Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2015-74

RK-27-2015-74.doc  RK-27-2015-74pr01.doc
Číslo materiálu74
Číslo jednacíRK-27-2015-74
NázevZměny v dočasném schválení počtu zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu - návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval I. Hanáková Kosourová, V. Švarcová
Předkládá P. Krčál, Z. Kadlec
Počet příloh
Popis problémuUsnesením číslo 1530/29/2012/RK (materiál RK-29-2012-81) bylo schváleno 1 ze 3 pracovních míst, která jsou využívána pro zajištění aktivit projektu Žijeme a pracujeme na Vysočině , a to na dobu určitou do 30. 6. 2015.
Usnesením číslo 0623/11/2015/RK (materiál RK-11-2015-71) bylo dočasné schválení všech 3 pracovních míst pro zajištění aktivit projektu Žijeme a pracujeme na Vysočině prodlouženo, a to do 30. 9. 2015.

K realizaci projektu Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina jsou využívána pracovní místa schválená v rámci počtu míst zařazených do krajského úřadu jako dočasná místa pro realizaci projektových záležitostí na úseku odboru sociálních věcí.
Jednalo se původně o následující pracovní místa:
- kontaktní pracovník Family Pointu, pracovní místo schválené usnesením rady kraje číslo 0369/07/2013/RK (materiál RK-07-2013-63upr.1)
- využití 1 pozice projektu Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů , pracovní místo schválené usnesením rady kraje číslo 1139/24/2010/RK (materiál RK-24-2010-52), k dalšímu využití na projektové záležitosti prodlouženo usnesením číslo 0369/07/2013/RK (materiál RK-07-2013-63upr.1)
- využití 2 pracovních pozic projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina , schválené usnesením rady kraje číslo 1472/32/2009/RK (materiál
RK-32-2009-34), k dalšímu využití na projektové záležitosti prodlouženo usnesením číslo 0962/18/2013/RK (materiál RK-18-2013-54).
Tato pracovní místa byla k realizaci projektu Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina zařazena do struktury odboru sociálních věcí, oddělení sociální ochrany a prevence příkazem ředitele č. 5/14 ze dne 31. 1. 2014. V rámci projektu byla tato 4 pracovní místa využita pro vytvoření pozice psychologa, sociálního pracovníka v sociálně-právní ochraně dětí, sociálního pracovníka na úseku náhradní rodinné péče a pozice projektového a finančního manažera spojené s koordinací sociálních pracovníků.
Usnesením číslo 0623/11/2015/RK (materiál RK-11-2015-71) bylo dočasné schválení všech 4 pracovních míst pro zajištění aktivit projektu Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina prodlouženo, a to do 31. 10. 2015.

Materiál navrhuje využití 3 z výše uvedených pracovních míst od 1. 11. 2015, a to na dobu neurčitou s úhradou osobních a souvisejících výdajů z kapitoly Krajský úřad, a to takto:

Využití 2 pracovních míst na odboru sociálních věcí z důvodu nutnosti zajištění činnosti krajského úřadu v přenesené působnosti (nárůst agendy sociálně-právní ochrany dětí po novelizaci od 1. 1. 2013, pouze dočasně vykrytý prostředky z evropských strukturálních fondů).

Využití 1 pracovního místa na odboru sociálních věcí z důvodu zajištění a koordinace aktivit kraje na úseku prorodinné a seniorské politiky, daných zejména schválenou Koncepcí rodinné politiky Kraje Vysočina na období 2012 až 2016 a dočasně zajišťovaných především v rámci projektových aktivit odboru sociálních věcí.

Podrobný popis navrhovaných pracovních míst včetně zdůvodnění potřebnosti jejich využití je uveden v materiálu RK-27-2015-74, př. 1.

V době přípravy rozpočtu a schvalování objemu prostředků na platy zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu pro rok 2015 nebyly informace o potřebě využití pracovních míst s úhradou z kapitoly Krajský úřad zřejmé. Vzhledem k tomu je zvýšení objemu prostředků na platy pro 2015 řešeno rozpočtovým opatřením. Jedná se o objem prostředků na osobní výdaje na měsíc listopad, tj. od doby účinnosti změny v dočasném schválení počtu zaměstnanců s úhradou z kapitoly Krajský úřad připadající do rozpočtu 2015. Prostředky na osobní výdaje pro tato místa s úhradou z kapitoly Krajský úřad pro další období, tj. od prosince 2015 a dále budou zahrnuta do upravené verze návrhu rozpočtu kapitoly Krajský úřad na rok 2016 a roky další.

Využití ostatní pracovních míst, která jsou zařazena do Krajského úřadu Kraje Vysočina, do odboru sociálních věcí a byla schválena jako dočasně navýšená, bude řešeno samostatnými materiály v návaznosti na přijetí rozhodnutí o realizaci dalších projektů na úseku rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina.
Návrh řešení Radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí, rodinné politiky a prevence sociálně patologických jevů a ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhují radě kraje vzít na vědomí informaci o využití 3 dočasně schválených pracovních míst zařazených do krajského úřadu od 1. 11. 2015, a to na dobu neurčitou s obsahovou náplní 2 pracovních míst zaměřených na zajištění výkonu sociálně-právní ochrany dětí, dále využití 1 pracovního místa pro činnosti spojené s realizací aktivit na úseku rodinné a seniorské politiky Kraje Vysočina.
Radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí, rodinné politiky a prevence sociálně patologických jevů a ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhují zvýšit objem prostředků na platy zaměstnanců pro rok 2015.
O stanovení počtu zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu a stanovení objemu prostředků na platy těchto zaměstnanců rozhoduje dle § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rada kraje.
StanoviskaŘeditel sekce pro službu veřejnosti: vzhledem k situaci, kdy MPSV nezajistilo financování po ukončení projektu, podporuji navržené řešení.

Odbor ekonomický: aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 7. 9. 2015 činí 21 619 tis. Kč.

Odbor informatiky: je schopen náklady plynoucí z navýšení počtu pracovníků pokrýt ze schválených prostředků kapitoly informatika.

Oddělení hospodářské správy: bere na vědomí změny v dočasném schválení počtu zaměstnanců.

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu: nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informaci o využití 3 dočasně schválených pracovních míst zařazených do krajského úřadu od 1. 11. 2015, a to na dobu neurčitou s obsahovou náplní 2 pracovních míst zaměřených na zajištění výkonu sociálně-právní ochrany dětí a využití 1 pracovního místa pro činnosti spojené s realizací aktivit rodinné a seniorské politiky Kraje Vysočina;
schvaluje
* zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2015 (§ 6172) o částku 98 000 Kč;
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Krajský úřad, § 6172 Činnost regionální správy o částku 132 000 Kč a kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně o částku 4 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 136 000 Kč na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu, na související odvody a na převod do Sociálního fondu.
Odpovědnost OddŘLZ, OE
Termín 31. 10. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz