Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2015-75

RK-27-2015-75.doc  RK-27-2015-75pr01.doc  RK-27-2015-75pr02.doc  RK-27-2015-75pr03.doc
Číslo materiálu75
Číslo jednacíRK-27-2015-75
NázevVeřejná zakázka na služby: PD-04-2015, mosty
Zpracoval P. Hamáček
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o zadání veřejné zakázky na služby pro vypracování projektových dokumentací. Zakázka je, v souladu s ust. § 98 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, rozdělena na sedm části. Jedná se o:
Část 1) III/36070 Jakubov - most ev.č. 36070 - 1
Část 2) III/36080 Popovice - most ev.č. 36080-1
Část 3) II/354 Radostín nad Oslavou - most ev.č. 354 - 022
Část 4) III/35015 Hluboká - most ev. č. 35015 - 3
Část 5) III/03810 Havlíčkův Brod - most ev. č. 03810 - 2
Část 6) II/150 Perknov - most ev. č. 150 - 023
Část 7) II/348 Chýška - most ev. č. 348 - 006
S ohledem na rozsah zakázek obdobného charakteru, které zadavatel předpokládá zadat ve stávajícím účetním období, bude zakázka zadána jako nadlimitní otevřené řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, zahájené odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění do Věstníku veřejných zakázek. Oznámení o zahájení zadávacího řízení a základní údaje zadávací dokumentace dotčené veřejné zakázky jsou obsaženy v materiálu RK-27-2015-75, př. 1. Zadavatel za účelem posouzení a hodnocení nabídek jmenuje členy a náhradníky za členy komise pro otevírání obálek, resp. hodnotící komise.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje:
* rozhodnout o způsobu zadání veřejné zakázky na služby PD-04-2015, mosty formou otevřeného nadlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu s Oznámením o zahájení zadávacího řízení dle materiálu
RK-27-2015-75, př. 1;
* jmenovat komisi pro otevírání obálek dle materiálu RK-27-2015-75, př. 2;
* jmenovat hodnotící komisi veřejné zakázky, která bude současně plnit funkci komise pro posouzení kvalifikace, ve složení dle doplněného materiálu RK-27-2015-75, př. 3. Rada kraje jmenovitě určí členy Zastupitelstva Kraje Vysočina a jejich náhradníky,
* uložit Odboru dopravy a silničního hospodářství realizaci veřejné zakázky dle předloženého harmonogramu

K zadání veřejných zakázek odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje termíny a kritéria:
* odeslání Oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek - uveřejnění veřejné zakázky - do 18. 9. 2015
* konec lhůty pro podávání nabídek a otevírání obálek - 9. 11. 2015
* způsob hodnocení nabídek - nejnižší nabídková cena
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na služby PD-04-2015, mosty formou otevřeného nadlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu s Oznámením o zahájení zadávacího řízení dle materiálu RK-27-2015-75, př. 1;
jmenuje
* komisi pro otevírání obálek dle materiálu RK-27-2015-75, př. 2;
* hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-27-2015-75, př. 3;
stanoví,
že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;
ukládá
Odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky na PD-04-2015, mosty dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených v Oznámení o zahájení zadávacího veřejné zakázky na služby dle materiálu RK-27-2015-75, př. 1.
Odpovědnost ODSH
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz