Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2015-04

RK-27-2015-04.doc  RK-27-2015-04pr01.pdf
Číslo materiálu04
Číslo jednacíRK-27-2015-04
NázevNávrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
Zpracoval L. Hondlová, R. Sýkora
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuOdbor sociálních věcí plánuje v tomto roce nákup pečovatelských lůžek v Domově pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizaci. Na kapitole Sociální věci je v roce 2015 počítáno s nákupem movitého vybavení v našich příspěvkových organizacích. Protože schválené prostředky byly určeny na nákup investičního majetku a v rámci nákupu pečovatelských lůžek se bude jednat o nákup neinvestiční, je potřeba tento nákup řešit rozpočtovým opatřením.
Kromě plánovaných aktivit v roce 2015 zaměřených na vzdělávání ředitelů, klíčových pracovníků a organizování akcí např. Srdce na dlani, dojde také v průběhu třetího čtvrtletí roku 2015 k provedení dalších personálních auditů u našich příspěvkových organizací, k zahájení provozu transformovaného bydlení u Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace a Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace a v rámci rodinné a seniorské politiky k realizaci akcí v rámci svátku seniorů a k organizačnímu zajištění přednášek pro seniory a rodiny s dětmi v rámci Family Pointů a Senior Pointů Kraje Vysočina. Aby bylo možné zajistit všechny tyto plánované aktivity v roce 2015, navrhujeme u kapitoly Sociální věci navýšit § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 500 000 Kč a § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství o částku 200 000 Kč.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí doporučuje radě kraje schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve snížení § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položky 6901 - Rezervy kapitálových výdajů o částku 2 000 000 Kč při současném zvýšení § 4350 - Domovy pro seniory, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 300 000 Kč s určením pro Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkovou organizaci na nákup pečovatelských lůžek a § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 500 000 Kč a § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství o částku 200 000 Kč na dofinancování plánovaných aktivit odboru sociálních věcí v roce 2015.
StanoviskaEkonomický odbor: Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2015, v kapitole Sociální věci v části kapitálové výdaje, byly schváleny finanční prostředky ve výši 2 000 tis. Kč na nákup movitého vybavení pro domovy důchodců a ústavy sociální péče zřizované Krajem Vysočina.

Stanovisko OI: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O01199-02 (viz materiál RK-27-2015-04, př. 1).
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve snížení § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, o částku 1 300 000 Kč při současném zvýšení § 4350 - Domovy pro seniory, o částku 1 300 000 Kč s určením pro Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkovou organizaci na nákup pečovatelských lůžek;
* rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve snížení § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, o částku 700 000 Kč při současném zvýšení § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 500 000 Kč a § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství o částku 200 000 Kč na dofinancování plánovaných aktivit odboru sociálních věcí v roce 2015;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace, o částku 1 300 000 Kč s určením na nákup pečovatelských lůžek.
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 2015- 12- 31
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz