Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2015-62

RK-19-2015-62.doc  RK-19-2015-62pr01.doc
Číslo materiálu62
Číslo jednacíRK-19-2015-62
NázevČástečná změna v zajištění stravování na Gymnáziu a Obchodní akademii Pelhřimov
Zpracoval K. Ubr, M. Pech, O. Johanidesová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál informuje o postupu změny stravování na Gymnáziu a Obchodní akademii Pelhřimov.
Žáci a žákyně krajské střední školy Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov se nyní stravují ve školní jídelně gymnázia (součást gymnázium) a ve školní jídelně Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov (dále také SPŠ a SOU) na ulici Friedova (součást obchodní akademie).
V letech 2012 a 2013 se z důvodu nevyhovujícího technického stavu rozhodovalo o rekonstrukci a změně organizace stravování ve školní jídelně SPŠ a SOU. V této souvislosti se rovněž zvažovala perspektiva stravování žáků a žákyň škol v Pelhřimově:
- SPŠ a SOU - stravování pro všechna pelhřimovská pracoviště (jako před rekonstrukcí), počet strávníků 390 žáků a 94 pracovníků škol a školských zařízení + k tomu rezerva pro případ nutnosti přestěhovat pracoviště z Kamenice nad Lipou cca 200 stravovaných (v případě poklesu počtu žáků)
- obchodní akademie - docházková vzdálenost, stravování v ŠJ Friedova již před rekonstrukcí, počet strávníků: 137 žáků, 30 dospělých;
- gymnázium - docházková vzdálenost (cca do 300m), stravování v budově gymnázia, počet strávníků 410 žáků a 71 pracovníků škol a školských zařízení; školní jídelna vestavěna na přelomu 80. a 90. let do prostor původně sloužících k jinému účelu; tomu odpovídá prostorové omezení; pokud by školní jídelna měla zůstat zachovaná, byla by v budoucnu potřebná rekonstrukce a modernizace vybavení (velmi hrubý odhad nákladů min. 10 mil. Kč)
- základní škola kraje - v sousedství, stravování zajištěno již před rekonstrukcí, počet strávníků 38 žáků a 10 pracovníků škol a školských zařízení,
- základní škola města - v sousedství, již před rekonstrukcí docházela ke stravování část nejmenších žáků základní školy (1. a 2. ročník) počet strávníků 220; po dohodě s městem zachováno i po rekonstrukci + možnost jednat o rozšíření na další žáky prvního stupně.
Po zvážení těchto skutečností a demografického vývoje bylo přijato řešení nerozšiřovat kapacitu a zachovat ji na stávající úrovni (1620), což je dostatečné pro zajištění stravování všech žáků dle výše uvedeného přehledu včetně gymnázia. Toto řešení také účelně využívá existující prostory školní jídelny. V této souvislosti se nepočítá s dalšími náklady na rekonstrukci či vybavení školní jídelny gymnázia. Záměr byl schválen radou kraje dne 3. 1. 2012 usnesením č. 0033/01/2012/RK. O záměru zajišťovat stravování gymnázia v rekonstruované ŠJ Friedova jednal OŠMS jak s bývalým ředitelem panem Machovcem, tak s novým ředitelem panem Petrákem.
V srpnu 2014 byla dokončena rekonstrukce a zaškolení pracovníků a pracovnic na nových technologiích. Během několikaměsíčního náběhového provozu byla postupně rozšířena denní nabídka obědů až na tři druhy, byla nastavena organizace výdeje stravy včetně začlenění stravovaných obchodní akademie a dalších škol. Dle sdělení ředitele SPŠ a SOU pana Hlaváčka je ŠJ Friedova plně připravena k zajištění stravování pro žáky, žákyně a vyučující/ pracovníků gymnázia. Ředitel školy očekává významné snížení jednotkových nákladů (část nákladů je fixních - např. odpisy, provoz vzduchotechniky apod.).
S ohledem na uvedené skutečnosti probíhala od podzimu jednání s oběma řediteli. Byla posouzena pozitiva i negativa a s ohledem na ně jsou realizovány kroky s cílem zahájit stravování gymnázia v ŠJ Friedova od 1. 9. 2015.
Základními důvody pro změnu jsou:
- nabídnout žákům a žákyním vyšší pestrost a umožnit výběr za tří jídel,
- nabídnout žákům a žákyním kvalitní stravu připravovanou šetrnějšími technologiemi,
- zajistit plánované efektivnější využití kapacity ŠJ Friedova, perspektivně úspora nákladů na modernizaci ŠJ gymnázia.
OŠMS se společně s oběma řediteli zabýval rovněž námitkami proti přestěhování, a to zejména:
- docházení na oběd, cesta přes silnici (školní jídelna Friedova je od gymnázia v docházkové vzdálenosti cca 5 - 7 minut, OŠMS nezaznamenal obtíže při docházce ze vzdálenější obchodní akademie, žáci a žákyně se ve školní jídelně nepřezouvají, což celý přesun zjednodušuje)
- ve ŠJ Friedova se tvoří dlouhé fronty (OŠMS na základě informací z obou jídelen zjistil, že při dodržování nástupů tříd jsou časy čekání v obou jídelnách srovnatelné a čekání se pohybuje do 10 minut; oproti ŠJ gymnázia nebyl zaznamenán důvod čekat na volné místo u stolu - důvodem je nižší kapacita jídelny v ŠJ gymnázia, a naopak velká kapacita v ŠJ Friedova - při rekonstrukci se počítalo i s gymnáziem).
OŠMS se rovněž zabýval provozními náklady obou školních jídelen. Údaje jsou však velmi obtížně porovnatelné, a to zejména z důvodu značných rozdílů v provedené rekonstrukci (odpisy), technologickém vybavení (odpisy, náklady na provoz vzduchotechniky) i komfortu stravování i přípravy stravy (dostatečné prostory v nové jídelně). Kromě toho zatím nejsou k dispozici celoroční náklady na plný provoz ŠJ Friedova. Známé údaje jsou uvedeny v materiálu RK-19-2015-62, př. 1. Faktem však přesto zůstává, že:
- vzhledem k fixním nákladům dojde ke zvýšení efektivity v ŠJ Friedova,
- dojde k úspoře prostředků vynakládaných na modernizaci ŠJ gymnázia,
- v budoucnu nebudou vynakládány prostředky na provoz ŠJ gymnázia,
- dojde k úspoře mzdových prostředků (cca 2 pracovnice z ŠJ gymnázia nepřejdou na ŠJ Friedova).
V materiálu RK-19-2015-62, př. 1 jsou uvedeny informace o postupu činností.
Návrh řešení OŠMS předkládá orgánům kraje informaci o postupu změny stravování na Gymnáziu a Obchodní akademii Pelhřimov. V materiálu Změny ve zřizovacích listinách je předložen návrh na změnu zřizovací listiny - z hlavní činnosti se vyjímá zajištění stravování.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí postup změny stravování na Gymnáziu a Obchodní akademii Pelhřimov dle materiálu RK-19-2015-62.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu
Termín 1. 9. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz