Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2015-37

RK-27-2015-37.doc  RK-27-2015-37pr01.doc
Číslo materiálu37
Číslo jednacíRK-27-2015-37
NázevSmlouva o převodu práv a povinností ze stavebního povolení
Zpracoval J. Lojda
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina je investorem akce II/360 ul. Rafaelova - Pocoucov . Předmětem stavby je úprava komunikace II/360 z Třebíče do Pocoucova, dle projektové dokumentace zpracované společností Dopravoprojekt Ostrava a.s. Projektová příprava byla zajištěna Krajem Vysočina. Součástí projektové dokumentace a pravomocného stavebního povolení vydaného stavebníkovi Kraji Vysočina jsou, mimo jiné, stavební objekty SO 411, 412, 413, 431 a 433 , jedná se vyvolané přeložky VN, NN a trafostanice. Vlastníkem výše uvedeného energetického zařízení je E.ON Distribuce, a.s. Stavební povolení vydal Městský úřad Třebíč, odbor výstavby, OV 9461/2010-40008/10/Ze ze dne13. 10. 2010. Stavební povolení bylo prodlouženo rozhodnutím o prodloužení platnosti stavebního povolení pod č.j. OV 53199/12-SPIS 9546/2012/Ze ze dne 26.2.2013.
Akce je spolufinancována z fondů EU (ROP). Stavba je realizována v termínu 2014 - 2015.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje rozhodnout o uzavření smlouvy o převodu práv a povinností ze stavebního povolení ke:
stavebním objektům SO 411, 412, 413, 431 a 433 přeložky VN, NN a trafostanice, stavby II/360 ul. Rafaelova - Pocoucov , dle materiálu RK-27-2015-37, př. 1
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o převodu práv a povinností ze stavebního povolení ke stavebním objektům SO 411, 412, 413, 431 a 433 přeložky VN, NN a trafostanice, stavby II/360 ul. Rafaelova - Pocoucov , dle materiálu RK-27-2015-37, př. 1.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 31. 10. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz