Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2015-39

RK-27-2015-39.doc
Číslo materiálu39
Číslo jednacíRK-27-2015-39
NázevRozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekty Úspory energií - SPŠ Pelhřimov - učební pavilon Friedova , Úspory energií - Hotelová škola Třebíč - budova internátu a Úspory energií - OA a HŠ Velké Meziříčí - nová budova
Zpracoval R. Šedivý
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace z Fondu soudržnosti EU (dále jen FS ) a ze Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen SFŽP ). Projekty jsou realizovány v rámci Operačního programu Životní prostředí 2007-2013.
Usnesením č. 0414/05/2014/ZK ze dne 9. 9. 2014 ( Zastupitelstvo kraje schvaluje odůvodnění veřejných zakázek: Úspory energií - Hotelová škola Třebíč - budova internátu , Úspory energií - Gymn. a SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou - pavilon Koželská , Úspory energií - Akademie-VOŠ, gymn. a SOŠ - internát Světlá nad Sázavou , Úspory energií - Gymnázium Telč - stará budova , Úspory energií - SPŠ Pelhřimov - učební pavilon Friedova , Úspory energií - OA a HŠ Velké Meziříčí - nová budova , Úspory energií - SŠ stavební Třebíč - provozní budova , Úspory energií - SŠ automobilní Jihlava - učební pavilon dle materiálu ZK-05-2014-50, př. 2; převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši 106 000 000 Kč na zvláštní účet projektu Realizace úspor energií - 60. výzva OPŽP s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu ) schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina převod finančních prostředků na zvláštní účty výše uvedených projektů.
Usnesením č. 1138/20/2015/RK ze dne 16. 6. 2015 ( Rada kraje rozhoduje o nabytí peněz na Kraj Vysočina za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Hotelová škola Třebíč - budova internátu dle materiálu RK-20-2015-12, př. 1 a v Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt SPŠ Pelhřimov - učební pavilon Friedova dle materiálu RK-20-2015-12, př. 3; uzavřít Smlouvu č. 14211043 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí dle materiálu RK-20-2015-12, př. 2 a Smlouvu č. 14206313 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí dle materiálu RK-20-2015-12, př. 4. ) rozhodla Rada Kraje Vysočina uzavřít Smlouvy o poskytnutí podpory na výše uvedené projekty.
Projekty Úspory energií - SPŠ Pelhřimov - učební pavilon Friedova , Úspory energií - Hotelová škola Třebíč - budova internátu a Úspory energií - OA a HŠ Velké Meziříčí - nová budova Kraj Vysočina plně předfinancoval z vlastních zdrojů. Přijatá dotace představuje 90 % uznatelných nákladů první etapy projektů (85 % z FS a 5 % ze SFŽP).
Dne 21. 8. 2015 byla Kraji Vysočina převedena na bankovní účet vedený u České národní banky, č. ú.: 94-32925681/0710, dotace ve výši 476 796,50 Kč z FS a 28 046,85 Kč ze SFŽP na projekt Úspory energií - SPŠ Pelhřimov - učební pavilon Friedova , dotace ve výši 282 307,10 Kč z FS a 16 606,30 Kč ze SFŽP na projekt Úspory energií - Hotelová škola Třebíč - budova internátu a dotace ve výši 80 120,54 Kč z FS a 4 712,97 Kč ze SFŽP na projekt Úspory energií - OA a HŠ Velké Meziříčí - nová budova . Dotace byly převedeny na bankovní účet projektu Úspory energie IV. , č. ú.: 4200511030/6800. Z tohoto důvodu je nutné provést rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu Úspory energií - SPŠ Pelhřimov - učební pavilon Friedova o částku 504 843,35 Kč, projektu Úspory energií - Hotelová škola Třebíč - budova internátu o částku 298 913,40 Kč a projektu Úspory energií - OA a HŠ Velké Meziříčí - nová budova o částku 84 833,51 Kč.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu Úspory energií - SPŠ Pelhřimov - učební pavilon Friedova o částku 504 843,35 Kč, projektu Úspory energií - Hotelová škola Třebíč - budova internátu o částku 298 913,40 Kč a projektu Úspory energií - OA a HŠ Velké Meziříčí - nová budova o částku 84 833,51 Kč.
StanoviskaOdbor ekonomický: Usnesením č. 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru ekonomickému, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
Odbor ekonomický rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace na projekty Úspory energií - SPŠ Pelhřimov - učební pavilon Friedova ve výši 504 843,35 Kč, Úspory energií - Hotelová škola Třebíč - budova internátu ve výši 298 913,40 Kč a Úspory energií - OA a HŠ Velké Meziříčí - nová budova ve výši 84 833,51 Kč, které jsou určeny k dalšímu financování projektů.
Odbor ekonomický souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu Úspory energií - SPŠ Pelhřimov - učební pavilon Friedova o částku 504 843,35 Kč, projektu Úspory energií - Hotelová škola Třebíč - budova internátu o částku 298 913,40 Kč a projektu Úspory energií - OA a HŠ Velké Meziříčí - nová budova o částku 84 833,51 Kč, které jsou určeny k dalšímu financování projektů.
Odpovědnost odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
Termín 30. 9. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz