Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 19/2015 - 09.06.2015

ČísloNázev
01Pozvánka
02Dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
03Peněžní dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
04Výpůjčka pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
05Souhlas s realizací investičních záměrů Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
06Souhlas s realizací nových investičních záměrů Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
07Dodatek zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
08Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Dodávka sanitních vozů včetně technického vybavení pro ZZS Kraje Vysočina
09Prodej nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě
10Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Radňov u Rynárce a obci Pelhřimov
11Majetkoprávní vypořádání pozemku v k. ú. a obci Žirovnice
12Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
13Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky do vlastnictví Kraje Vysočina
14Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Řásná a k. ú. a obci Řídelov
15Darování pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod a zřízení věcného břemene k němu
16Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
17Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
18Výkup pozemků v k. ú. Milíkov a obci Černá
19Návrh na zařazení nové akce OA, SZŠ a SOŠS Jihlava - Oprava podlahové krytiny, K. Světlé do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství.
20Záměr prodeje pozemků k. ú. Bystřice nad Pernštejnem
21Darování pozemku v k. ú. a obci Lučice
22Majetkoprávní příprava akce II/392 Velké Meziříčí - Tasov
23Změna usnesení 0105/02/2015/ZK
24Aktualizace seznamu projektů připravovaných ke spolufinancování z prostředků EU v oblasti dopravy
25Doplnění seznamu projektů připravovaných ke spolufinancování z prostředků EU v oblasti dopravy
26Ukončení projektů dopravní infrastruktury - návrh na rozpočtová opatření
27Rozhodnutí o uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JV na projekt II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba - úsek č. 2
28Rozhodnutí o vrácení části dotace a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
29FOND VYSOČINY - grantový program Bezpečná silnice 2015 - návrh na poskytnutí dotací
30Návrh pro udělení cen krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 06/12 ze dne 15. 5. 2012
31Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Doprava
32Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky III/3508 Jitkov - most ev. č. 3508-2
33Schválení účetní závěrky za účetní období roku 2014
34Rozpočtový výhled Kraje Vysočina na roky 2016 až 2018
35Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2014
36Souhlas zřizovatele k přijetí finančních darů u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
37Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
38Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - ukončení projektu Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic financovaného z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod
39Žádost Obce Klokočov o poskytnutí dotace na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2015
40Informace o schválení Aktualizace státní energetické koncepce
41FOND VYSOČINY - grantový program Rozvoj podnikatelů 2015
42Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2015 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
43Návrh na poskytnutí ceny Vesnice Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj
44Návrh na poskytnutí finančních darů v rámci soutěže Vesnice roku 2015 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
45FOND VYSOČINY - žádost o změnu termínu realizace projektu
46Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí na projekt Úspory energií - SŠ automobilní Jihlava - učební pavilon
47Projekt Connecting Regions AT-CZ v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republika
48Zpráva o přípravě na programovací období EU 2014 až 2020
49Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
50Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
51Podpora činnosti Agroklastru Vysočina z. s.- návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
52Dokumenty požadované SFŽP ČR k ukončení projektu Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Nemocnice Havlíčkův Brod
53Návrh na jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Obchodní akademie, Střední zdravotnické školy, Střední odborné školy služeb a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
54Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Finanční dar od Českého olympijského výboru na sportující mládež v Kraji Vysočina
55Podpora účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
56Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na učebnice a laboratorní sady v programu CTYOnline
57Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - návrh na změnu závazných ukazatelů Pedagogicko-psychologické poradny, Speciálně pedagogického centra a Praktické školy Žďár nad Sázavou
58Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu-Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1 - změna závazných ukazatelů
59Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - úprava hospodaření s movitým majetkem pořízeným v rámci projektů a změna doplňkové činnosti
60Ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny 2015
61Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - Výroční monitorovací zpráva za rok 2014 a Roční specifikace aktivit pro rok 2015
62Částečná změna v zajištění stravování na Gymnáziu a Obchodní akademii Pelhřimov
63Projekt Od myšlenky k výrobku 2 - předfinancování projektu
64Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP za 2. etapu projektu Transformace ÚSP Křižanov II. a za 5. etapu projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
65Podstatná změna XVII. projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
66Návrh na poskytnutí daru obecně prospěšné společnosti ProMancus - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
67Návrh na poskytnutí peněžního daru pro Město Havlíčkův Brod - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
68Podstatná změna XV. v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz III.
69Změna zřizovací listiny Domova Jeřabina, příspěvkové organizace
70Poskytnutí dotace na rekonstrukci budovy Kolpingova díla ČR z. s. - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
71Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina a Zásady pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016
72Předfinancování projektů Transformace ÚSP Křižanov II., Transformace ÚSPMP Těchobuz II. a Transformace ÚSPMP Těchobuz III.
73Darování pozemků v k. ú. a obci Jihlava
74Předání nemovitých věci do hospodaření Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace
75Prodej pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz