Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2015-51

RK-27-2015-51.doc
Číslo materiálu51
Číslo jednacíRK-27-2015-51
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření - Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace - proplacení 1. etapy realizace projektu Živá kulturní spolupráce Vysočina - Dolní Rakousko podpořeného z Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupr
Zpracoval M. Skryjová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh
Popis problémuPředmětem předkládaného materiálu je provedení rozpočtového opatření v důsledku přijetí dotace ze státního rozpočtu určené Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci na projekt Živá kulturní spolupráce Vysočina - Dolní Rakousko .
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace (dále také jen MVHB ) realizuje od roku 2014 projekt Živá kulturní spolupráce Vysočina - Dolní Rakousko , který byl úspěšně předložen do Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko-Česká republika 2007-2013.
Předpokládaný rozpočet na realizaci projektu je 3 120 000 Kč (120 000 EUR při kurzu
26,0 CZK/EUR), z toho spoluúčast Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, jako předkladatele projektu, činí 10 %, tj. 312 000 Kč (12 000 EUR), ERDF se na celkové částce podílí 85 %, tj. 10 940 540 Kč (450 228 EUR), a zbývajících 5 %, tj.
643 561 Kč (26 484 EUR), je hrazeno ze státního rozpočtu.
Usnesením 0344/04/2014/ZK ze dne 24. 6. 2014 Zastupitelstvo Kraje Vysočina rozhodlo uzavřít s MVHB Smlouvu o zápůjčce ve výši 3 120 000 Kč, tato částka byla organizaci zaslána na základě žádosti v červenci roku 2014.
Dne 3. 9. 2015 byly na účet kraje připsány finanční prostředky od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 140 084,11 Kč (5 184,46 EUR). Tyto finanční prostředky jsou určeny MVHB na úhradu nákladů spojených s realizací projektu Živá kulturní spolupráce Vysočina - Dolní Rakousko . S ohledem na tuto skutečnost je nutné přijmout účelovou dotaci a provést rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu kraje.
Prostředky jsou MVHB v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů poukázány prostřednictvím rozpočtu zřizovatele. S ohledem na výše uvedené skutečnosti a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je třeba provést příslušné rozpočtové opatření, kterým se zvýší o předmětnou částku příjmová a výdajová část rozpočtu Kraje Vysočina.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 4116 - Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu o účelovou neinvestiční dotaci ve výši 140 084,11 Kč (5 184,46 EUR) poskytnuté ve prospěch MVHB na projekt Živá kulturní spolupráce Vysočina - Dolní Rakousko , při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Kultura, § 3315 Činnosti muzeí a galerií, položky 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 140 084,11 Kč (5 184,46 EUR) s určením pro MVHB na realizaci tohoto projektu.
Současně se navrhuje provést u dotčené příspěvkové organizace úprava závazného ukazatele Příspěvek na provoz .
StanoviskaEkonomický odbor k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky.

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina - ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 140 084,11 Kč určené pro Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod na realizaci projektu Živá kulturní spolupráce Vysočina - Dolní Rakousko (ÚZ 41117007).

Stanovisko OI: Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID O01191-14.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu s účelovým znakem 41117007) o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 140 084,11 Kč při současném zvýšení výdajů u kapitoly Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií a položky 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 140 084,11 Kč (ÚZ 41117007) s určením pro Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 140 084,11 Kč na realizaci projektu Živá kulturní spolupráce Vysočina - Dolní Rakousko .
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
Termín 15. 10. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz