Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2015-27

RK-27-2015-27.doc  RK-27-2015-27pr01.doc  RK-27-2015-27pr02.pdf
Číslo materiálu27
Číslo jednacíRK-27-2015-27
NázevUzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k. ú. Dolní Bítovčice
Zpracoval H. Brázdilová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace je investorem stavby III/3516 Bítovčice - opěrná zeď , v rámci které bude provádět rekonstrukci opěrné zdi silnice III/3516 mimo jiné i na pozemku par. č. 191/1 v k. ú. Dolní Bítovčice a obci Bítovčice, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Jihlava na LV 89. Vlastníkem výše uvedeného pozemku je Česká republika a právo s ním hospodařit má Povodí Moravy, státní podnik, Dřevařská 932/11, Brno, 602 00.
Investor stavby předběžně dojednal s vlastníkem výše uvedeného pozemku uzavření úplatné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti ve prospěch vlastníka opěrné zdi - Kraje Vysočina. Jednorázová úhrada za zřízení služebnosti bude vypočtena podle účinných cenových předpisů v den uzavření smlouvy o zřízení služebnosti a uhradí jí investor povinnému dle smlouvy.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje uzavřít úplatnou trojstrannou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na akci III/3516 Bítovčice - opěrná zeď na pozemku par. 191/1 v k. ú. Dolní Bítovčice a obci Bítovčice mezi Povodím Moravy, státním podnikem, jako budoucím povinným, Krajem Vysočina jako budoucím oprávněným a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočina, příspěvkovou organizací, jako investorem stavby.
Návrh smlouvy je přiložen v materiálu RK-27-2015-27, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Krajem Vysočina jako budoucím oprávněným, Povodím Moravy, státním podnikem jako budoucím povinným a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočina, příspěvkovou organizací jako investorem stavby na akci III/3516 Bítovčice - opěrná zeď na pozemku par. č. 191/1 v k. ú. Dolní Bítovčice a obci Bítovčice dle materiálu RK-27-2015-27, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 10. 11. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz