Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2015-46

RK-27-2015-46.doc  RK-27-2015-46pr01.doc
Číslo materiálu46
Číslo jednacíRK-27-2015-46
NázevRedakční rada novin Kraj Vysočina
Zpracoval J. Svatošová, V. Říhová Obdržálková
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina vydává za účelem informování veřejnosti noviny Kraj Vysočina, které zajišťuje na základě uzavřené smlouvy společnost R MEDIA, spol. s r.o (dále také zhotovitel ). Ta pro Kraj Vysočina měsíční periodikum připravuje - obsahově, graficky, předtiskově, tiskově a v souladu s uzavřenou smlouvou pokrývá i distribuci novin zdarma do každé domácnosti v Kraji Vysočina vč. dalších subjektů. Za účelem rovného přístupu členů politických stran zastoupených v Zastupitelstvu Kraje Vysočina je žádoucí jejich poměrné zastoupení v redakční radě, která se prioritně zabývá koncepčním řízením novin.
Mandát členů redakční rady novin Kraj Vysočina dle usnesení č. 2129/39/2012/RK ze dne 4. 12. 2012 za Kraj Vysočina končí 1. 10. 2015.
Návrh řešení Odbor sekretariátu hejtmana navrhuje radě kraje jmenovat nové členy redakční rady novin Kraj Vysočina s přihlédnutím na znění článku III. stávající Smlouvy o dílo ze dne 9. 12. 2013, podle kterého je složení redakční rady je následující:
* nejméně 2 zástupci zhotovitele;
* nejméně 2 zástupci Krajského úřadu Kraje Vysočina jako garanti obsahové náplně a koordinace spolupráce se zhotovitelem;
* hejtman Kraje Vysočina;
* zástupci Zastupitelstva Kraje Vysočina s tím, že za každý politický klub zastoupený v Zastupitelstvu Kraje Vysočina bude nominován právě jeden člen. Tito členové redakční rady mají právo hlasovací, jejich zástupci mají možnost na základě pověření na jednání docházet, avšak bez možnosti hlasování;
* redakční rada má svého tajemníka bez hlasovacího práva. Funkce tajemníka je zajišťována vybraným pracovníkem tiskového oddělení Krajského úřadu Kraje Vysočina.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
ustavuje
personální složení redakční rady novin Kraj Vysočina za Kraj Vysočina dle materiálu
RK-27-2015-46, př. 1, a to s účinností od 1. 10. 2015 do 30. 11. 2016;
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana
Termín 1. 10. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz