Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2015-22

RK-27-2015-22.doc  RK-27-2015-22pr01.pdf  RK-27-2015-22pr02.pdf  RK-27-2015-22pr03.pdf
Číslo materiálu22
Číslo jednacíRK-27-2015-22
NázevSmlouvy zakládající právo provést stavbu právo provést stavbu v rámci akce III/379 Velká Bíteš - ulice Na Valech a akce OK sil. II/602 a II/379
Zpracoval M. Slánský
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o uzavření smluv zakládající právo provést stavbu v rámci akce III/379 Velká Bíteš - ulice Na Valech a akce OK sil. II/602 a II/379 .
Kraj Vysočina bude investorem, ve spolupráci s městem Velká Bíteš, opravy silnice III/379 ve městě Velká Bíteš, ulice Na Valech a současně s touto stavební úpravou dojde i ke stavbě okružní křižovatky silnic II/602 a III/379, která na ulici Na Valech bude navazovat. Tato skutečnost je vyvolána špatným stavem komunikace a bude hrazena z prostředků Evropské unie (pouze část v působnosti Kraje Vysočina). Pozemky, které budou dotčeny stavebními úpravami akce III/379 Velká Bíteš - ulice Na Valech jsou uvedeny v příloze RK-27-2015-22, př. 1 a pozemky, které se týkají akce OK sil. II/602 a II/379 , jsou uvedeny v příloze
RK-27-2015-22, př. 2. Po vydání kolaudačního souhlasu budou některé pozemky ve vlastnictví Kraje Vysočina převedeny městu Velká Bíteš a naopak některé pozemky ve vlastnictví města Velká Bíteš budou převedeny Kraji Vysočina.
Podle záborového elaborátu vyhotoveného firmou SILNIČNÍ PROJEKT spol. s r.o., Šumavská 31, 602 00 Brno se bude jednat o trvalé i dočasné zábory (viz. materiály
RK-27-2015-22, př. 1 a RK-27-2015-22, př. 2).
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje uzavřít s městem Velká Bíteš vzájemné smlouvy zakládající právo provést stavbu. Začátek výstavby je plánován na duben roku 2016 a konec v průběhu roku 2017. Uvedené smlouvy je nutné uzavřít za účelem vydání územního rozhodnutí (stavebního povolení) pro akce II/379 Velká Bíteš - ulice Na Valech a OK sil. II/602 a II/379 . Po výstavbě dojde ke geometrickému zaměření a následnému majetkoprávnímu vypořádání.
Smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standardní smluvní vztahy.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace a Odbor dopravy a silničního hospodářství s návrhem usnesení souhlasí.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina a městem Velká Bíteš smlouvy zakládající oběma účastníkům smlouvy právo provést stavby II/379 Velká Bíteš - ulice Na Valech a OK sil. II/602 a II/379 na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina a města velká Bíteš v rozsahu dle materiálů RK-27-2015-22, př. 1 a RK-27-2015-22, př. 2.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 9. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz