Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2015-23

RK-27-2015-23.doc  RK-27-2015-23pr01.pdf  RK-27-2015-23pr01a.pdf  RK-27-2015-23pr02.pdf
Číslo materiálu23
Číslo jednacíRK-27-2015-23
NázevDarování pozemků v k. ú. a obci Podmoklany
Zpracoval L. Sýkorová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o darování pozemků v k. ú. Podmoklany z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Podmoklany.
Obec Podmoklany požádala dopisem ze dne 2. 9. 2015 o darování pozemků par. č. 355/2, par. č. 355/3, par. č. 355/4 a par. č. 355/5 vzniklé dle geometrického plánu č. 169-1147/2015 z pozemku par. č. 355 v k. ú. a obci Podmoklany. Na nově oddělených pozemcích se nachází chodníky, které doposud nebyly geometricky odděleny.
Pozemek par. č. 355 získal Kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých práv, věcí a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou je pozemek předán k hospodaření příspěvkové organizaci kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. Pozemek je veden Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Havlíčkův Brod pro k. ú. a obec Podmoklany na listu vlastnictví č. 247.
Návrh řešení OM navrhuje převést darem pozemky par. č. 355/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 357 m2, par. č. 355/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 356 m2, par. č. 355/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 341 m2 a par. č. 355/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 270 m2 oddělené geometrickým plánem
č. 169-1147/2015 z pozemku par. č. 355 v k. ú. a obci Podmoklany z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Podmoklany.
Požadované pozemky nejsou zastavěny silnicí a jsou pro Kraj Vysočina nepotřebné.
Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina - čl. II., odst. 2. Pozemky budou sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebudou využívány komerčně.
Darovací smlouva není předkládána, protože se jedná o standardní smlouvu.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit záměr darování uvedených pozemků do vlastnictví obce Podmoklany na úřední desce krajského úřadu a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem uvedené pozemky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Podmoklany.
StanoviskaKSÚSV, pracoviště Havlíčkův Brod souhlasí s darováním uvedených pozemků.

ODSH s uvedeným převodem také souhlasí.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky par. č. 355/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 357 m2, par. č. 355/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 356 m2, par. č. 355/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 341 m2 a par. č. 355/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 270 m2 oddělené geometrickým plánem č. 169-1147/2015 z pozemku par. č. 355 v k. ú. a obci Podmoklany z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Podmoklany;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 355/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 357 m2, par. č. 355/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 356 m2, par. č. 355/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 341 m2 a par. č. 355/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 270 m2 oddělené geometrickým plánem č. 169-1147/2015 z pozemku par. č. 355 v k. ú. a obci Podmoklany z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Podmoklany.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 10. 11. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz