Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2015-32

RK-19-2015-32.doc  RK-19-2015-32pr01.doc
Číslo materiálu32
Číslo jednacíRK-19-2015-32
NázevRozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky III/3508 Jitkov - most ev. č. 3508-2
Zpracoval P. Hamáček
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o výběr zhotovitele veřejné zakázky pro realizaci investiční akce III/3508 Jitkov - most ev. č. 3508-2 . Zakázka byla organizována jako zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Ve lhůtě pro podání nabídek obdržel zadavatel nabídky 10 dodavatelů. V průběhu posouzení a hodnocení nabídek nevyřadila hodnotící komise žádnou z nabídek. Bližší informace z průběhu výběrového řízení jsou uvedeny v příloze RK-05-2015-32, př. 1 - Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek .
Návrh řešení Na základě posouzení a hodnocení podaných nabídek stanovila hodnotící komise pořadí nabídek podle nejnižší nabídkové ceny. Jako nejvhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka dodavatele MADOS MT s.r.o., Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČO: 25297899, s celkovou nabídkovou cenou ve výši 6 226 000 Kč bez DPH. Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje schválit pořadí nabídek na veřejnou zakázku dle materiálu RK-19-2015-32, př. 1 a rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky III/3508 Jitkov - most ev. č. 3508-2 dle materiálu RK-19-2015-32, př. 1;
rozhoduje
vybrat jako nejvhodnější nabídku podlimitní veřejné zakázky III/3508 Jitkov - most ev. č. 3508-2 nabídku podanou dodavatelem MADOS MT s.r.o., Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČO: 25297899, v souladu s materiálem RK-19-2015-32, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 30. 6. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz