Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2015-10

RK-27-2015-10.doc
Číslo materiálu10
Číslo jednacíRK-27-2015-10
NázevPodstatná změna XX. v projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov
Zpracoval E. Komínková, R. Sýkora, L. Weber
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina realizoval projekt Transformace Ústavu sociální péče Jinošov spolufinancovaný z Integrovaného operačního programu v období od 18. 6. 2010 do 15. 11. 2013. Díky projektu byly vystavěny 4 objekty sloužící jako domácnosti rodinného typu pro osoby s mentálním postižením Domova bez zámku ve Velké Bíteši a Náměšti nad Oslavou, zároveň byla vystavěna budova managementu této organizace, denní stacionář a sociálně terapeutická dílna. V současnosti probíhá období udržitelnosti a zároveň se dokončuje potřebná administrativy projektu ve vztahu k poskytovateli dotace.
Na základě Výzvy k předložení Oznámení o změně k projektu CZ.1.06/3.1.00/02.06970 - Transformace Ústavu sociální péče Jinošov, zaslané Centrem pro regionální rozvoj České republiky, byla vypracována podstatná zněna projektu, kterou dojde k narovnání rozpočtu v souvislosti s již předloženou Závěrečnou monitorovací zprávou a Zjednodušenou žádostí o platbu. Tím bude odstraněn nesoulad poměru plánovaných a následně požadovaných investičních a neinvestičních výdajů, který vznikl v závěru projektu po přesném vyčíslení částek z posledních výběrových řízení. Po schválení tohoto Oznámení o změně bude ze strany MPSV vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace a bude moci dojít k ukončení administrace projektu.
Bližší informace jsou uvedeny materiálu RK-27-2015-10, př. 1 (Oznámení příjemce o změnách v projektu).
Návrh řešení Navrhujeme radě kraje schválit oznámení dle materiálu RK-27-2015-10, př. 1 a uložit odboru sociálních věcí postupovat podle materiálů RK-27-2015-10, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-27-2015-10, př. 1;
ukládá
odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-27-2015-10, př. 1.
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 30. 9. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz