Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2015-58

RK-27-2015-58.doc  RK-27-2015-58pr01.pdf
Číslo materiálu58
Číslo jednacíRK-27-2015-58
NázevNávrh na rozpočtové opatření na kapitole Životní prostředí - příjem dotace od Ministerstva životního prostředí na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v roce 2015
Zpracoval E. Navrátilová
Předkládá E. Horná
Počet příloh
Popis problémuRada kraje usnesením č. 1413/23/2015/RK rozhodla o podání žádosti na Ministerstvo životního prostředí (MŽP) o účelovou neinvestiční dotaci na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) v roce 2015. Dotace bude využita na realizaci ekologických výukových programů ve spolupráci s organizacemi zapojenými do národní sítě ekocenter. V Kraji Vysočina se jedná o tyto organizace:
Chaloupky 36 000 Kč ZOO Jihlava (Centrum environmentální výchovy PodpoVRCH) 36 000 Kč Středisko ekologické výchovy Mravenec 36 000 Kč Stanice Pavlov 36 000 Kč Ekoinfocentrum 36 000 Kč MŽP rozhodlo o přiznání dotace ve výši 180 000 Kč, včetně zaslání přiznané dotace na účet kraje. Rozhodnutí je přílohou materiálu RK-27-2015-58, př. 1.
Návrh řešení Odbor životního prostředí a zemědělství předkládá radě kraje ke schválení návrh rozpočtového opatření spočívajícího ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Životní prostředí, § 3792 Ekologická výchova a osvěta) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŽP ve výši 180 000 Kč.
Realizace ekologických výukových programů ve spolupráci s organizacemi NS EVVO podpoří plnění cílů Koncepce EVVO Kraje Vysočina.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina - ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z MŽP ve výši 180 000 Kč určenou na financování podpory EVVO v roce 2015 (ÚZ 15 340).

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu usnesení připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Životní prostředí, § 3792 Ekologická výchova a osvěta) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŽP ve výši 180 000 Kč určenou na financování podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v roce 2015.
Odpovědnost OŽPZ, OE
Termín 30. 9. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz