Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2015-13

RK-27-2015-13.doc
Číslo materiálu13
Číslo jednacíRK-27-2015-13
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů za likvidaci nepoužitelných léčiv za I. pololetí 2015
Zpracoval V. Šimková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuV souladu s ustanovením zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), pro rok 2015 došlo ze strany Ministerstva financí k uvolnění finančních prostředků na úhradu nákladů spojených s likvidací nepoužitelných léčiv. Podle ustanovení § 89 odst. 2 zákona je lékárna povinna převzít nepoužitelná léčiva odevzdaná fyzickými osobami. Náklady vzniklé lékárně s odevzdáním nepoužitelných léčiv stanoveným osobám a s jejich zneškodněním těmito osobami hradí stát prostřednictvím krajského úřadu. K zabezpečení jednotného postupu krajských úřadů při úhradě nákladů za likvidaci nepoužitelných léčiv zpracovalo Ministerstvo financí metodický pokyn. Dle tohoto pokynu zpracoval krajský úřad soupis nákladů uhrazených v I. pololetí 2015 za likvidaci nepoužitelných léčiv, které lékárny ve správním obvodu Kraje Vysočina převzaly od fyzických osob a odevzdaly k likvidaci. Soupis krajský úřad doložil kopiemi prvotních dokladů o úhradě svozu a likvidaci léčiv a zaslal spolu se žádostí o uvolnění dotace ze státního rozpočtu Ministerstvu financí. Ministerstvo financí provedlo úhradu prokázaných výdajů za likvidaci nepoužitelných léčiv za I. pololetí 2015 v požadované výši 295 184 Kč.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje schválit zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje o účelovou dotaci z Ministerstva financí ve výši 295 184 Kč.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením č. 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina - ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva financí ve výši 295 184 Kč - za likvidaci nepoužitelných léčiv za I. pololetí roku 2015 (ÚZ 98297).
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3721 - Sběr a svoz nebezpečných odpadů) rozpočtu kraje o neinvestiční účelovou dotaci z Ministerstva financí ve výši 295 184 Kč určenou na likvidaci nepoužitelných léčiv za I. pololetí roku 2015.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
Termín 30. 9. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz