Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2015-21

RK-27-2015-21.doc  RK-27-2015-21pr01.pdf  RK-27-2015-21pr01a.pdf  RK-27-2015-21pr01b.pdf  RK-27-2015-21pr01c.pdf  RK-27-2015-21pr01d.pdf
Číslo materiálu21
Číslo jednacíRK-27-2015-21
NázevDarování pozemku v k. ú. a obci Nové Veselí
Zpracoval L. Sýkorová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o darování pozemků v k. ú. Nové Veselí z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městysu Nové Veselí.
Městys Nové Veselí požádal o převod pozemků par. č. 740 o výměře 605 m2 a par. č. 958 o výměře 49 m2 v k. ú. Nové Veselí. Pozemky jsou zastavěny chodníky.
Pozemky par. č. 740 a par. č. 958 získal Kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých práv, věcí a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001, kupní smlouvou ze dne 5. 9. 2003, smlouvy kupní ze dne 11. 9. 2003 kupní smlouvy ze dne 18. 9. 2003, kupní smlouvy ze dne 24. 9. 2003, smlouvy darovací ze dne 24. 11. 2003, smlouvy darovací ze dne 21. 10. 2004, smlouvy o bezúplatném převodu ze dne 29. 7. 2005 a rozhodnutí pozemkového úřadu o výměně vlastnických práv v pozemkové úpravě Pozemkového úřadu Žďár nad Sázavou ze dne 28. 4. 2006. Zřizovací listinou jsou pozemky předány k hospodaření příspěvkové organizaci kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. Pozemky jsou vedeny Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Žďár nad Sázavou pro k. ú. a obec Nové Veselí na listu vlastnictví č. 430.
Návrh řešení OM navrhuje převést darem pozemek par. č. 740 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 605 m2 a pozemek par. č. 958 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 49 m2 v k. ú. a obci Nové Veselí z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Nové Veselí.
Požadované pozemky nejsou zastavěny silnicí a jsou pro Kraj Vysočina nepotřebné.
Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina - čl. II., odst. 2. Pozemky budou sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebudou využívány komerčně.
Darovací smlouva není předkládána, protože se jedná o standardní smlouvu.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit záměr darování uvedených pozemků do vlastnictví městyse Nové Veselí na úřední desce krajského úřadu a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem uvedené pozemky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Nové Veselí.
StanoviskaKSÚSV, pracoviště Žďár nad Sázavou souhlasí s darováním uvedených pozemků.

ODSH s uvedeným převodem také souhlasí.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky par. č. 740 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 605 m2 a par. č. 958 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 49 m2 v k. ú. a obci Nové Veselí z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Nové Veselí;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 740 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 605 m2 a par. č. 958 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 49 m2 v k. ú. a obci Nové Veselí z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Nové Veselí.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 10. 11. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz