Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUrčeno pro
členy Rady Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

s v o l á v á m


zasedání rady kraje č. 27/2015, které se bude konat dne 15.09.2015 v 7:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


Navržený program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 26/2015
2. Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III.
    ( V. Švarcová, RK-27-2015-02)
3. Koncesní řízení na výstavbu/rekonstrukci a provoz domova seniorů v Humpolci - jmenování členů komise pro otevírání obálek a hodnotící komise
    ( V. Švarcová, RK-27-2015-03)
4. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
    ( V. Švarcová, RK-27-2015-04)
5. Podstatná změna č. XIX projektu Transformace Ústavu sociální péče Křižanov II.
    ( V. Švarcová, RK-27-2015-05)
6. Návrh na změnu čerpání fondu investic u Domova bez zámku, příspěvkové organizace
    ( V. Švarcová, RK-27-2015-06)
7. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - vratka nedočerpaných prostředků v rámci OP LZZ - ukončení projektu Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje .
    ( V. Švarcová, RK-27-2015-07)
8. Návrh na bezúplatný převod nepotřebného majetku Domova bez zámku, příspěvkové organizace
    ( V. Švarcová, RK-27-2015-08)
9. Podstatná změna XX. projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
    ( V. Švarcová, RK-27-2015-09)
10. Podstatná změna XX. v projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov
    ( V. Švarcová, RK-27-2015-10)
11. Návrh na uzavření Smlouvy o spolupráci na portálu eSbírky
    ( P. Pavlinec, RK-27-2015-11)
12. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za I. čtvrtletí 2015
    ( S. Měrtlová, RK-27-2015-12)
13. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů za likvidaci nepoužitelných léčiv za I. pololetí 2015
    ( S. Měrtlová, RK-27-2015-13)
14. Odměny pro ředitelky/ředitele nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina a ředitelku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
    ( S. Měrtlová, I. Hanáková Kosourová, RK-27-2015-14)
15. Věcný dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-27-2015-15)
16. Věcné dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-27-2015-16)
17. Věcné, peněžní dary a dotace pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-27-2015-17)
18. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - dotace na realizaci projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra Nemocnice Jihlava
    ( S. Měrtlová, RK-27-2015-18)
19. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. a obci Rozsochy
    ( P. Kolář, RK-27-2015-19)
20. Darování pozemku v k. ú. Poděbaby a obci Havlíčkův Brod
    ( P. Kolář, RK-27-2015-20)
21. Darování pozemku v k. ú. a obci Nové Veselí
    ( P. Kolář, RK-27-2015-21)
22. Smlouvy zakládající právo provést stavbu právo provést stavbu v rámci akce III/379 Velká Bíteš - ulice Na Valech a akce OK sil. II/602 a II/379
    ( P. Kolář, RK-27-2015-22)
23. Darování pozemků v k. ú. a obci Podmoklany
    ( P. Kolář, RK-27-2015-23)
24. Uzavření smluv v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/348 Polná - odvodnění komunikace
    ( P. Kolář, RK-27-2015-24)
25. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
    ( P. Kolář, RK-27-2015-25)
26. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
    ( P. Kolář, RK-27-2015-26)
27. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k. ú. Dolní Bítovčice
    ( P. Kolář, RK-27-2015-27)
28. Nabytí pozemků pro akci II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba - změna usnesení
    ( P. Kolář, RK-27-2015-28)
29. Návrh na provedení změny názvu akcí v rámci kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství v roce 2015
    ( P. Kolář, RK-27-2015-29)
30. Přijetí daru pozemku v k. ú. a obci Humpolec
    ( P. Kolář, RK-27-2015-30)
31. Návrh na vydání souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
    ( H. Strnadová, RK-27-2015-31)
32. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/150 H. Brod - most ev. č. 150-025
    ( H. Strnadová, RK-27-2015-32)
33. Rozhodnutí o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JV na projekt II/523 Jihlava - Větrný Jeníkov
    ( H. Strnadová, RK-27-2015-33)
34. Rozhodnutí o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JV na projekt II/523 Větrný Jeníkov - Humpolec
    ( H. Strnadová, RK-27-2015-34)
35. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava
    ( H. Strnadová, RK-27-2015-35)
36. Rozhodnutí o vrácení části dotace a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
    ( H. Strnadová, RK-27-2015-36)
37. Smlouva o převodu práv a povinností ze stavebního povolení
    ( H. Strnadová, RK-27-2015-37)
38. Žádost o poskytnutí podpory z IROP Jihovýchod na realizaci projektů silniční infrastruktury
    ( H. Strnadová, RK-27-2015-38)
39. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekty Úspory energií - SPŠ Pelhřimov - učební pavilon Friedova , Úspory energií - Hotelová škola Třebíč - budova internátu a Úspory energií - OA a HŠ Velké Meziříčí - nová budova
    ( I. Fryšová, RK-27-2015-39)
40. Penále za porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
    ( I. Fryšová, RK-27-2015-40)
41. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie pro Kraj Vysočina v roce 2016
    ( D. Buřičová, RK-27-2015-41)
42. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Veřejná zakázka o dodávkách zemního plynu pro Kraj Vysočina v roce 2016
    ( D. Buřičová, RK-27-2015-42)
43. Informace o spuštění hlasování o krajských prioritách pro přípravu rozpočtu pro rok 2016 prostřednictvím aplikace Váš názor .
    ( D. Buřičová, RK-27-2015-43)
44. Zpráva o aktivitách Zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu v období březen 2015 - srpen 2015
    ( I. Šteklová, RK-27-2015-44)
45. Poskytnutí finančního daru - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
    ( I. Šteklová, RK-27-2015-45)
46. Redakční rada novin Kraj Vysočina
    ( I. Šteklová, RK-27-2015-46)
47. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Krajskou knihovnu Vysočiny, Havlíčkův Brod
    ( I. Šteklová , RK-27-2015-47)
48. Návrh na provedení rozpočtového opatření kapitola Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pronájem systému panoramatické kamery do televizní sítě ČR
    ( V. Novotný, RK-27-2015-48)
49. Fond Vysočiny - projekt FV00860.0001
    ( L. Seidl, RK-27-2015-49)
50. Souhlas zřizovatele k přijetí finančního daru u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
    ( L. Seidl, RK-27-2015-50)
51. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace - proplacení 1. etapy realizace projektu Živá kulturní spolupráce Vysočina - Dolní Rakousko podpořeného z Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupr
    ( L. Seidl, RK-27-2015-51)
52. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
    ( L. Seidl, RK-27-2015-52)
53. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí finančního daru na muzejní činnost na zámku ve Světlé nad Sázavou
    ( L. Seidl, RK-27-2015-53)
54. Vývoz a prezentace sbírkových předmětů ze sbírky Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace na zahraniční výstavě
    ( L. Seidl, RK-27-2015-54)
55. Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
    ( L. Seidl, RK-27-2015-55)
56. Vývoz a prezentace betlémů ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace na výstavě v zahraničí
    ( L. Seidl, RK-27-2015-56)
57. Předběžný záměr Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
    ( L. Seidl, RK-27-2015-57)
58. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Životní prostředí - příjem dotace od Ministerstva životního prostředí na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v roce 2015
    ( E. Horná, RK-27-2015-58)
59. Informace o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu Povodí řeky Jihlavy nad VD Dalešice - Průzkum a monitoring výustí kanalizace
    ( E. Horná, RK-27-2015-59)
60. Průběžné monitorovací zprávy v rámci projektů Operačního programu Životní prostředí a podklady k závěrečnému vyhodnocení akcí
    ( E. Horná, RK-27-2015-60)
61. Vypořádání připomínek k návrhu Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016 až 2025
    ( E. Horná, RK-27-2015-61)
62. Zadávací řízení na veřejnou zakázku Vyšetření moru včelího plodu ze vzorku měli na území Kraje Vysočina
    ( Z. Chlád, RK-27-2015-62)
63. Uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku v rámci projektu Jarmarky s Albertem - Dětský domov, Rovečné 40
    ( K. Ubr, RK-27-2015-63)
64. Změny ve zřizovací listině
    ( K. Ubr, RK-27-2015-64)
65. Návrh na odepsání pohledávky - Dětský domov Telč, Štěpnická 111
    ( K. Ubr, RK-27-2015-65)
66. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov - změna závazných ukazatelů
    ( K. Ubr, RK-27-2015-66)
67. Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
    ( K. Ubr, RK-27-2015-67)
68. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2015
    ( K. Ubr, RK-27-2015-68)
69. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2015 dle schválených pravidel rady kraje
    ( K. Ubr, RK-27-2015-69)
70. Podpora spolupráce základních a středních škol
    ( K. Ubr, RK-27-2015-70)
71. Jmenování členů komise pro otevírání obálek a hodnotící komise pro nadlimitní veřejnou zakázku Dodávka zařízení č. 2 pro projekt Od myšlenky k výrobku 2
    ( K. Ubr, RK-27-2015-71)
72. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod
    ( K. Ubr, RK-27-2015-72)
73. Změny v dokumentaci projektu
    ( K. Ubr, RK-27-2015-73)
74. Změny v dočasném schválení počtu zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu - návrh na provedení rozpočtového opatření
    ( P. Krčál, Z. Kadlec, RK-27-2015-74)
75. Rozprava členů rady


MUDr. Jiří Běhounek v. r.
hejtman Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz