Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2015-18

RK-27-2015-18.doc  RK-27-2015-18pr01.pdf
Číslo materiálu18
Číslo jednacíRK-27-2015-18
NázevNávrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - dotace na realizaci projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra Nemocnice Jihlava
Zpracoval M. Kazdová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením č. 0249/04/2013/ZK udělilo souhlas s realizací projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra Nemocnice Jihlava (dále jen Projekt ) předkládaného do Integrovaného operačního programu v rámci 14. výzvy.
Realizace Projektu byla ukončena k 31. 10. 2014, jeho financování by mělo proběhnout v termínu do 30. 9. 2015 a předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce je plánováno do 31. 10. 2015.
Dne 21. 8. 2015 byly na účet kraje u České národní banky připsány finanční prostředky určené na realizaci Projektu v celkové výši 4 850 795,05 Kč. Dotace ve výši 18 738,25 Kč je určena na neinvestiční výdaje a ve výši 4 832 056,80 Kč na investiční výdaje.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření, které spočívá ve zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu kraje na rok 2015 včetně změny závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Investiční příspěvek u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, ve výši investiční a neinvestiční účelově určené dotace poukázané Ministerstvem zdravotnictví ČR na účet kraje.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina - ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva zdravotnictví v celkové výši 4 850 795,05 Kč určené pro Nemocnici Jihlava na realizaci projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra Nemocnice Jihlava (ÚZ 36535005 ve výši 18 738,25 Kč, ÚZ 36535889 ve výši 4 832 056,80 Kč).

Odbor informatiky: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace O01194-17 (materiál RK-27-2015-18, př. 1).
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2015 u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o částku 18 738,25 Kč (ÚZ 36535005) a u položky 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ve výši 4 832 056,80 Kč (ÚZ 36535889) od Ministerstva zdravotnictví ČR o účelovou dotaci určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra Nemocnice Jihlava ;
* zvýšení výdajové části rozpočtu na rok 2015, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 18 738,25 Kč (ÚZ 36535005) a položky 6356 - Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 4 832 056,80 Kč (ÚZ 36535889) s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2015 pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 18 738,25 Kč určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra Nemocnice Jihlava ;
* zvýšení závazného ukazatele Investiční příspěvek na rok 2015 pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 4 832 056,80 Kč určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra Nemocnice Jihlava .
Odpovědnost odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
Termín 30. 9. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz