Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2015-61

RK-27-2015-61.doc  RK-27-2015-61pr01.doc  RK-27-2015-61pr02.pdf  RK-27-2015-61pr03.pdf  RK-27-2015-61pr04.pdf  RK-27-2015-61pr05.pdf
Číslo materiálu61
Číslo jednacíRK-27-2015-61
NázevVypořádání připomínek k návrhu Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016 až 2025
Zpracoval J. Joneš
Předkládá E. Horná
Počet příloh
Popis problémuJedná se o vypořádání připomínek k návrhu nového Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016 až 2025 (dále též jen POH Kraje Vysočina ).
Dne 1. 1. 2015 nabylo účinnosti nové nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015-2024 (vydáno ve Sbírce zákonů dne 31. 12. 2014 jako nařízení vlády č. 352/2014 Sb.), dokumenty k němu jsou k dispozici na stránkách ministerstva: http://www.mzp.cz/cz/poh_cr_prislusne_dokumenty. Podle § 43 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen zákon o odpadech , se nyní zpracovává POH Kraje Vysočina, který musí být v souladu se závaznou částí Plánu odpadového hospodářství České republiky.
Rada Kraje Vysočina na svém zasedání dne 20. ledna 2015 usnesením 0131/03/2015/RK rozhodla zahájit práce na zpracování POH Kraje Vysočina včetně posouzení vlivu na životní prostředí a uložila odboru životního prostředí a zemědělství (dále též jen OŽPZ ) zajistit jeho zpracování.
Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu pro příjem žádostí o příspěvek ze Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen SFŽP ČR ) na tvorbu krajských plánů odpadového hospodářství a proto Rada Kraje Vysočina na svém zasedání dne 3. února 2015 usnesením 0176/04/2015/RK rozhodla předložit žádost o podporu ze SFŽP ČR na zpracování POH Kraje Vysočina. OŽPZ žádost předložil a žádost byla dne 25. 2. 2015 akceptována a bylo ji přiděleno registrační číslo 02131542.
Následně proběhlo zadání veřejné zakázky malého rozsahu dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek ze dne 22. 7. 2014 č. 06/14. Zakázka byla zadána společnosti Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s., se sídlem 5. května 1640/65, 140 21 Praha 4. Podrobnosti o průběhu zadávání veřejné zakázky jsou na profilu zadavatele (pod názvem zakázky Plán odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016 až 2025 - viz též https://ezak.kr-vysocina.cz/contract_display_1594.html).

Společnost Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s., již zpracovala návrh díla POH Kraje Vysočina. Ke zpracování proběhla řada kontrolních dní za účasti zástupců odborné veřejnosti kraje.
Návrh díla POH Kraje Vysočina obsahuje tyto dílčí části:
1. Analytická část - viz příloha 2 tohoto materiálu. Rámcově - jedná se o vyhodnocení stavu odpadového hospodářství kraje, obsahuje zejména:
a) výčet druhů, množství a zdroje vznikajících odpadů a posouzení vývoje jejich produkce a nakládání,
b) vyhodnocení stávajících systémů sběru a nakládání s odpady na území kraje minimálně pro komunální odpady, směsný komunální odpad, biologicky rozložitelné odpady, obalové odpady, nebezpečné odpady, stavební odpady, výrobky s ukončenou životností, odpady podle části čtvrté zákona o odpadech, včetně tříděného sběru materiálově využitelných složek odpadů,
c) vyhodnocení sítě zařízení pro nakládání s odpady podle písmene b) na území kraje včetně posouzení kapacit pro jednotlivé způsoby nakládání, posouzení nezbytných změn a doplnění systémů sběru a nakládání s odpady a výrobky s ukončenou životností s ohledem na jejich zlepšení v souladu s principy soběstačnosti a blízkosti,
d) podklady pro získání informací nezbytných pro vypracování kritérií pro umístění a kapacity zařízení pro nakládání s odpady podporovaná z veřejných zdrojů, pokud je to s ohledem na plnění stanovených cílů nezbytné.
2. Závazná část - viz příloha 3 tohoto materiálu. Rámcově - obsahuje cíle a opatření pro předcházení vzniku odpadů a stanoví cíle, zásady a opatření pro:
a) nakládání s komunálními odpady, zejména směsným komunálním odpadem a biologicky rozložitelnými odpady,
b) nakládání se stavebními odpady,
c) nakládání s obalovými odpady,
d) nakládání s výrobky s ukončenou životností a vybranými odpady podle části čtvrté zákona o odpadech,
e) nakládání s dalšími odpady, zejména nebezpečnými,
f) přípravu na opětovné použití, recyklaci, využívání a odstraňování odpadů minimalizující nepříznivý dopad na životní prostředí,
g) snižování množství odpadů ukládaných na skládky, zejména biologicky rozložitelných odpadů,
h) snižování podílu biologicky rozložitelné složky ve směsném komunálním odpadu.
3. Směrná část - viz příloha 4 tohoto materiálu. Rámcově obsahuje:
a) výčet nástrojů pro splnění cílů plánu odpadového hospodářství kraje,
b) kritéria hodnocení změn podmínek, na jejichž základě byl plán odpadového hospodářství kraje zpracován,
c) kritéria pro typy, umístění a kapacity zařízení pro nakládání s odpady podporovaná z veřejných zdrojů,
d) záměry na potřebná zařízení pro nakládání s odpady, pokud je to s ohledem na plnění stanovených cílů nezbytné.

Podle § 43 odst. 8 zákona o odpadech kraj v samostatné působnosti byl povinen do 10 dnů ode dne zpracování návrhu oznámit způsobem v místě obvyklým, kdy a kde lze do tohoto návrhu plánu nahlédnout, činit si výpisy, opisy nebo kopie. Veřejné nahlédnutí do návrhu plánu odpadového hospodářství kraje nebo jeho změny musí být umožněno po dobu nejméně 30 kalendářních dnů ode dne oznámení možnosti veřejného nahlédnutí; v této lhůtě lze též uplatnit k návrhu plánu odpadového hospodářství kraje nebo jeho změně písemné vyjádření. Kraj je povinen připomínky vypořádat a toto vypořádání zveřejnit.
Proto byl návrh díla POH Kraje Vysočina v období 27. 7. 2015 až 27. 8. 2015 zveřejněn. Obdrželi jsme připomínky od 13 osob (subjektů). Plné textové znění obdržených připomínek je v příloze 5 tohoto materiálu.
Návrh řešení Odbor životního prostředí a zemědělství z důvodů uvedených v popisu problému navrhuje radě kraje vypořádat připomínky k návrhu Plán odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016 až 2025 dle materiálu RK-27-2015-61, př. 01. V tomto materiálu jsou obsaženy všechny obdržené připomínky a návrh na způsob jejich vypořádání a to včetně podrobného zdůvodnění, zejména pokud připomínku nelze akceptovat.
Podrobné zdůvodnění vypořádání připomínek viz příloha 1 tohoto materiálu. Lze shrnout a zobecnit, že akceptovány budou připomínky zejména upozorňující na formální chyby, dále budou akceptovány připomínky upozorňující na případné nesrovnalosti zejména v analytické části. Naopak nebudou akceptovány připomínky s návrhy apod. v rozporu se zákonem o odpadech aj. (v materiálu je podrobně vysvětleno), nebudou akceptovány připomínky, které navrhují, aby plán odpadového hospodářství (nebo na jeho základě krajský úřad) suploval legislativní či jinou práci ústředních orgánů (zejména Ministerstva životního prostředí ad.). Odborně věcné připomínky budou akceptovány (zejména požadavky na zpřesnění pasáže ve směrné části týkající se energetického využití odpadů).
Po vypořádání připomínek bude v souladu s vypořádáním upraven návrh POH Kraje Vysočina a takto upravený bude předložen do pokračování procesu posouzení vlivu na životní prostředí - hodnocení koncepce POH Kraje Vysočina - za účelem získání souhlasného stanoviska k návrhu POH Kraje Vysočina podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen zákon o EIA ), včetně hodnocení důsledků na Evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (NATURA 2000) podle § 45 h) a 45 i) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále též stanovisko SEA ).
V rámci procesu posouzení vlivu na životní prostředí bude ještě jednou (na základě nynějšího vypořádání připomínek upravený) návrh POH Kraje Vysočina zveřejněn a připomínkován (se zaměřením právě na posouzení vlivu na životní prostředí dle zákona o EIA).
Předpokládáme získání souhlasného stanoviska SEA od Ministerstva životního prostředí k POH Kraje Vysočina podle § 10g zákona o EIA do 15. prosince 2015. Poté bude celý (a v souladu se závěry stanoviska SEA podle zákona o EIA případně znovu upravený) návrh POH Kraje Vysočina standardními postupy projednáván v orgánech kraje a předpokládáme předložení závazné části POH Kraje Vysočina k projednání a schválení v zastupitelstvu kraje v únoru 2016.
StanoviskaOddPKŽÚ nemá připomínky k návrhu usnesení materiálu.
Návrh usneseníRada kraje
vypořádává
v souladu s § 43 odst. 8 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, připomínky k návrhu Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina 2016 až 2025 dle materiálu RK-27-2015-61, př. 1.
Odpovědnost OŽPZ
Termín 30. 9. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz