Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2015-07

RK-27-2015-07.doc  RK-27-2015-07pr01.pdf  RK-27-2015-07pr02.pdf
Číslo materiálu07
Číslo jednacíRK-27-2015-07
NázevNávrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - vratka nedočerpaných prostředků v rámci OP LZZ - ukončení projektu Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje .
Zpracoval D. Šálková, J. Bína
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o vratku projektu Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje . Registrační číslo projektu CZ.1.04/3.4.04/76.00239.
Kraj Vysočina realizoval v období 1. 6. 2012 - 31. 12. 2014 projekt Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje pod registračním číslem CZ.1.04/3.4.04/76.00239. Projekt byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Rozhodnutím Ministerstva práce a sociálních věcí byla schválena dotace v celkové maximální výši 7 547 917,20 Kč, z toho 6 620 980,00 Kč v režimu přímých nákladů a 926 937,20 v režimu nepřímých nákladů.
Projekt měl za cíl iniciovat místní partnerství aktérů v Kraji Vysočina zabývajících se zaměstnaností (rovností šancí) a slaďováním pracovního a rodinného života místních obyvatel. V rámci tohoto partnerství pak formulovat a šířit (osvětu) vhodná opatření, která povedou k řešení problémů cílových skupin projektu a tím i ke zlepšení jejich kvality života.
Závěrečná monitorovací zpráva projektu byla schválena v Radě Kraje Vysočina dne 10. 3. 2015 usnesením č. 0494/09/2015 a následně byla předložena ke schválení MPSV. Dne 25. 08. 2015 schválil řídící orgán externího administrátora závěrečnou monitorovací zprávu a na jejím podkladě zaslal Kraji Vysočina Výzvu k vrácení nevyčerpaných prostředků ve výši 230 970,84 Kč viz RK-27-2015-07pr01 (podíl EU 196 325,21 Kč, podíl SR 34 645,63 Kč), které musí být do 14 kalendářních dnů od jeho doručení (doručeno 31. 8. 2015) zaslány na účet MPSV č.: 6015-2229001/0710 dle materiálu RK-27-2015-07, př. 1. Jedná se o prostředky, které nebyly vyplaceny a zůstaly jako nečerpané na účtu projektu. Důvodem nečerpání byly nižší výdaje na neodpisovaný hmotný majetek (mobilní telefony, notebooky) a některé plánované služby spojené s realizací projektu (audit, zpracování textu brožur, aj.).
Na zvláštním bankovním účtu projektu, který má celkový konečný zůstatek 938 795,91 Kč viz RK-27-2015-07pr02, z toho 141 386,08 Kč nepřímých výdajů (podíl EU 120 178,16 Kč a podíl SR 21 207,92 Kč), které byly v průběhu projektu schvalovány ve výši 14 ti % z přímých výdajů. Z těchto nepřímých výdajů byly hrazeny především náklady spojené s cestovným, stravným a telefonní hovory realizačního týmu. S ohledem na skutečnost, že částka 141 386,08 Kč nepřímých výdajů nebyla vyčerpána, je nutné tuto částku poukázat zpět na MPSV.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit převod nedočerpaných prostředků projektu Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/76.00239 ve výši 230 970,84 Kč na účet MPSV, č. ú.: 6015-2229001/0710, zároveň poukázat zpět částku ve výši 141 386, 08 Kč na účet MPSV, č. ú.: 6015-2229001/0710 a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.
StanoviskaStanovisko ekonomického odboru: Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení, na zvláštním účtu je zůstatek ve výši 938 795,91 Kč.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* převod nevyčerpaných prostředků ve výši 230 970,84 Kč na zvláštním účtu projektu Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje . Registrační číslo projektu CZ.1.04/3.4.04/76.00239, č. ú.: 4200338864/6800 na účet MPSV, č. ú.: 6015-2229001/0710 a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty;
* převod nevyčerpaných finančních prostředků určených na úhradu nepřímých výdajů ve výši 141 386,08 Kč na zvláštním účtu projektu Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje . Registrační číslo projektu CZ.1.04/3.4.04/76.00239, č. ú.: 4200338864/6800 na účet MPSV, č. ú.: 6015-2229001/0710 a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty;
* převod konečného zůstatku a připsaných úroků za 3. čtvrtletí 2015 na projektovém účtu do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
Termín 15. 9. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz