Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2015-09

RK-27-2015-09.doc  RK-27-2015-09pr01.doc
Číslo materiálu09
Číslo jednacíRK-27-2015-09
NázevPodstatná změna XX. projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
Zpracoval R. Sýkora, M. Fejt
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina podal dne 15. 2. 2013 do Integrovaného operačního programu projekt Transformace ÚSPMP Těchobuz II . Tento projekt pod registračním číslem CZ.1.06/3.1.00/07.08699 navazuje na projekty ÚSPMP Těchobuz I a III. Jeho cílem je vytvořit 4 skupinové domácnosti v Horní Cerekvi a Humpolci s celkovou kapacitou 24 uživatelů (o max. počtu 6 osob na domácnost), zázemí pro management a zázemí pro ambulantní služby, prostřednictvím rekonstrukce objektů v Pelhřimově.
Hlavní změnou je přidání monitorovacího indikátoru a navýšení plánované kapacity registrovaných služeb. V rámci projektu byla zřízena v Horní Cerekvi služba Domova se zvláštním režimem (DZR) a vystavěn objekt pro denní aktivity Horní Cerekev pro 18 klientů (12 klientů DZR Horní Cerekev a 6 klientů DOZP Starý Pelhřimov). Prostory denních aktivit budou nově využívány nad rámec denních aktivit pro ambulantní sociální službu denní stacionář, která bude otevřena nejen pro klienty Domova Jeřabina, p. o., ale také pro zájemce z řad veřejnosti. Denní stacionář v Horní Cerekvi bude mít kapacitu 6 osob.
Změna dále řeší změnu rozpočtu projektu na ř. 5114 a 6114 EDS z důvodu ukončení výběrového řízení VŘ018 na dodání elektrozařízení pro terapii a mandlu.
Změny projektu jsou podrobněji popsány v materiálu RK-27-2015-09, př. 1 (Oznámení příjemce o změnách v projektu).
Návrh řešení Navrhujeme radě kraje schválit oznámení dle materiálu RK-27-2015-09, př. 1 a uložit odboru sociálních věcí postupovat podle materiálu RK-27-2015-09, př. 1 a zapracovat toto Oznámení do příloh dle požadavků MPSV ČR.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-27-2015-09, př. 1;
ukládá
odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-27-2015-09, př. 1 a zapracovat jej do příloh požadovaných MPSV.
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 30. 11. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz