Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2015-58

RK-19-2015-58.doc  RK-19-2015-58pr01.pdf
Číslo materiálu58
Číslo jednacíRK-19-2015-58
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu-Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1 - změna závazných ukazatelů
Zpracoval V. Dvořáková, M. Pech
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší žádost ředitelky Dětského domova Nová Ves u Chotěboře 1 (dále jen organizace ) o navýšení příspěvku na provoz o 43 000 Kč.
V parku, který je majetkem zřizovatele a organizace ho spravuje, došlo v březnu 2015 v důsledku silného nárazového větru k vývratu a polomu 5 stromů. Ve dvou případech došlo k zavěšení stromu o druhý strom. Z důvodu toho, že mohlo dojít k ohrožení života či zdraví dětí i zaměstnanců, rozhodla ředitelka organizace, po předchozím posouzení odbornou firmou, o odstranění obou stromů. Pokácení poškozených stromů bylo firmou vyfakturováno ve výši 42 934 Kč. Škody na dalším majetku nebyly vyčísleny.
Vzhledem k tomu, že náklady na likvidaci stromů byly vysoké a citelně zasáhly do rozpočtu organizace, žádá ředitelka o poskytnutí finančních prostředků na kompenzaci těchto nákladů ve výši 43 000 Kč.
Návrh řešení OŠMS radě kraje navrhuje:
* schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství mládeže a sportu, § 3133 Dětské domovy o částku 43 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 43 000 Kč;
* schválit zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Dětskému domovu, Nová Ves u Chotěboře 1, IČO 70155861 o částku 43 000 Kč na úhradu nákladů uvedených v materiálu RK-19-2015-58.
Finanční prostředky jsou škole poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce.
StanoviskaOdbor ekonomický: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 3. 6. 2015 činí 28 396 tis. Kč.

Odbor informatiky: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - O0 1195.0069
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství mládeže a sportu, § 3133 Dětské domovy o částku 43 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 43 000 Kč;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Dětskému domovu, Nová Ves u Chotěboře 1, IČO 70155861, o částku 43 000 Kč na úhradu nákladů za pokácení poškozených stromů v parku.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitelka Dětského domova, Nová Ves u Chotěboře 1
Termín červen 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz