Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2015-69

RK-19-2015-69.doc  RK-19-2015-69pr01.doc
Číslo materiálu69
Číslo jednacíRK-19-2015-69
NázevZměna zřizovací listiny Domova Jeřabina, příspěvkové organizace
Zpracoval L. Zerza, H. Šteflová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina je na úseku sociálních služeb zřizovatelem Domova Jeřabina, příspěvkové organizace (dřívější název Ústav sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz), jehož zřizovací listina byla schválena usnesením č. 074/02/2003/ZK ze dne 31. 3. 2003 a upravena šestnácti pozdějšími dodatky.
Tato příspěvková organizace požádala v souvislosti s transformací zařízení a opouštěním dosavadních prostor na zámku v Těchobuzi o změnu zřizovací listiny v části název a sídlo organizace. Nová adresa sídla je U Elektrárny 1965, 393 01 Pelhřimov. Součástí názvu Domov Jeřabina nově bude i dovětek Pelhřimov .
Dále organizace v návaznosti na změny registrace požádala o úpravu stávajícího vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti ve zřizovací listině (vymezení poskytovaných sociálních služeb), a to vypuštění odlehčovacích služeb a doplnění denního stacionáře a sociálně terapeutických dílen do hlavní činnosti za účelem rozšíření nabídky ambulantních služeb.
Návrh řešení Požadavek na změnu názvu, sídla a úpravu vymezení hlavní činnosti byl formou dodatku zapracován do stávajícího znění zřizovací listiny. Změna je v příloze pro přehlednost vyznačena. Radě kraje se navrhuje doporučit zastupitelstvu kraje schválení návrhu tohoto dodatku, obsaženého v materiálu RK-19-2015-69, př. 1. Účinnost změny je navrhována k datu 1. 7. 2015.
Podle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, přísluší zastupitelstvu kraje schvalovat zřizovací listiny příspěvkových organizací, které zřizuje, včetně jejich dodatků.
StanoviskaŘeditelka Domova Jeřabina, příspěvkové organizace odsouhlasila předkládaný návrh dodatku zřizovací listiny.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. X Zřizovací listiny Domova Jeřabina, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-19-2015-69, př. 1.
Odpovědnost OSV a ředitelka Domova Jeřabina, příspěvkové organizace
Termín 30. 6. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz