Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 27/2015 - 15.09.2015

ČísloNázev
01Pozvánka
02Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III.
03Koncesní řízení na výstavbu/rekonstrukci a provoz domova seniorů v Humpolci - jmenování členů komise pro otevírání obálek a hodnotící komise
04Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
04upr1Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
05Podstatná změna č. XIX projektu Transformace Ústavu sociální péče Křižanov II.
06Návrh na změnu čerpání fondu investic u Domova bez zámku, příspěvkové organizace
07Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - vratka nedočerpaných prostředků v rámci OP LZZ - ukončení projektu Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje .
08Návrh na bezúplatný převod nepotřebného majetku Domova bez zámku, příspěvkové organizace
09Podstatná změna XX. projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
10Podstatná změna XX. v projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov
11Návrh na uzavření Smlouvy o spolupráci na portálu eSbírky
12Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za I. čtvrtletí 2015
13Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů za likvidaci nepoužitelných léčiv za I. pololetí 2015
14Odměny pro ředitelky/ředitele nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina a ředitelku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
15Věcný dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
16Věcné dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
17Věcné, peněžní dary a dotace pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
18Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - dotace na realizaci projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra Nemocnice Jihlava
19Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. a obci Rozsochy
20Darování pozemku v k. ú. Poděbaby a obci Havlíčkův Brod
21Darování pozemku v k. ú. a obci Nové Veselí
22Smlouvy zakládající právo provést stavbu právo provést stavbu v rámci akce III/379 Velká Bíteš - ulice Na Valech a akce OK sil. II/602 a II/379
23Darování pozemků v k. ú. a obci Podmoklany
24Uzavření smluv v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/348 Polná - odvodnění komunikace
25Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
26Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
27Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k. ú. Dolní Bítovčice
28Nabytí pozemků pro akci II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba - změna usnesení
29Návrh na provedení změny názvu akcí v rámci kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství v roce 2015
30Přijetí daru pozemku v k. ú. a obci Humpolec
31Návrh na vydání souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
32Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/150 H. Brod - most ev. č. 150-025
33Rozhodnutí o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JV na projekt II/523 Jihlava - Větrný Jeníkov
34Rozhodnutí o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JV na projekt II/523 Větrný Jeníkov - Humpolec
35Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava
36Rozhodnutí o vrácení části dotace a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
37Smlouva o převodu práv a povinností ze stavebního povolení
38Žádost o poskytnutí podpory z IROP na realizaci projektů silniční infrastruktury
39Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekty Úspory energií - SPŠ Pelhřimov - učební pavilon Friedova , Úspory energií - Hotelová škola Třebíč - budova internátu a Úspory energií - OA a HŠ Velké Meziříčí - nová budova
40Penále za porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
41Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie pro Kraj Vysočina v roce 2016
42Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Veřejná zakázka o dodávkách zemního plynu pro Kraj Vysočina v roce 2016
43Informace o spuštění hlasování o krajských prioritách pro přípravu rozpočtu pro rok 2016 prostřednictvím aplikace Váš názor .
44Zpráva o aktivitách Zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu v období březen 2015 - srpen 2015
45Poskytnutí finančního daru - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
46Redakční rada novin Kraj Vysočina
47Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Krajskou knihovnu Vysočiny, Havlíčkův Brod
48Návrh na provedení rozpočtového opatření kapitola Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pronájem systému panoramatické kamery do televizní sítě ČR
49Fond Vysočiny - projekt FV00860.0001
50Souhlas zřizovatele k přijetí finančního daru u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
51Návrh na provedení rozpočtového opatření - Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace - proplacení 1. etapy realizace projektu Živá kulturní spolupráce Vysočina - Dolní Rakousko podpořeného z Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupr
52Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
53Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí finančního daru na muzejní činnost na zámku ve Světlé nad Sázavou
54Vývoz a prezentace sbírkových předmětů ze sbírky Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace na zahraniční výstavě
55Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
56Vývoz a prezentace betlémů ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace na výstavě v zahraničí
57Předběžný záměr Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
58Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Životní prostředí - příjem dotace od Ministerstva životního prostředí na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v roce 2015
59Informace o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu Povodí řeky Jihlavy nad VD Dalešice - Průzkum a monitoring výustí kanalizace
60Průběžné monitorovací zprávy v rámci projektů Operačního programu Životní prostředí a podklady k závěrečnému vyhodnocení akcí
61Vypořádání připomínek k návrhu Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016 až 2025
62Zadávací řízení na veřejnou zakázku Vyšetření moru včelího plodu ze vzorku měli na území Kraje Vysočina
63Uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku v rámci projektu Jarmarky s Albertem - Dětský domov, Rovečné 40
64Změny ve zřizovací listině
65Návrh na odepsání pohledávky - Dětský domov Telč, Štěpnická 111
66Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov - změna závazných ukazatelů
67Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
68Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2015
69Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2015 dle schválených pravidel rady kraje
70Podpora spolupráce základních a středních škol
71Jmenování členů komise pro otevírání obálek a hodnotící komise pro nadlimitní veřejnou zakázku Dodávka zařízení č. 2 pro projekt Od myšlenky k výrobku 2
72Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod
73Změny v dokumentaci projektu
74Změny v dočasném schválení počtu zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu - návrh na provedení rozpočtového opatření
75Veřejná zakázka na služby: PD-04-2015, mosty
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz