Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2015-45

RK-27-2015-45.doc  RK-27-2015-45pr01.doc
Číslo materiálu45
Číslo jednacíRK-27-2015-45
NázevPoskytnutí finančního daru - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
Zpracoval J. Skála
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuRegionální rada Champagne-Ardenne nabídla možnost vyslat výtvarného umělce z Kraje Vysočina do rezidenčního centra CAMAC (Centrum umění v Marnay-sur-Seine) na dvouměsíční tvůrčí pobyt. Centrum CAMAC je organizace zaměřená na organizaci uměleckých rezidencí, mezinárodních setkání výtvarných umělců a výstav. Jednání bylo vedeno tak, že region Champagne-Ardenne může uhradit náklady jednoho měsíce rezidence ve výši 1200 eur a Kraj Vysočina náklady druhého měsíce ve stejné výši.
Na základě této nabídky byl ve spolupráci odboru sekretariátu hejtmana, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a tří galerií, které jsou příspěvkovými organizacemi Kraje Vysočina, vybrán a osloven grafik Jan Vičar, pro nějž byl domluven rezidenční pobyt na období od 2. října do 30. listopadu 2015.
Centrum CAMAC nabídlo Janu Vičarovi, že uspořádá týdenní výstavu jeho děl. Zájem o spolupráci s Janem Vičarem avizuje také asociace Aqua Forte z Remeše, která sdružuje grafiky a podporuje grafickou tvorbu. Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě bude pořádat s Janem Vičarem po jeho návratu besedu o jeho tvorbě a o této rezidenci.
Kraj Vysočina obdržel žádost ze strany Jana Vičara o finanční příspěvek ve výši 10 000 Kč na pokrytí nákladů cesty z Řásné do Marnay-sur-Seine a zpět, kdy zároveň doveze do Francie výběr svých děl, a půjde tedy i o náklady na uspořádání jeho výstavy.
Návrh řešení Jedná se o možnost zviditelnit výrazného výtvarného umělce z Vysočiny ve Francii, kde je společnost značně vnímavá vůči výtvarnému umění. Zároveň jeho pobyt a výstava budou jednou z forem reprezentace Kraje Vysočina v regionu Champagne-Ardenne. Z těchto důvodů doporučuje odbor sekretariátu hejtmana podpořit žádost o dar Janu Vičarovi ve výši 10 000 Kč.
Uvedenou finanční částku navrhujeme pokrýt z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 Mezinárodní spolupráce.
Finanční dar bude obdarovanému předán na základě darovací smlouvy dle materiálu
RK-27-2015-45, př. 1.
StanoviskaOdbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu: OKPPCR s předloženým materiálem souhlasí. Na výběru umělce se po odborné stránce a v souladu s doporučením rezidenčního centra CAMAC podílely galerie zřizované Krajem Vysočina - Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě a Horácká galerie v Novém Městě na Moravě. Obecně jsou takovéto rezidenční pobyty hodnoceny velmi pozitivně, neboť nabízejí prostor jak pro mladé začínající umělce, tak pro zkušené výtvarníky, kteří jsou otevřeni novým zkušenostem a jsou připraveni sdílet moment tvorby s ostatními umělci, resp. prezentovat vlastní tvorbu veřejnosti. Tato aktivita podpoří kulturní výměnu regionů v rámci Evropy a dále rozšíří spolupráci s partnerským regionem Champagne-Ardenne.

Odbor ekonomický nemá připomínky.

Odbor informatiky: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O01425.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 Mezinárodní spolupráce dle materiálu RK-27-2015-45, př. 1.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
Termín 30. 11. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz