Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2015-14

RK-19-2015-14.doc  RK-19-2015-14pr01.xls  RK-19-2015-14pr02.xls  RK-19-2015-14pr03.pdf  RK-19-2015-14pr04.pdf  RK-19-2015-14pr05.pdf
Číslo materiálu14
Číslo jednacíRK-19-2015-14
NázevMajetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Řásná a k. ú. a obci Řídelov
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuTento materiál projednává prodej lesních pozemků a pozemku zastavěného účelovou komunikací do vlastnictví ČR a práva hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p. (dále jen Lesy ČR) a koupi pozemků zastavěných silnicí II/112 z vlastnictví Lesů ČR do vlastnictví Kraje Vysočina.
Kraj Vysočina se ve smyslu zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů v platném znění, a na základě Rozhodnutí MDS ČR č.j. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001 stal vlastníkem silnic II. a III. třídy a dalšího movitého a nemovitého majetku, ke kterému měly příslušnost hospodaření státní příspěvkové organizace SÚS na území Kraje Vysočina.
Na Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor majetkový (dále jen OM) se obrátily Lesy ČR se žádostí o odprodej pozemku par. č. 460 v k. ú. a obci Řídelov. Při kontrole údajů o tomto pozemku OM zjistil, že menší část tohoto pozemku se nachází pod silnicí II/112 a větší část tvoří účelovou komunikaci v lesním porostu ve vlastnictví ČR a právu hospodaření s majetkem státu ve prospěch žadatele.
Na základě podkladů se OM a Lesy ČR dohodly a nechaly vyhotovit GP č. 257-69/2012 v k. ú. Řásná, GP č. 83-69/2012 v k. ú. Řídelov a GP č. 190-69/2012 v k. ú. Nová Ves u Třešti, kterými došlo k zaměření úseku silnice II/112 podél lesa v celkové délce 1 100 m.
Na základě výše uvedených GP by mělo dojít k převodu pozemků dle materiálu
RK-19-2015-14, př. 1 do vlastnictví Lesů ČR, protože se nacházejí v lesním porostu a pod účelovou komunikací a naopak pozemky dle materiálu RK-19-2015-14, př. 2 by měl nabýt do vlastnictví kraj, protože jsou zastavěny silnicí II/112.
Usnesením č. 0317/07/2013/RK ze dne 25. 2. 2013 rada kraje rozhodla:
* zveřejnit na úřední desce Kraje Vysočina záměr prodeje části pozemku par. č. 1432/2 v k. ú. a obci Řásná a dále částí pozemků par. č. 459 a par. č. 460 v k. ú. a obci Řídelov nově označených dle materiálu RK-07-2013-11, př. 1, do vlastnictví ČR a práva hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 501 68 Hradec Králové;
* zahájit jednání s Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 501 68 Hradec Králové o převodu pozemků dle materiálu RK-07-2013-11, př. 2 z vlastnictví ČR a práva hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s. p. do vlastnictví Kraje Vysočina.
Zveřejnění záměru prodeje na úřední desce krajského úřadu proběhlo ve dnech 6. 3. 2013 až 8. 4. 2013. Následně OM a Lesy ČR nechaly vyhotovit znalecké posudky, které určily cenu převáděných nemovitostí.
Návrh řešení OM navrhuje zjištěný stav majetkoprávně vypořádat a to úplatně formou dvou kupních smluv.
Na základě znaleckého posudku na ocenění pozemků dle materiálu RK-19-2015-14, př. 1, prodávaných do vlastnictví ČR a práva hospodaření s majetkem státu ve prospěch Lesů ČR byla určena jejich cena zjištěná ve výši 74 830 Kč a cena obvyklá ve výši 37 900 Kč. OM odmítl požadavek kupujícího na stanovení kupní ceny ve výši ceny obvyklé a navrhuje prodej těchto pozemků za cenu zjištěnou 74 380 Kč (tj. přepočteno na průměr 32,48 Kč/m2). Přesné znění kupní smlouvy je uvedeno v materiálu RK-19-2015-14, př. 3.
Dle znaleckého posudku byla určena i cena pozemků dle materiálu RK-19-2015-14, př. 2, nabývaných do vlastnictví kraje, a to zjištěná ve výši 175 100 Kč a obvyklá ve výši 96 550 Kč. Lesy ČR požadují kupní cenu 175 100 Kč (tj. přepočteno na průměr 90,68 Kč/m2). Přesné znění kupní smlouvy je uvedeno v materiálu RK-19-2015-14, př. 4.
OM navrhuje pozemky vzájemně s Lesy ČR vypořádat. Cena zjištěná se dle výpočtu podle oceňovacích předpisů u pozemků pod silnicí a u pozemku lesního liší - u pozemků pod silnicí je výrazně vyšší. Kraj Vysočina bude prostřednictvím OM nárokovat refundaci části kupní ceny ve výši 50 Kč/m2 u ministerstva financí v rámci programu částečné podpory státu při řešení problematiky nevypořádaných pozemků pod siilnicemi II: a III. třídy.
Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout vzájemně si prodat výše uvedené pozemky mezi krajem a Lesy ČR a schválit dodatky zřizovací listiny KSÚSV.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace a ODSH souhlasí s navrhovanými převody.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* převést pozemky dle materiálu RK-19-2015-14, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví České republiky a práva hospodaření s majetkem státu pro Lesy České republiky, s. p. za kupní cenu ve výši 74 830 Kč dle kupní smlouvy dle materiálu
RK-19-2015-14, př. 3;
* nabýt koupí pozemky dle materiálu RK-19-2015-14, př. 2 z vlastnictví České republiky a práva hospodaření s majetkem státu pro Lesy České republiky, s. p. do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu ve výši 175 100 Kč dle kupní smlouvy dle materiálu
RK-19-2015-14, př. 4.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 23. 6. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz