Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2015-05

RK-27-2015-05.doc
Číslo materiálu05
Číslo jednacíRK-27-2015-05
NázevPodstatná změna č. XIX projektu Transformace Ústavu sociální péče Křižanov II.
Zpracoval R. Sýkora, E. Komínková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuProjekt Transformace ÚSP Křižanov II. byl podán do Integrovaného operačního programu počátkem listopadu 2012. Cílem je výstavba 5 objektů (2 v Křižanově, 2 v Osové Bítýšce a 1 v Kadolci) pro 30 uživatelů s mentálním a kombinovaným postižením, ve kterých bude Domov Kamélie Křižanov poskytovat služby domov pro osoby se zdravotním postižením včetně zázemí pro denní aktivity, domov se zvláštním režimem a chráněné bydlení.
V rámci projektu Transformace ÚSP Křižanov II. probíhá realizace stavební prací, jejichž dokončení je plánováno na 30. 9. 2015. V průběhu stavby na jednotlivých objektech vznikla potřeba provedení víceprací a odečet méněprací, které se týkají např. doplnění vyvažovacího ventilu k rozvodu TÚV a doplnění systému centrálního klíče, odečtu digestoře a části oplocení, zvětšení, případně doplnění oken, doplnění topného tělesa, elektro změn, dodávky a montáže madel u oken atd.
Změny budou mít vliv na rozpočet projektu. Ty je třeba oznámit na předepsaném formuláři Oznámení o změně v projektu prostřednictvím CRR na MPSV a to před dokončením staveb. Z tohoto důvodu záměr zpracovat Oznámení o změně v projektu č. XIX předkládáme radě kraje nyní, jelikož další jednání rady proběhne až 29. 9. 2015, tzn. den před ukončením stavebních prací. Odhadem dojde k navýšení nezpůsobilých výdajů cca o 70 000 Kč bez DPH.
V současnosti odbor majetkový situaci řeší prostřednictvím jednacího řízení bez uveřejnění, které bude ukončeno uzavřením dodatku ke smlouvě s dodavatelem.
Návrh řešení Navrhujeme radě kraje schválit uvedené změny v projektu dle materiálu RK-27-2015-05 a uložit odborům majetkovému a sociálních věcí zapracovat a oznámit tyto změny v souladu s požadavky Integrovaného operačního programu.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
změny v projektu dle materiálu RK-27-2015-05;
ukládá
majetkovému odboru a odboru sociálních věcí zapracovat a oznámit tyto změny v souladu s požadavky Integrovaného operačního programu.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, odbor majetkový
Termín 30. 11. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz