Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2015-47

RK-27-2015-47.doc  RK-27-2015-47pr01.doc
Číslo materiálu47
Číslo jednacíRK-27-2015-47
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Krajskou knihovnu Vysočiny, Havlíčkův Brod
Zpracoval J. Wiche
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuV roce 2006 schválilo zastupitelstvo Kraje Vysočina smlouvu o spolupráci s Nitranským samosprávným krajem. Odbor sekretariátu hejtmana (dále jen OSH) se dlouhodobě snaží o zprostředkování partnerství na další úrovně a motivaci subjektů s potenciálem praktické spolupráce, rovněž i na příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina.
Již v předcházejících letech se podařilo Krajské knihovně Vysočiny navázat spolupráci s Krajskou knižnicou Karola Kmeťka v Nitre (Nitranský samosprávný kraj). V letošním roce chce Krajská knihovna Vysočiny zorganizovat Festival slovenské literatury na Vysočině , který by probíhal v 5 městech Kraje Vysočina, v každém by proběhlo večerní literární čtení, popř., i scénické čtení projektu Listování (z knih slovenských autorů). Některé z čtení by se v případě zájmu středních škol mohlo uskutečnit i v dopoledních hodinách. Součástí literárního festivalu by mohla být i odborná přednáška o současné slovenské literatuře pro knihovníky a širokou veřejnost.
Podrobný rozpočet výše uvedených aktivit je obsahem materiálu RK-27-2015-47, př. 1.
Návrh řešení Na podporu, udržení a další rozvoj výše uvedených aktivit navrhuje OSH radě kraje schválit zvýšení příspěvku na provoz Krajské knihovny Vysočiny Havlíčkův Brod o částku 70 000,- Kč na výdaje spojené s pořádáním partnerských akcí s Nitranským samosprávným krajem.
OSH plně podporuje přeshraniční aktivity KKV Havlíčkův Brod směrem k partnerskému regionu Kraje Vysočina. S finanční podporou těchto aktivit počítal OSH ve schváleném rozpočtu, v kapitole Zastupitelstvo kraje, § 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená). Finanční prostředky jsou poskytovány jako příspěvek na provoz dle zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce.
StanoviskaOdbor informatiky: Příspěvek na provoz je zaevidován v systému eDotace-ID dotace:O01283

Odbor ekonomický: Nemá připomínky. Ve schváleném Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2015, v kapitole Zastupitelstvo kraje, § 6223 je počítáno s finančními prostředky na zajištění vztahů s partnerskými regiony.

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu:. Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu s předloženým materiálem souhlasí. Krajská knihovna Vysočiny je příspěvkovou organizací, která má s realizací obdobných projektů bohaté zkušenosti. Velmi vítáme i záměr oslovit a zapojit do uvedených aktivit také další knihovny a města v rámci regionu. Představení slovenské literatury v Kraji Vysočina přispěje k obohacení znalostí současné slovenské literatury mezi knihovníky i širokou veřejností a k rozvoji a posílení spolupráce a vazeb s partnerským regionem Nitranským samosprávným krajem.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské knihovny Vysočiny, Havlíčkovo náměstí 87, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 709501641 o částku 70 000,- Kč na výdaje spojené s organizací partnerských akcí s Nitranským samosprávným krajem.
Odpovědnost OSH,OE
Termín 2015- 9- 30
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz