Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2015-60

RK-27-2015-60.doc  RK-27-2015-60pr01.pdf  RK-27-2015-60pr02.pdf  RK-27-2015-60pr03.pdf  RK-27-2015-60pr04.pdf  RK-27-2015-60pr05.pdf  RK-27-2015-60pr06.pdf  RK-27-2015-60pr07.pdf  RK-27-2015-60pr08.pdf  RK-27-2015-60pr09.pdf  RK-27-2015-60pr10.pdf  RK-27-2015-60pr11.pdf  RK-27-2015-60pr12.pdf  RK-27-2015-60pr13.pdf  RK-27-2015-60pr14.doc  RK-27-2015-60pr15.doc
Číslo materiálu60
Číslo jednacíRK-27-2015-60
NázevPrůběžné monitorovací zprávy v rámci projektů Operačního programu Životní prostředí a podklady k závěrečnému vyhodnocení akcí
Zpracoval J. Joneš, J. Janová, I. Vlčková, M. Křížek
Předkládá E. Horná
Počet příloh
Popis problémuTento materiál řeší průběžné monitorovací zprávy v rámci projektů Operačního programu Životní prostředí (dále též jen OPŽP). Materiál zároveň řeší podklady požadované k závěrečnému vyhodnocení akcí podpořených z Operačního programu Životní prostředí.
Průběžné monitorovací zprávy u projektů řeší kraj jako příjemce podpory a to od okamžiku vydání Registračního listu. Průběžné monitorovací zprávy zasílá kraj v požadovaných termínech řídícímu orgánu OPŽP (tj. Státnímu fondu životního prostředí České republiky, dále jen SFŽP ČR) v elektronické podobě v informačním systému (IS) BENE-FILL. Kraj jako příjemce podpory povinně poskytuje v průběžných monitorovacích zprávách údaje k průběžnému sledování implementace projektu a naplňování předem stanovených projektových cílů. Průběžné monitorovací zprávy se převážně generují automaticky z údajů na ostatních záložkách BENE-FILLu. Žadatel (kraj) vyplňuje zejména bod 8. - stav realizace projektu. U projektů s ukončenou realizací pak též bod 9. - monitorovací indikátory projektu. Pracovníci řídícího orgánu OPŽP provedou kontrolu monitorovací zprávy a potvrdí monitorovací zprávu, která je tímto krokem automaticky uložena v elektronickém informačním systému nebo monitorovací zprávu vrátí příjemci podpory k doplnění či opravě ve stanoveném termínu.
Po ukončení realizace projektu zůstává projekt i nadále předmětem monitorování, zda u něho nedochází ke změnám, jež by byly v rozporu s podmínkami poskytnutí dotace uvedenými v rozhodnutí o podpoře nebo povinnostmi příjemce podpory uvedenými ve Smlouvě o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR. K tomuto monitorování pak slouží tzv. průběžné provozní monitorovací zprávy o stavu projektu, které jsou podávány 1x ročně vždy za období předcházejícího roku. První zprávu podává příjemce za rok následující po roku, v němž došlo k ukončení realizace projektu. K vyplnění monitorovací zprávy je příjemce opět vyzván zasláním elektronické zprávy v IS BENE-FILL a na vyplnění je určena lhůta 3 měsíců. Doba, po kterou je projekt monitorován, se může u projektů z různých prioritních os lišit a je dána obdobím, po které musí realizovaný projekt plnit účel poskytnutí podpory. Zpravidla se jedná o pětiletou dobu udržitelnosti projektu. Průběžná provozní monitorovací zpráva o stavu projektu, jedná-li se o akce dotýkající se činnosti jiných odborů, bude konzultována i s příslušnými odbory Krajského úřadu Kraje Vysočina, zejména odborem majetkovým, popřípadě odbory zajišťujícími úkoly při plnění funkce zřizovatele.
Usnesením 1873/31/2014/RK Rada Kraje Vysočina svěřila hejtmanovi rozhodování o předkládání průběžných monitorovacích zpráv, kterými nedochází ke změnám projektů, a to za účelem realizace projektů financovaných z Operačního programu Životní prostředí. Následně pan hejtman pověřil úředníky odboru životního prostředí a zemědělství, aby v informačním systému BENE-FILL požadované údaje doplňovali. Z důvodu průběžného informování zároveň rada uvedeným usnesením uložila odboru životního prostředí a zemědělství předkládat na vědomí průběžné monitorovací zprávy za uplynulé čtvrtletí.
Některé projekty podpořené z OPŽP byly aktuálně dokončeny z hlediska realizace. Nyní je úkolem Kraje Vysočina jako příjemce podpory zajistit podklady pro závěrečné vyhodnocení akcí. Podle aktuální přílohy č. 2 ke směrnici Ministerstva životního prostředí č. 6/2014 (pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního programu Životní prostředí včetně spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí České republiky a státního rozpočtu České republiky) je u akcí podpořených z OPŽP v rámci prioritní osy 6 požadován doklad o doložení splnění indikátorů projektu v případech, kdy je to relevantní (indikátory projektu jsou určeny v rozhodnutí o poskytnutí dotace a ve smlouvě o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci OPŽP). Z komunikace s projektovým manažerem na Státním fondu životního prostředí ČR vyplývá, že k závěrečnému vyhodnocení akcí revitalizací parků (které řešíme z této prioritní osy) je za tímto účelem požadováno čestné prohlášení o naplnění monitorovacích indikátorů.
Návrh řešení Z výše uvedených důvodů v uplynulém čtvrtletí odbor životního prostředí a zemědělství vyplnil a odeslal (a vygeneroval do formátu PDF) v prostředí informačního systému (IS) BENE-FILL monitorovací zprávy pro následující akce (číslo v seznamu akcí odpovídá číslu přílohy tohoto materiálu, názvy akcí odrážejí názvy z doby podání žádosti do OPŽP, v závorce za názvem je předpokládané datum ukončení realizace případně informace o tom, že je projekt již realizován):
1. Biodiverzita II. - Drobné sanační zásahy ve vybraných MZCHÚ v péči Kraje (realizace prací byla dokončena, administrujeme přípravu závěrečného vyhodnocení akce, dále jen ZVA )
2. Biodiverzita II. - EVL Na Oklice (realizace prací byla dokončena, administrujeme přípravu ZVA)
3. Biodiverzita II. - PR Pařez (realizace prací byla dokončena, administrujeme přípravu ZVA)
4. Biodiverzita II. - PR Vílanecké rašeliniště (realizace prací dokončena, administrujeme přípravu ZVA)
5. Biodiverzita - EVL Šimanovské rašeliniště (realizace prací dokončena, administrujeme přípravu ZVA)
6. Biodiverzita - EVL V Lisovech (realizace prací dokončena, administrujeme přípravu ZVA)
7. Biodiverzita - PR Údolí Brtnice (realizace prací dokončena, administrujeme přípravu ZVA)
8. Biodiverzita - PR Rašeliniště Kaliště (realizace prací dokončena, administrujeme ZVA)
9. Biodiverzita - PP Jezdovické rašeliniště (realizace prací dokončena, administrujeme ZVA)
10. Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina III. - Nemocnice Jihlava - oddělení dlouhodobě nemocných (realizace prací dokončena, administrujeme přípravu ZVA)
11. Hrad Kámen - revitalizace parku (realizace prací dokončena, administrujeme přípravu ZVA)
12. Revitalizace zámeckého parku ve Zboží (září 2015)
13. Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II. Ústav sociální péče - Věž (realizace prací dokončena, administrujeme přípravu ZVA)

Odbor životního prostředí a zemědělství navrhuje radě kraje vzít na vědomí průběžné monitorovací zprávy projektů Operačního programu Životní prostředí dle příloh 1 až 13 materiálu RK-27-2015-60.

Odbor životního prostředí a zemědělství z důvodů uvedených v závěru popisu problému navrhuje radě prohlásit skutečnosti uvedené v přílohách 14 a 15 tohoto materiálu. U ostatních parků, které byly realizovány do konce roku 2014, již rada kraje monitorovací indikátory prohlásila. V přílohách jsou uvedeny hodnoty indikátorů tak, jak byly při realizaci ukončených projektů dosaženy.
Jedná se o projekty (číslo v seznamu akcí odpovídá číslu přílohy tohoto materiálu):
14. Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Dětský domov - Budkov
15. Hrad Kámen - revitalizace parku.
StanoviskaOddPKŽÚ souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
monitorovací zprávy projektů Operačního programu Životní prostředí dle materiálů
RK-27-2015-60, př. 1, RK-27-2015-60, př. 2, RK-27-2015-60, př. 3, RK-27-2015-60, př. 4,RK-27-2015-60, př. 5, RK-27-2015-60, př. 6, RK-27-2015-60, př. 7, RK-27-2015-60, př. 8.RK-27-2015-60, př. 9, RK-27-2015-60, př. 10, RK-27-2015-60, př. 11, RK-27-2015-60, př. 12 a RK-27-2015-60, př. 13;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-27-2015-60, př. 14 a RK-27-2015-60, př. 15.
Odpovědnost OŽPZ
Termín 15. 9. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz