Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2015-63

RK-27-2015-63.doc  RK-27-2015-63pr01.pdf
Číslo materiálu63
Číslo jednacíRK-27-2015-63
NázevUzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku v rámci projektu Jarmarky s Albertem - Dětský domov, Rovečné 40
Zpracoval V. Dvořáková
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší uzavření smlouvy ze strany Dětského domova, Rovečné 40 (dále jen organizace), která se týká přijetí finančního účelového daru do vlastnictví organizace.
Organizace uzavřela smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku výši 3 000 Kč určeného na úhradu materiálu na výrobu výrobků, nářadí pro tvorbu a dále na dopravné či cestovné na školení a Jarmark s Albertem. Závazkem obdarovaného je použít darovanou částku výhradně ke stanovenému účelu. Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku obsahuje materiál RK 27-2015-63, př. 1.
Podle § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, může příspěvková organizace nabýt darem majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena, pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Povinnost předchozího souhlasu zřizovatele dále stanoví Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 09/11, a to v čl. 2 odst. 2 písm. l). Ředitel Dětského domova, Rovečné 40 proto požádal zřizovatele o dodatečné udělení souhlasu s uzavřením předmětné smlouvy.
Návrh řešení Odbor školství, mládeže a sportu navrhuje, aby rada kraje vzala na vědomí informaci o uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku v rámci projektu Jarmarky s Albertem dle materiálu RK-27-2015-63, př. 1.
Podle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, vykonává funkci zřizovatele rada kraje.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informaci o uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku v rámci projektu Jarmarky s Albertem dle materiálu RK-27-2015-63, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Dětského domova, Rovečné 40
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz