Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2015-12

RK-27-2015-12.doc
Číslo materiálu12
Číslo jednacíRK-27-2015-12
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za I. čtvrtletí 2015
Zpracoval V. Šimková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuV souladu s ustanovením zákona č. 320/2001 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, přešla mimo jiné na krajský úřad i činnost související s úhradou nákladů spojených s preventivními opatřeními zabraňujícímu vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 224/2002 Sb. Touto vyhláškou se stanoví rozsah činností zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška). K zabezpečení jednotného postupu krajských úřadů při plnění úkolů vyplývajících z ustanovení vyhlášky zpracovalo Ministerstvo financí metodický pokyn. Dle tohoto metodického pokynu uzavřel krajský úřad se zdravotnickými zařízeními v oboru TRN smlouvy o úhradě nákladů činností podle § 1 vyhlášky. Po předložení a proplacení faktur od zdravotnických zařízení za období I. čtvrtletí 2015 zpracoval odbor zdravotnictví soupis, doložil jej kopiemi prvotních dokladů a zaslal spolu se žádostí o uvolnění dotace ze státního rozpočtu Ministerstvu financí. Ministerstvo financí provedlo úhradu prokázaných nákladů souvisejících s preventivními opatřeními zabraňujícími vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za I. čtvrtletí 2015 v požadované výši 425 231,40 Kč.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje schválit zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje o účelovou dotaci z Ministerstva financí ve výši 425 231,40 Kč.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením č. 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina - ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva financí ve výši 425 231,40 Kč - na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za I. čtvrtletí 2015 (ÚZ 98335).
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3549 - Ostatní speciální zdravotnická péče) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z Ministerstva financí ve výši 425 231,40 Kč na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za I. čtvrtletí 2015.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
Termín 30. 9. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz