Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 27/2015

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 27/2015, které se konalo dne 15. 9. 2015 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 26/2015
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 15. 9. 2015.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.
Radě kraje byl předložen návrh na zařazení bodu 75. Veřejná zakázka na služby: „PD-04-2015, mosty“ do programu jednání.
Rada kraje návrh akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 26/2015
 2. Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III.
 3. Koncesní řízení na výstavbu/rekonstrukci a provoz domova seniorů v Humpolci - jmenování členů komise pro otevírání obálek a hodnotící komise
 4. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
 5. Podstatná změna č. XIX projektu Transformace Ústavu sociální péče Křižanov II.
 6. Návrh na změnu čerpání fondu investic u Domova bez zámku, příspěvkové organizace
 7. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - vratka nedočerpaných prostředků v rámci OP LZZ - ukončení projektu Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje
 8. Návrh na bezúplatný převod nepotřebného majetku Domova bez zámku, příspěvkové organizace
 9. Podstatná změna XX. projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
 10. Podstatná změna XX. v projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov
 11. Návrh na uzavření Smlouvy o spolupráci na portálu eSbírky
 12. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za I. čtvrtletí 2015
 13. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů za likvidaci nepoužitelných léčiv za I. pololetí 2015
 14. Odměny pro ředitelky/ředitele nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina a ředitelku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
 15. Věcný dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
 16. Věcné dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
 17. Věcné, peněžní dary a dotace pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 18. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - dotace na realizaci projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra Nemocnice Jihlava
 19. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. a obci Rozsochy
 20. Darování pozemku v k. ú. Poděbaby a obci Havlíčkův Brod
 21. Darování pozemku v k. ú. a obci Nové Veselí
 22. Smlouvy zakládající právo provést stavbu právo provést stavbu v rámci akce III/379 Velká Bíteš - ulice Na Valech a akce OK sil. II/602 a II/379
 23. Darování pozemků v k. ú. a obci Podmoklany
 24. Uzavření smluv v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/348 Polná - odvodnění komunikace
 25. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 26. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 27. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k. ú. Dolní Bítovčice
 28. Nabytí pozemků pro akci II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba - změna usnesení
 29. Návrh na provedení změny názvu akcí v rámci kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství v roce 2015
 30. Přijetí daru pozemku v k. ú. a obci Humpolec
 31. Návrh na vydání souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
 32. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/150 H. Brod - most ev. č. 150-025
 33. Rozhodnutí o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JV na projekt II/523 Jihlava - Větrný Jeníkov
 34. Rozhodnutí o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JV na projekt II/523 Větrný Jeníkov - Humpolec
 35. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava
 36. Rozhodnutí o vrácení části dotace a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
 37. Smlouva o převodu práv a povinností ze stavebního povolení
 38. Žádost o poskytnutí podpory z IROP Jihovýchod na realizaci projektů silniční infrastruktury
 39. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekty Úspory energií - SPŠ Pelhřimov - učební pavilon Friedova , Úspory energií - Hotelová škola Třebíč - budova internátu a Úspory energií - OA a HŠ Velké Meziříčí - nová budova
 40. Penále za porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 41. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie pro Kraj Vysočina v roce 2016
 42. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Veřejná zakázka o dodávkách zemního plynu pro Kraj Vysočina v roce 2016
 43. Informace o spuštění hlasování o krajských prioritách pro přípravu rozpočtu pro rok 2016 prostřednictvím aplikace Váš názor .
 44. Zpráva o aktivitách Zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu v období březen 2015 - srpen 2015
 45. Poskytnutí finančního daru - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
 46. Redakční rada novin Kraj Vysočina
 47. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Krajskou knihovnu Vysočiny, Havlíčkův Brod
 48. Návrh na provedení rozpočtového opatření kapitola Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pronájem systému panoramatické kamery do televizní sítě ČR
 49. Fond Vysočiny - projekt FV00860.0001
 50. Souhlas zřizovatele k přijetí finančního daru u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
 51. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace - proplacení 1. etapy realizace projektu Živá kulturní spolupráce Vysočina - Dolní Rakousko podpořeného z Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko-Česká republika 2007-2013
 52. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
 53. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí finančního daru na muzejní činnost na zámku ve Světlé nad Sázavou
 54. Vývoz a prezentace sbírkových předmětů ze sbírky Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace na zahraniční výstavě
 55. Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
 56. Vývoz a prezentace betlémů ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace na výstavě v zahraničí
 57. Předběžný záměr Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
 58. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Životní prostředí - příjem dotace od Ministerstva životního prostředí na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v roce 2015
 59. Informace o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu Povodí řeky Jihlavy nad VD Dalešice - Průzkum a monitoring výustí kanalizace
 60. Průběžné monitorovací zprávy v rámci projektů Operačního programu Životní prostředí a podklady k závěrečnému vyhodnocení akcí
 61. Vypořádání připomínek k návrhu Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016 až 2025
 62. Zadávací řízení na veřejnou zakázku Vyšetření moru včelího plodu ze vzorku měli na území Kraje Vysočina
 63. Uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku v rámci projektu Jarmarky s Albertem - Dětský domov, Rovečné 40
 64. Změny ve zřizovací listině
 65. Návrh na odepsání pohledávky - Dětský domov Telč, Štěpnická 111
 66. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov - změna závazných ukazatelů
 67. Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 68. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2015
 69. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2015 dle schválených pravidel rady kraje
 70. Podpora spolupráce základních a středních škol
 71. Jmenování členů komise pro otevírání obálek a hodnotící komise pro nadlimitní veřejnou zakázku Dodávka zařízení č. 2 pro projekt Od myšlenky k výrobku 2
 72. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod
 73. Změny v dokumentaci projektu
 74. Změny v dočasném schválení počtu zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu - návrh na provedení rozpočtového opatření
 75. Veřejná zakázka na služby: „PD-04-2015, mosty“
 76. Rozprava členů rady
Usnesení 1627/27/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 15. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 26/2015 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, upřesnila radě kraje předložený materiál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1628/27/2015/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-27-2015-02, př. 1.
odpovědnost: OSV
termín: 29. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2015-02.doc, RK-27-2015-02, př. 1

03. Koncesní řízení na výstavbu/rekonstrukci a provoz domova seniorů v Humpolci - jmenování členů komise pro otevírání obálek a hodnotící komise
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s návrhem jmenovat členy komise pro otevírání obálek a hodnotící komisi u daného koncesního řízení. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1629/27/2015/RK
Rada kraje
jmenuje
 • členy komise pro otevírání obálek s žádostmi o účast/nabídkami a jejich náhradníky u koncesního řízení „Projektování, výstavba, provozování a poskytování sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Humpolec“ dle materiálu RK-27-2015-03, př. 1;
 • členy hodnotící komise a jejich náhradníky u koncesního řízení „Projektování, výstavba, provozování a poskytování sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Humpolec“ dle materiálu RK-27-2015-03, př. 2;
stanoví,
že kvalifikaci uchazečů u koncesního řízení „Projektování, výstavba, provozování a poskytování sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Humpolec“ posoudí hodnotící komise.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2015-03.doc, RK-27-2015-03, př. 1, RK-27-2015-03, př. 2

04. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, zdůvodnila radě kraje úpravu předloženého návrhu rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1630/27/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve snížení § 4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, o částku 1 300 000 Kč při současném zvýšení § 4350 Domovy pro seniory, o částku 1 300 000 Kč s určením pro Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvkovou organizaci na nákup movitého vybavení;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve snížení § 4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, o částku 700 000 Kč při současném zvýšení § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 500 000 Kč a § 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství o částku 200 000 Kč na dofinancování plánovaných aktivit odboru sociálních věcí v roce 2015;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace, o částku 1 300 000 Kč s určením na nákup movitého vybavení.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2015-04.doc, RK-27-2015-04, př. 1

05. Podstatná změna č. XIX projektu Transformace Ústavu sociální péče Křižanov II.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o návrhu schválit změny v uvedeném projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1631/27/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
změny v projektu dle materiálu RK-27-2015-05;
ukládá
majetkovému odboru a odboru sociálních věcí zapracovat a oznámit tyto změny v souladu s požadavky Integrovaného operačního programu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor majetkový
termín: 30. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2015-05.doc

06. Návrh na změnu čerpání fondu investic u Domova bez zámku, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh souhlasit s úpravou čerpání fondu investic u Domova bez zámku, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1632/27/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
použití fondu investic u Domova bez zámku, příspěvkové organizace, pro rok 2015 dle materiálu RK-27-2015-06, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Domova bez zámku, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2015-06.doc, RK-27-2015-06, př. 1

07. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - vratka nedočerpaných prostředků v rámci OP LZZ - ukončení projektu Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1633/27/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • převod nevyčerpaných prostředků ve výši 230 970,84 Kč na zvláštním účtu projektu „Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje“. Registrační číslo projektu CZ.1.04/3.4.04/76.00239, č. ú.: 4200338864/6800 na účet MPSV, č. ú.: 6015-2229001/0710 a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty;
 • převod nevyčerpaných finančních prostředků určených na úhradu nepřímých výdajů ve výši 141 386,08 Kč na zvláštním účtu projektu „Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje“. Registrační číslo projektu CZ.1.04/3.4.04/76.00239, č. ú.: 4200338864/6800 na účet MPSV, č. ú.: 6015-2229001/0710 a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty;
 • převod konečného zůstatku a připsaných úroků za 3. čtvrtletí 2015 na projektovém účtu do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 15. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2015-07.doc, RK-27-2015-07, př. 1, RK-27-2015-07, př. 2

08. Návrh na bezúplatný převod nepotřebného majetku Domova bez zámku, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh souhlasit s bezúplatným převodem nepotřebného majetku Domova bez zámku na níže uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1634/27/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s  bezúplatným převodem el. vakového zvedáku Marisa, inventární číslo 66, rok pořízení 2000, pořizovací cena 116 985,00,- Kč, zůstatková cena 0,00,- Kč, Domovu Kamélie Křižanov, příspěvkové organizaci;
 • s  bezúplatným převodem žehlícího stůlu s žehličkou, inventární číslo 86, rok pořízení 2004, pořizovací cena 108 141,20,- Kč, zůstatkový cena 16 690,20,- Kč, Domovu ve Věži, příspěvkové organizace;
 • s bezúplatným převodem dezinfektoru MEIKO, inventární číslo 89, rok pořízení 2005, pořizovací cena 229 000,00,- Kč, zůstatková cena 52 170,00,- Kč a myčky podložních mís, inventární číslo 91, rok pořízení 2007, pořizovací cena 194 617,50,-Kč, zůstatková cena 76 751,50,- Kč Domovu pro seniory Mitrov, příspěvkové organizaci.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Domova Kamélie Křižanov, příspěvková organizace, ředitel Domova ve Věži, příspěvkové organizace, ředitel Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2015-08.doc

K bodům 09, 10, odboru sociálních věcí, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.

09. Podstatná změna XX. projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
Usnesení 1635/27/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-27-2015-09, př. 1;
ukládá
odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-27-2015-09, př. 1 a zapracovat jej do příloh požadovaných MPSV.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2015-09.doc, RK-27-2015-09, př. 1

10. Podstatná změna XX. v projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov
Usnesení 1636/27/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-27-2015-10, př. 1;
ukládá
odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-27-2015-10, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2015-10.doc, RK-27-2015-10, př. 1

11. Návrh na uzavření Smlouvy o spolupráci na portálu eSbírky
Ze zasedání se omluvil P. Krčál. P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje návrh uzavřít Smlouvu o spolupráci na portálu eSbírky. V průběhu jednání odešel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1637/27/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o spolupráci dle materiálu RK-27-2015-11, př. 1.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 30. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2015-11.doc, RK-27-2015-11, př. 1

K bodům 12, 13, odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.

12. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za I. čtvrtletí 2015
Usnesení 1638/27/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3549 - Ostatní speciální zdravotnická péče) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z Ministerstva financí ve výši 425 231,40 Kč na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za I. čtvrtletí 2015.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 30. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2015-12.doc

13. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů za likvidaci nepoužitelných léčiv za I. pololetí 2015
Usnesení 1639/27/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3721 - Sběr a svoz nebezpečných odpadů) rozpočtu kraje o neinvestiční účelovou dotaci z Ministerstva financí ve výši 295 184 Kč určenou na likvidaci nepoužitelných léčiv za I. pololetí roku 2015.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 30. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2015-13.doc

14. Odměny pro ředitelky/ředitele nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina a ředitelku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh stanovit odměny ředitelkám/ředitelům nemocnic a ředitelce ZZS KV. V průběhu jednání přišel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1640/27/2015/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu s § 134a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelkám/ředitelům nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina a ředitelce Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-27-2015-14, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, oddělení řízení lidských zdrojů, ředitelky/ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 30. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2015-14.doc, RK-27-2015-14, př. 1, RK-27-2015-14, př. 2

K bodům 15 17, odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

15. Věcný dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1641/27/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí věcného daru pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-27-2015-15, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 25. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2015-15.doc, RK-27-2015-15, př. 1

16. Věcné dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1642/27/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-27-2015-16, př. 1 a RK-27-2015-16, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 25. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2015-16.doc, RK-27-2015-16, př. 1, RK-27-2015-16, př. 2

17. Věcné, peněžní dary a dotace pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1643/27/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s přijetím darů a dotace pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-27-2015-17, př. 1, RK-27-2015-17, př. 2, RK-27-2015-17, př. 3, RK-27-2015-17, př. 4, RK-27-2015-17, př. 5, RK-27-2015-17, př. 6, RK-27-2015-17, př. 7, RK-27-2015-17, př. 8.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 25. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2015-17.doc, RK-27-2015-17, př. 1, RK-27-2015-17, př. 2, RK-27-2015-17, př. 3, RK-27-2015-17, př. 4, RK-27-2015-17, př. 5, RK-27-2015-17, př. 6, RK-27-2015-17, př. 7, RK-27-2015-17, př. 8

18. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - dotace na realizaci projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra Nemocnice Jihlava
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1644/27/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2015 u položky 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o částku 18 738,25 Kč (ÚZ 36535005) a u položky 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ve výši 4 832 056,80 Kč (ÚZ 36535889) od Ministerstva zdravotnictví ČR o účelovou dotaci určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra Nemocnice Jihlava“;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu na rok 2015, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice, položky 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 18 738,25 Kč (ÚZ 36535005) a položky 6356 Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 4 832 056,80 Kč (ÚZ 36535889) s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2015 pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 18 738,25 Kč určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra Nemocnice Jihlava“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ na rok 2015 pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 4 832 056,80 Kč určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra Nemocnice Jihlava“.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 30. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2015-18.doc, RK-27-2015-18, př. 1

V průběhu jednání odešel J. Běhounek. K bodům 19 25, 27, 28, 30, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

19. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. a obci Rozsochy
Usnesení 1645/27/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování části pozemku par. č. 808/1 v k. ú. a obci Rozsochy z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Rozsochy;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě na část pozemku par. č. 808/1 v k. ú. a obci Rozsochy z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Rozsochy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2015-19.doc, RK-27-2015-19, př. 1, RK-27-2015-19, př. 1a

20. Darování pozemku v k. ú. Poděbaby a obci Havlíčkův Brod
Usnesení 1646/27/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemek par. č. 726/6 o výměře 746 m2 oddělený geometrickým plánem č. 474-93/2014 z pozemku par. č. 566/3 v k. ú. Poděbaby a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 726/6 o výměře 746 m2 oddělený geometrickým plánem č. 474-93/2014 z pozemku par. č. 566/3 v k. ú. Poděbaby a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2015-20.doc, RK-27-2015-20, př. 1, RK-27-2015-20, př. 1a

21. Darování pozemku v k. ú. a obci Nové Veselí
Usnesení 1647/27/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky par. č. 740 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 605 m2 a par. č. 958 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 49 m2 v k. ú. a obci Nové Veselí z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Nové Veselí;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 740 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 605 m2 a par. č. 958 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 49 m2 v k. ú. a obci Nové Veselí z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Nové Veselí.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2015-21.doc, RK-27-2015-21, př. 1, RK-27-2015-21, př. 1a, RK-27-2015-21, př. 1b, RK-27-2015-21, př. 1c, RK-27-2015-21, př. 1d

22. Smlouvy zakládající právo provést stavbu právo provést stavbu v rámci akce III/379 Velká Bíteš - ulice Na Valech a akce OK sil. II/602 a II/379
Usnesení 1648/27/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina a městem Velká Bíteš smlouvy zakládající oběma účastníkům smlouvy právo provést stavby „II/379 Velká Bíteš ulice Na Valech “ a „OK sil. II/602 a II/379“ na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina a města velká Bíteš v rozsahu dle materiálů RK-27-2015-22, př. 1 a RK-27-2015-22, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2015-22.doc, RK-27-2015-22, př. 1, RK-27-2015-22, př. 2, RK-27-2015-22, př. 3

23. Darování pozemků v k. ú. a obci Podmoklany
Usnesení 1649/27/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky par. č. 355/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 357 m2, par. č. 355/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 356 m2, par. č. 355/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 341 m2 a par. č. 355/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 270 m2 oddělené geometrickým plánem č. 169-1147/2015 z pozemku par. č. 355 v k. ú. a obci Podmoklany z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Podmoklany;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 355/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 357 m2, par. č. 355/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 356 m2, par. č. 355/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 341 m2 a par. č. 355/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 270 m2 oddělené geometrickým plánem č. 169-1147/2015 z pozemku par. č. 355 v k. ú. a obci Podmoklany z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Podmoklany.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2015-23.doc, RK-27-2015-23, př. 1, RK-27-2015-23, př. 1a, RK-27-2015-23, př. 2

24. Uzavření smluv v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/348 Polná - odvodnění komunikace
Usnesení 1650/27/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2015-24.doc, RK-27-2015-24, př. 1, RK-27-2015-24, př. 2

25. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 1651/27/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-27-2015-25, př. 1 a RK-27-2015-25, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2015-25.doc, RK-27-2015-25, př. 1, RK-27-2015-25, př. 2

27. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k. ú. Dolní Bítovčice
Usnesení 1652/27/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Krajem Vysočina jako budoucím oprávněným, Povodím Moravy, státním podnikem jako budoucím povinným a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočina, příspěvkovou organizací jako investorem stavby na akci „III/3516 Bítovčice opěrná zeď“ na pozemku par. č. 191/1 v k. ú. Dolní Bítovčice a obci Bítovčice dle materiálu RK-27-2015-27, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2015-27.doc, RK-27-2015-27, př. 1, RK-27-2015-27, př. 2

28. Nabytí pozemků pro akci II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba - změna usnesení
Usnesení 1653/27/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2015-28.doc

30. Přijetí daru pozemku v k. ú. a obci Humpolec
Usnesení 1654/27/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem dle GP č. 3239-109/2011 nově oddělený pozemek par. č. 2444/26 ostatní plocha, silnice o výměře 3 355 m2 v k. ú. a obci Humpolec z vlastnictví ČR a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-27-2015-30, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2015-30.doc, RK-27-2015-30, př. 1, RK-27-2015-30, př. 2

29. Návrh na provedení změny názvu akcí v rámci kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství v roce 2015
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, upřesnil radě kraje předložený návrh na provedení změny názvu akcí v rámci kapitoly Nemovitý majetek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1655/27/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit název akcí zařazených v kapitole Nemovitý majetek, v příloze M1 - Školství:
 • z názvu „SŠ stavební Jihlava Rekonstrukce fasády se zateplením“ na nový název „SŠ stavební Jihlava Oprava fasády a oken, budova B, C“;
 • z názvu „SŠ PTA Jihlava Rekonstrukce střechy k J. Masaryka“ na nový název „SŠ PTA Jihlava Oprava střechy k J. Masaryka“;
 • z názvu „Gymnázium Jihlava Rekonstrukce sociálního zázemí, na nový název „Gymnázium Jihlava Oprava sociálního zázemí“.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: září 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2015-29.doc

K bodům 31 34, odboru dopravy a silničního hospodářství, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

31. Návrh na vydání souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1656/27/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv dle materiálu RK-27-2015-31, př. 1.
odpovědnost: ODSH a KSÚSV
termín: do 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2015-31.doc, RK-27-2015-31, př. 1

32. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/150 H. Brod - most ev. č. 150-025
Usnesení 1657/27/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
vybrat jako nejvhodnější nabídku podlimitní veřejné zakázky „II/150 H. Brod - most ev. č. 150-025“ nabídku podanou dodavatelem Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 20, 625 00 Brno, IČO: 46974806, v souladu s materiálem RK-27-2015-32, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2015-32.doc, RK-27-2015-32, př. 1

33. Rozhodnutí o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JV na projekt II/523 Jihlava - Větrný Jeníkov
Usnesení 1658/27/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt II/523 Jihlava - Větrný Jeníkov dle materiálu RK-27-2015-33, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 23. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2015-33.doc, RK-27-2015-33, př. 1

34. Rozhodnutí o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JV na projekt II/523 Větrný Jeníkov - Humpolec
Usnesení 1659/27/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt II/523 Větrný Jeníkov - Humpolec dle materiálu RK-27-2015-34, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 23. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2015-34.doc, RK-27-2015-34, př. 1

35. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava
L. Joukl předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1660/27/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava spočívající ve zvýšení § 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy o částku 120 000 Kč při současném snížení § 2212 - Silnice o částku 120 000 Kč na zajištění závazků vyplývajících z uzavřených smluv.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2015-35.doc

36. Rozhodnutí o vrácení části dotace a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
L. Joukl upřesnil radě kraje předložený návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1661/27/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uhradit částku 318 499,37 Kč z důvodů uvedených v materiálu RK-27-2015-36, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet II/151, III/15113 od I/38 Budeč + Štěpkov - Budkov, související s vratkou části dotace ve výši 318 499,37 Kč z důvodů uvedených v materiálu RK-27-2015-36, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 6. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2015-36.doc, RK-27-2015-36, př. 1

37. Smlouva o převodu práv a povinností ze stavebního povolení
L. Joukl sdělil radě kraje bližší podrobnosti k návrhu rozhodnout o uzavření smlouvy o převodu práv a povinností ze stavebního povolení k daným stavebním objektům. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1662/27/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o převodu práv a povinností ze stavebního povolení ke stavebním objektům „SO 411, 412, 413, 431 a 433“ přeložky VN, NN a trafostanice, stavby „II/360 ul. Rafaelova - Pocoucov“, dle materiálu RK-27-2015-37, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2015-37.doc, RK-27-2015-37, př. 1

38. Žádost o poskytnutí podpory z IROP na realizaci projektů silniční infrastruktury
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o návrhu schválit předložení žádosti o poskytnutí podpory na realizaci uvedených projektů. V průběhu jednání přišel J. Běhounek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1663/27/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
předložení žádostí o poskytnutí podpory projektů „II/347 Světlá n. S. D1, 2. stavba úsek č. 2“, „II/602 Olešná průtah“, „II/388 Bobrová - Zvole, 1. úsek“ a „II/379 Velká Bíteš - ul. Na Valech včetně okružní křižovatky“ do Integrovaného regionálního operačního programu;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství předložit žádosti o poskytnutí podpory projektů „II/347 Světlá n. S. D1, 2. stavba úsek č. 2“, „II/602 Olešná průtah“, „II/388 Bobrová - Zvole, 1. úsek“ a „II/379 Velká Bíteš - ul. Na Valech včetně okružní křižovatky“ do Integrovaného regionálního operačního programu.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2015-38.doc, RK-27-2015-38, př. 1, RK-27-2015-38, př. 2, RK-27-2015-38, př. 3, RK-27-2015-38, př. 4

75. Veřejná zakázka na služby: „PD-04-2015, mosty“
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem zahájit zadávací řízení uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1664/27/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na služby „PD-04-2015, mosty“ formou otevřeného nadlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu s Oznámením o zahájení zadávacího řízení dle materiálu RK-27-2015-75, př. 1;
jmenuje
stanoví,
že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;
ukládá
Odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky na „PD-04-2015, mosty“ dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených v Oznámení o zahájení zadávacího veřejné zakázky na služby dle materiálu RK-27-2015-75, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2015-75. doc, RK-27-2015-75, př. 1, RK-27-2015-75, př. 2, RK-27-2015-75, př. 3

26. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
L. Joukl podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1665/27/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-27-2015-26, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavbu na pozemcích dle materiálu RK-27-2015-26, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemků dle materiálu RK-27-2015-26, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2015-26.doc, RK-27-2015-26, př. 1

39. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekty Úspory energií - SPŠ Pelhřimov - učební pavilon Friedova , Úspory energií - Hotelová škola Třebíč - budova internátu a Úspory energií - OA a HŠ Velké Meziříčí - nová budova
J. Jež, vedoucí oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1666/27/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Úspory energií SPŠ Pelhřimov učební pavilon Friedova“ o částku 504 843,35 Kč, projektu „Úspory energií Hotelová škola Třebíč budova internátu“ o částku 298 913,40 Kč a projektu „Úspory energií OA a HŠ Velké Meziříčí nová budova“ o částku 84 833,51 Kč, které jsou určeny k dalšímu financování projektů.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 30. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2015-39.doc

40. Penále za porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
J. Jež, vedoucí oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje, sdělil radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1667/27/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 30. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2015-40.doc, RK-27-2015-40, př. 1, RK-27-2015-40, př. 2, RK-27-2015-40, př. 3, RK-27-2015-40, př. 4, RK-27-2015-40, př. 5, RK-27-2015-40, př. 6, RK-27-2015-40, př. 7, RK-27-2015-40, př. 8, RK-27-2015-40, př. 9, RK-27-2015-40, př. 10, RK-27-2015-40, př. 11, RK-27-2015-40, př. 12, RK-27-2015-40, př. 13, RK-27-2015-40, př. 14

41. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie pro Kraj Vysočina v roce 2016
D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, informovala radu kraje o návrhu rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky uvedené veřejné zakázky v souladu s výsledkem elektronické aukce. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1668/27/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: OAPŘ
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2015-41.doc, RK-27-2015-41, př. 1, RK-27-2015-41, př. 2, RK-27-2015-41, př. 3, RK-27-2015-41, př. 4

42. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Veřejná zakázka o dodávkách zemního plynu pro Kraj Vysočina v roce 2016
D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení informovala radu kraje o návrhu rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky uvedené veřejné zakázky v souladu s výsledkem elektronické aukce. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1669/27/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: OAPŘ
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2015-42.doc, RK-27-2015-42, př. 1, RK-27-2015-42, př. 2, RK-27-2015-42, př. 3, RK-27-2015-42, př. 4, RK-27-2015-42, př. 5, RK-27-2015-42, př. 6

43. Informace o spuštění hlasování o krajských prioritách pro přípravu rozpočtu pro rok 2016 prostřednictvím aplikace Váš názor
D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informaci o výsledku hlasování o krajských prioritách pro přípravu rozpočtu pro rok 2016 prostřednictvím aplikace „Váš názor“. V průběhu jednání přišel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1670/27/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o výsledku hlasování o krajských prioritách pro přípravu rozpočtu pro rok 2016 prostřednictvím aplikace Váš názor dle materiálu RK-27-2015-43, př. 1.
odpovědnost: OAPŘ
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2015-43.doc, RK-27-2015-43, př. 1

44. Zpráva o aktivitách Zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu v období březen 2015 - srpen 2015
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí Zprávu o aktivitách kanceláře Kraje Vysočina v Bruselu za období březen - srpen 2015. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1671/27/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
aktivity kanceláře Kraje Vysočina v Bruselu v období od března 2015 do srpna 2015.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 30. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2015-44.doc

45. Poskytnutí finančního daru - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1672/27/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 Mezinárodní spolupráce dle materiálu RK-27-2015-45, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 30. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2015-45.doc, RK-27-2015-45, př. 1

46. Redakční rada novin Kraj Vysočina
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, upřesnila radě kraje návrh jmenovat nové členy redakční rady novin Kraj Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1673/27/2015/RK
Rada kraje
ustavuje
personální složení redakční rady novin Kraj Vysočina za Kraj Vysočina dle materiálu RK-27-2015-46, př. 1, a to s účinností od 1. 10. 2015 do 30. 11. 2016;
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 1. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2015-46.doc, RK-27-2015-46, př. 1

47. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Krajskou knihovnu Vysočiny, Havlíčkův Brod
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1674/27/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské knihovny Vysočiny, Havlíčkovo náměstí 87, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 709501641 o částku 70 000,- Kč na výdaje spojené s organizací partnerských akcí s Nitranským samosprávným krajem.
odpovědnost: OSH,OE
termín: 30. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2015-47.doc, RK-27-2015-47, př. 1

48. Návrh na provedení rozpočtového opatření kapitola Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pronájem systému panoramatické kamery do televizní sítě ČR
V. Novotný podal radě kraje doplňující komentář k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1675/27/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci ve výši 100 000 Kč společnosti SKI SNOWPARK, a. s., Malá 153, 592 31 Nově Město na Moravě, IČO: 26933977, na pronájem systému panoramatické kamery do televizní sítě ČR dle materiálu RK-27-2015-48, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-27-2015-48, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 2143 Cestovní ruch o částku 100 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 100 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 30. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2015-48.doc, RK-27-2015-48, př. 1, RK-27-2015-48, př. 2

49. Fond Vysočiny - projekt FV00860.0001
O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje návrh uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci grantového programu Památkově chráněná území 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1676/27/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV00860.0001 dle materiálu RK-27-2015-49, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2015-49.doc, RK-27-2015-49, př. 1, RK-27-2015-49, př. 2, RK-27-2015-49, př. 3

50. Souhlas zřizovatele k přijetí finančního daru u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámila radu kraje s návrhem souhlasit s uzavřením darovací smlouvy a s použitím rezervního fondu pro rok 2015 u dané příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1677/27/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s uzavřením darovací smlouvy Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiál RK-27-2015-50, př. 1;
 • s použitím rezervního fondu pro rok 2015 u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, ve výši 40 000 Kč na zajištění provozu.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2015-50.doc, RK-27-2015-50, př. 1

51. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace - proplacení 1. etapy realizace projektu Živá kulturní spolupráce Vysočina - Dolní Rakousko podpořeného z Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko-Česká republika 2007-2013
O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1678/27/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu s účelovým znakem 41117007) o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 140 084,11 Kč při současném zvýšení výdajů u kapitoly Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií a položky 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 140 084,11 Kč (ÚZ 41117007) s určením pro Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 140 084,11 Kč na realizaci projektu „Živá kulturní spolupráce Vysočina Dolní Rakousko“.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
termín: 15. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2015-51.doc

52. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, upřesnila radě kraje návrh souhlasit s vyřazením níže uvedeného nepotřebného majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1679/27/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením počítače Pentium (inv. číslo 143), tiskárny Magnicolor (inv. č. 142), počítačového souboru na řízení a regulaci klimatizační jednotky a tepla (inv. 158) a elektrického sporáku SE 40 AR (inv. č. 170) z majetku kraje a s jejich likvidací.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 30. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2015-52.doc

53. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí finančního daru na muzejní činnost na zámku ve Světlé nad Sázavou
O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Kultura. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1680/27/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar Zámku Světlá s.r.o., Fráni Šrámka 2340/35, 150 00 Praha 5 - Smíchov, IČO 27209601, ve výši 50 000 Kč dle materiálu RK-27-2015-53, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3315 Činnost muzeí a galerií o částku 50 000 při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje, o částku 50 000 Kč.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor
termín: 30. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2015-53.doc, RK-27-2015-53, př. 1, RK-27-2015-53, př. 2

54. Vývoz a prezentace sbírkových předmětů ze sbírky Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace na zahraniční výstavě
O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí vývoz a prezentaci sbírkových předmětů ze sbírky uvedené příspěvkové organizace na výstavě v zahraničí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1681/27/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
v době trvajícího sporu společnosti Diag Human s Českou republikou vývoz a prezentaci sbírkových předmětů ze sbírky Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-27-2015-54, př. 1, na výstavě „Stříbrná horečka a volání hor“ v Museum der Westlausitz Kamenz ve Spolkové republice Německo v termínu od 20. 11. 2015 do 3. 4. 2016 (s vývozní lhůtou od 5. 10. 2015 do 31.  5. 2016).
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 30. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2015-54.doc, RK-27-2015-54, př. 1, RK-27-2015-54, př. 2

55. Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k návrhu souhlasit s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů za účelem výstavním. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1682/27/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce dle materiálu RK-27-2015-55, př. 1, a to na dobu určitou do 15. 9. 2020.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 30. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2015-55.doc, RK-27-2015-55, př. 1

56. Vývoz a prezentace betlémů ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace na výstavě v zahraničí
O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí vývoz a prezentaci betlémů ze sbírky uvedené příspěvkové organizace na zahraniční výstavě. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1683/27/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
v době trvajícího sporu společnosti Diag Human s Českou republikou vývoz a prezentaci betlémů ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-27-2015-56, př. 1, na vánoční výstavě v Kautzenu v Rakouské republice konané od 4. 12. 2015 do 9. 12. 2015 (s vývozní lhůtou od 30. 11. 2015 do 14. 12. 2015).
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 30. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2015-56.doc, RK-27-2015-56, př. 1, RK-27-2015-56, př. 2

57. Předběžný záměr Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informovala radu kraje o návrhu schválit předběžný záměr Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1684/27/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
předběžný záměr Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, dle materiálu RK-27-2015-57, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitelka Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
termín: 30. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2015-57.doc, RK-27-2015-57, př. 1

58. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Životní prostředí - příjem dotace od Ministerstva životního prostředí na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v roce 2015
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Životní prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1685/27/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Životní prostředí, § 3792 Ekologická výchova a osvěta) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŽP ve výši 180 000 Kč určenou na financování podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v roce 2015.
odpovědnost: OŽPZ, OE
termín: 30. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2015-58.doc, RK-27-2015-58, př. 1

59. Informace o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu Povodí řeky Jihlavy nad VD Dalešice - Průzkum a monitoring výustí kanalizace
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, upřesnila radě kraje návrh vzít na vědomí informaci o přímém zadání uvedené veřejné zakázky malého rozsahu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1686/27/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Povodí řeky Jihlavy nad VD Dalešice Průzkum a monitoring výustí kanalizace“ dle materiálu RK-27-2015-59, př. 1.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2015-59.doc, RK-27-2015-59, př. 1

60. Průběžné monitorovací zprávy v rámci projektů Operačního programu Životní prostředí a podklady k závěrečnému vyhodnocení akcí
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí monitorovací zprávy projektů Operačního programu Životní prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1687/27/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
monitorovací zprávy projektů Operačního programu Životní prostředí dle materiálů RK-27-2015-60, př. 1, RK-27-2015-60, př. 2, RK-27-2015-60, př. 3, RK-27-2015-60, př. 4, RK-27-2015-60, př. 5, RK-27-2015-60, př. 6, RK-27-2015-60, př. 7, RK-27-2015-60, př. 8, RK-27-2015-60, př. 9, RK-27-2015-60, př. 10, RK-27-2015-60, př. 11, RK-27-2015-60, př. 12 a RK-27-2015-60, př. 13;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-27-2015-60, př. 14 a RK-27-2015-60, př. 15.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 15. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2015-60.doc, RK-27-2015-60, př. 1, RK-27-2015-60, př. 2, RK-27-2015-60, př. 3, RK-27-2015-60, př. 4, RK-27-2015-60, př. 5, RK-27-2015-60, př. 6, RK-27-2015-60, př. 7, RK-27-2015-60, př. 8, RK-27-2015-60, př. 9, RK-27-2015-60, př. 10, RK-27-2015-60, př. 11, RK-27-2015-60, př. 12, RK-27-2015-60, př. 13, RK-27-2015-60, př. 14, RK-27-2015-60, př. 15

61. Vypořádání připomínek k návrhu Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016 až 2025
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, sdělila radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1688/27/2015/RK
Rada kraje
vypořádává
v souladu s § 43 odst. 8 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, připomínky k návrhu Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina 2016 až 2025 dle materiálu RK-27-2015-61, př. 1.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 30. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2015-61.doc, RK-27-2015-61, př. 1, RK-27-2015-61, př. 2, RK-27-2015-61, př. 3, RK-27-2015-61, př. 4, RK-27-2015-61, př. 5

62. Zadávací řízení na veřejnou zakázku Vyšetření moru včelího plodu ze vzorku měli na území Kraje Vysočina
Z. Chlád podal radě kraje doplňující komentář k návrhu rozhodnout o zahájení a způsobu zadání dané veřejné zakázky. Projednávání se zúčastnila E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1689/27/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
o zahájení a způsobu zadání veřejné zakázky „Vyšetření moru včelího plodu ze vzorku měli na území Kraje Vysočina“ v souladu se zadávací dokumentací dle materiálu RK-27-2015-62, př. 1;
jmenuje
členy hodnotící komise a jejich náhradníky dle materiálu RK-27-2015-62, př. 2;
ukládá
Odboru životního prostředí a zemědělství a Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky „Vyšetření moru včelího plodu ze vzorku měli na území Kraje Vysočina“ dle schváleného způsobu zahájení a podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky na služby;
schvaluje
finanční závazek pro rok 2016 v celkové výši 1 500 tis. Kč.
odpovědnost: OŽPZ, OAPŘ
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2015-62.doc, RK-27-2015-62, př. 1, RK-27-2015-62, př. 2

63. Uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku v rámci projektu Jarmarky s Albertem - Dětský domov, Rovečné 40
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje návrh vzít na vědomí informaci o uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku v rámci projektu Jarmarky s Albertem. V průběhu jednání odešel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1690/27/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku v rámci projektu Jarmarky s Albertem dle materiálu RK-27-2015-63, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Dětského domova, Rovečné 40
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2015-63.doc, RK-27-2015-63, př. 1

64. Změny ve zřizovací listině
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit dodatek zřizovací listiny níže uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1691/27/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava-Helenín, Hálkova 42 dle materiálu RK-27-2015-64, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2015-64.doc, RK-27-2015-64, př. 1

65. Návrh na odepsání pohledávky - Dětský domov Telč, Štěpnická 111
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s žádostí Dětského domova, Telč o povolení odpisu pohledávky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1692/27/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Dětského domova, Telč, Štěpnická 111
termín: do 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2015-65.doc, RK-27-2015-65, př. 1

66. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov - změna závazných ukazatelů
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1693/27/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství mládeže a sportu, § 3127 Střední školy o částku 153 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 153 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Gymnáziu a Obchodní akademii Pelhřimov, IČO 6250009 o částku 153 000 Kč na úhradu nákladů na propojení budov gymnázia a obchodní akademie.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitel Gymnázia a Obchodní akademie Pelhřimov
termín: prosinec 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2015-66.doc, RK-27-2015-66, př. 1

67. Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje návrh poskytnout dotaci spolku Šachový klub SKLO BOHEMIA Světlá nad Sázavou na účast na sportovním mistrovství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1694/27/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 13 900 Kč spolku Šachový klub SKLO BOHEMIA Světlá nad Sázavou, Nové Město 943, 582 91 Světlá nad Sázavou, IČO: 62697561, na účast na ME mládeže 2015;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-27-2015-67, př. 1.
odpovědnost: OŠMS; OE
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2015-67.doc, RK-27-2015-67, př. 1

68. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2015
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu souhlasit s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací za odvětví školství na rok 2015. V průběhu jednání přišel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1695/27/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací na rok 2015 dle materiálů RK-27-2015-68, př. 1, RK-27-2015-68, př. 2, RK-27-2015-68, př. 3 a RK-27-2015-68, př. 4.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
termín: průběžně do konce roku 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2015-68.doc, RK-27-2015-68, př. 1, RK-27-2015-68, př. 2, RK-27-2015-68, př. 3, RK-27-2015-68, př. 4

69. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2015 dle schválených pravidel rady kraje
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1696/27/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 10 000 Kč u příspěvkové organizace zřizované krajem dle tabulky č. 1 materiálu RK-27-2015-69, př. 1;
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 Využití volného času dětí a mládeže, v celkové výši 12 500 Kč zapsanému spolku dle tabulky č. 2 materiálu RK-27-2015-69, př. 1;
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 30. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2015-69.doc, RK-27-2015-69, př. 1, RK-27-2015-69, př. 2, RK-27-2015-69, př. 3

70. Podpora spolupráce základních a středních škol
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem uzavřít memorandum mezi krajem a níže uvedenými městy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1697/27/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít memorandum dle materiálu RK-27-2015-70, př. 1 s Městem Třebíč, s Městem Havlíčkův Brod, s Městem Pelhřimov, s Městem Žďár nad Sázavou a se Statutárním městem Jihlava.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: říjen 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2015-70.doc, RK-27-2015-70, př. 1

71. Jmenování členů komise pro otevírání obálek a hodnotící komise pro nadlimitní veřejnou zakázku Dodávka zařízení č. 2 pro projekt Od myšlenky k výrobku 2
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k návrhu uvedené nadlimitní veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1698/27/2015/RK
Rada kraje
jmenuje
 • členy komise pro otevírání obálek a jejich náhradníky pro nadlimitní veřejnou zakázku „Dodávka zařízení č. 2 pro projekt Od myšlenky k výrobku 2“ dle materiálu RK-27-2015-71, př. 1;
 • členy hodnotící komise a jejich náhradníky pro nadlimitních veřejnou zakázku „Dodávka zařízení č. 2 pro projekt Od myšlenky k výrobku 2“ dle materiálu RK-27-2015-71, př. 2;
stanoví,
že kvalifikaci u nadlimitní veřejné zakázky, „Dodávka zařízení č. 2 pro projekt Od myšlenky k výrobku 2“ posoudí hodnotící komise.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2015-71.doc, RK-27-2015-71, př. 1, RK-27-2015-71, př. 2

72. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje žádost ředitele Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod o vyslovení souhlasu s vyřazením nepotřebného majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1699/27/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením šicího stroje JUKI dírkovacího, rok pořízení 1994, inventární číslo DHM 123, pořizovací cena 157 916,70 Kč, zůstatková cena  0 Kč z majetku kraje způsobem navrženým ředitelem Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod dle materiálu RK-27-2015-72.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod
termín: 30. 4. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2015-72.doc

73. Změny v dokumentaci projektu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh rozhodnout o změnách v projektové dokumentaci daného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1700/27/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
o změnách v projektové dokumentaci projektu „Od myšlenky k výrobku 2“, CZ.1.11/3.4.00/42.01619 dle materiálu RK-27-2015-73, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2015-73.doc, RK-27-2015-73, př. 1

74. Změny v dočasném schválení počtu zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu - návrh na provedení rozpočtového opatření
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, podali radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1701/27/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o využití 3 dočasně schválených pracovních míst zařazených do krajského úřadu od 1. 11. 2015, a to na dobu neurčitou s obsahovou náplní 2 pracovních míst zaměřených na zajištění výkonu sociálně-právní ochrany dětí a využití 1 pracovního místa pro činnosti spojené s realizací aktivit rodinné a seniorské politiky Kraje Vysočina;
schvaluje
 • zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2015 (§ 6172) o částku 98 000 Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Krajský úřad, § 6172 Činnost regionální správy o částku 132 000 Kč a kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně o částku 4 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 136 000 Kč na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu, na související odvody a na převod do Sociálního fondu.
odpovědnost: OddŘLZ, OE
termín: 31. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2015-74.doc, RK-27-2015-74, př. 1

76. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 27/2015 s tím, že další zasedání se bude konat dne 29. 9. 2015, v 9:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 27/2015 dne 15. 9. 2015.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 16. 9. 2015 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz