Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2015-19

RK-27-2015-19.doc  RK-27-2015-19pr01.pdf  RK-27-2015-19pr01a.pdf
Číslo materiálu19
Číslo jednacíRK-27-2015-19
NázevUzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. a obci Rozsochy
Zpracoval L. Sýkorová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o budoucí darování části pozemku v k. ú. Rozsochy z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Rozsochy.
Obec Rozsochy má v úmyslu upravit prostor před místní Orlovnou, který se nachází na pozemku par. č. 808/1 v k. ú. Rozsochy. Realizace úprav proběhne za dotační podpory Státního fondu dopravní infrastruktury. K dosažení na dotaci je nutné předložit mimo jiné i smlouvu o budoucí smlouvě darování pozemku dotčeného stavbou.
Pozemek par. č. 808/1 v k. ú. Rozsochy získal Kraj Vysočina na základě smlouvy o bezúplatném převodu podle § 22 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., ze dne 23. 11. 2009 s právními účinky vkladu práva ke dni 5. 1. 2010. Zřizovací listinou byl dán do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace. Pozemek je veden u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Bystřice nad Pernštejnem v k. ú. a obci Rozsochy na LV č. 443.
Návrh řešení OM navrhuje uzavřít s obcí Rozsochy smlouvu o budoucí darovací smlouvě části pozemku par. č. 808/1 v k. ú. a obci Rozsochy z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Rozsochy.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit záměr darování části pozemku par. č. 808/1 v k. ú. a obci Rozsochy z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Rozsochy a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě na část pozemku par. č. 808/1 v k. ú. a obci Rozsochy mezi Krajem Vysočina a obcí Rozsochy.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočina, provoz Žďár n. S. souhlasí s darováním části pozemku.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování části pozemku par. č. 808/1 v k. ú. a obci Rozsochy z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Rozsochy;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě na část pozemku par. č. 808/1 v k. ú. a obci Rozsochy z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Rozsochy.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 10. 11. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz