Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2015-20

RK-27-2015-20.doc  RK-27-2015-20pr01.pdf  RK-27-2015-20pr01a.pdf
Číslo materiálu20
Číslo jednacíRK-27-2015-20
NázevDarování pozemku v k. ú. Poděbaby a obci Havlíčkův Brod
Zpracoval L. Sýkorová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o darování pozemku zastavěného cyklostezkou.
Město Havlíčkův Brod požádalo o darování pozemku par. č. 726/6 o výměře 746 m2 vzniklého dle geometrického plánu č. 474-93/2014 z pozemku par. č. 566/3.
Na základě usnesení č. 2187/40/2012/RK a Smlouvy zakládající právo provést stavbu ze dne 15. 1. 2013 realizovalo město Havlíčkův Brod akci Cyklostezka Občiny - Šmolovy . Pozemek par. č. 566/3 získal Kraj Vysočina na základě na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých práv, věcí a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou je pozemek svěřen do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. Pozemek je veden Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Havlíčkův Brod pro k. ú. Poděbaby a obec Havlíčkův Brod na listu vlastnictví č. 287.
Návrh řešení OM navrhuje převést darem pozemek par. č. 726/6 o výměře 746 m2 oddělený geometrickým plánem č. 474-93/2014 z pozemku par. č. 566/3 v k. ú. Poděbaby a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod.
Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina - čl. II., odst. 2. Pozemek bude sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebude využíván komerčně.
Darovací smlouva není předkládána, protože se jedná o standardní smlouvu.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit záměr darování uvedeného pozemku do vlastnictví města Havlíčkův Brod na úřední desce krajského úřadu a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem uvedený pozemek z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod.
StanoviskaUsnesením 2187/40/2012/RK rada kraje rozhodla uzavřít mezi Krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod Smlouvu zakládající právo provést stavbu Cyklostezka Občiny - Šmolovy , kterou bude dotčen pozemek par. č. 566/3 v k. ú. Poděbaby.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, pracoviště Havlíčkův Brod souhlasí s darováním a nabytím uvedených pozemků. ODSH s uvedenými převody také souhlasí.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemek par. č. 726/6 o výměře 746 m2 oddělený geometrickým plánem č. 474-93/2014 z pozemku par. č. 566/3 v k. ú. Poděbaby a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 726/6 o výměře 746 m2 oddělený geometrickým plánem č. 474-93/2014 z pozemku par. č. 566/3 v k. ú. Poděbaby a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 10. 11. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz