem Vysočina a nemocnicemi zřizovanými krajem nemocnice užívají nemovitosti ve vlastnictví kraje za účelem dosažení předmětu činnosti, hlavního účelu a k výkonu doplňkové činnosti vymezených zřizovací listinou.
V souladu se smluvním ujednáním Kraj Vysočina inkasuje čtvrtletně od nemocnic nájemné, které je jednotlivým nemocnicím následně kompenzováno formou provozního transferu nebo investiční dotace.
Zrekonstruované nebo nově vybudované pavilony v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci, Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci, Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci, Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci (dále jen nemocnice ) spolufinancované z prostředků ROP NUTS II Jihovýchod jsou předmětem nájmu sjednaného v daňovém režimu (cena za nájemné je navýšena o daň z přidané hodnoty ve výši platné sazby).
S účinností od 1. ledna 2013 se u zdanitelného plnění nebo u přijaté úplaty uplatňuje základní sazba daně ve výši 21 %. Rozpočet Kraje Vysočina byl schválen usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0547/08/2012/ZK dne 18. 12. 2012 a příjmy z pronájmů nemovitého majetku nemocnicím byly zdaněny základní sazbou DPH ve výši 20 %.
V souladu s rozpočtovými pravidly je třeba změnu zákonné sazby DPH nájemného u nemocnic zohlednit v rozpočtu kraje na rok 2013, a to na straně příjmů, tak na straně výdajů schválením příslušné změny radou kraje.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje schválit zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje na rok 2013 způsobené zvýšením základní sazby DPH u nájemného, které je placené nemocnicemi čtvrtletně na základě smluv o nájmu nemovitostí o částku ve výši 124 160 Kč.
StanoviskaOdbor ekonomický k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí s účelovým znakem 00051 o nájemné placené:
- Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací ve výši 33 200 Kč;
- Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací ve výši 31 200 Kč;
- Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací ve výši 23 760 Kč;
- Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací ve výši 36 000 Kč;
* zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Ostatní finanční operace, § 6399 - Ostatní finanční operace, položky 5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (ORG 1703 - DPH placená krajem) o částku 124 160 Kč.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
Termín do 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz