Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2015-70

RK-19-2015-70.doc  RK-19-2015-70pr01.doc  RK-19-2015-70pr01upr1.doc  RK-19-2015-70pr02.pdf
Číslo materiálu70
Číslo jednacíRK-19-2015-70
NázevPoskytnutí dotace na rekonstrukci budovy Kolpingova díla ČR z. s. - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
Zpracoval M. Pospíchalová, J. Bína
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuOd roku 2011 provozuje Kolpingovo dílo ČR z.s. centrum Spektrum, které v současné době poskytuje tři sociální služby v okresech Žďár nad Sázavou a Havlíčkův Brod. Jedná se o Kontaktní a poradenské centrum, Centrum primární prevence a Adiktologickou ambulanci. Budova je situovaná ve Žďáru nad Sázavou a služby jsou zde poskytovány na základě dlouhodobé nájemní smlouvy s městem Žďár nad Sázavou. Budova byla předána v dlouhodobě neudržovaném stavu a nedisponovala vyhovujícími prostorami pro poskytování specifických poradenských, ambulantních a preventivních služeb. Z toho důvodu se vedení Kolpingova díla ČR z.s. rozhodlo zahájit, se souhlasem vlastníka budovy, kompletní rekonstrukci objektu a přilehlých pozemků v projektu Rekonstrukce Kontaktního centra ve Žďáře nad Sázavou.
Celkové náklady na rekonstrukci, která proběhla v období 1. 1. 2011 - 31. 12. 2014, činily 15 444 997 Kč. Na základě projektové žádosti na rekonstrukci budovy byl projekt podpořen dotací ROP Jihovýchod ve výši 12 190 635 Kč. Finanční pomocí přispělo i město Žďár nad Sázavou částkou 1 600 000 Kč. Částku 154 362 Kč uhradilo Kolpingovo dílo ČR z. s. z vlastních zdrojů a další výdaje ve výši 1 500 000 Kč byly pokryty úvěrem.
Centrální sekretář Kolpingova díla ČR z. s. Libor Havlík, se obrátil na Kraj Vysočina se žádostí o dokrytí části nákladů na rekonstrukci (žádost je připojena v materiálu
RK-19-2015-70, př. 1, jako součást návrhu smlouvy). Finanční pomoc ve výši 1 000 000 Kč výrazně přispěje ke zlepšení tíživé finanční situaci vzniklé z nákladů na rekonstrukci budovy, která byla potřebná z důvodu poskytování kvalitních sociálních služeb.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí navrhuje poskytnout spolku Kolpingovo dílo ČR z. s. dotaci ve výši 1 000 000 Kč na pokrytí části nákladů na projekt Rekonstrukce Kontaktního centra ve Žďáře nad Sázavou. OSV navrhuje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních služeb a politiky zaměstnanosti o částku 1 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 000 000 Kč. Poskytnutí dotace navrhujeme ošetřit smlouvou uvedenou v materiálu RK-19-2015-70, př. 1. Dotace je poskytnuta na základě skutečnosti, že služba je jediná svého druhu působící v oblasti Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou, a poskytuje důležité a nezastupitelné sociální služby.
StanoviskaEkonomický odbor: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva činí 99 454 tis. Kč.

Odbor informatiky: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - IDO01360.0001 (příloha č. 2)
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních služeb a politiky zaměstnanosti o částku 1 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 000 000 Kč dle materiálu
RK-19-2015-70, př. 1;
* rozhodnout poskytnout investiční dotaci spolku Kolpingovo dílo ČR z. s., IČO: 43379729, na projekt Rekonstrukce kontaktního centra ve Žďáře nad Sázavou ve výši 1 000 000 Kč dle materiálu RK-19-2015-70, př. 1;
* uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-19-2015-70, př. 1.
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 31. 10. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz