Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2015-34

RK-19-2015-34.doc  RK-19-2015-34pr01.pdf  RK-19-2015-34pr02.pdf  RK-19-2015-34pr03.pdf  RK-19-2015-34pr04.pdf
Číslo materiálu34
Číslo jednacíRK-19-2015-34
NázevRozpočtový výhled Kraje Vysočina na roky 2016 až 2018
Zpracoval4 Rozpočtový výhled Kraje Vysočina na roky 2016 až 2018 pro: jednání rady kraje č. 19/2015 dne 9. 6. 2015 zpracovali: A. Krištofová, P. Tulis, J. Kopecká, H. Sošková
Předkládá A. Krištofová
Počet příloh
Popis problémuKraj je podle § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, povinen sestavovat rozpočtový výhled nejméně na období 2 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Jedná se o pomocný nástroj, který slouží pro střednědobé finanční plánování rozvoje hospodaření kraje. Tento rozpočtový výhled je rovněž každoročně předkládán Evropské investiční bance, která požaduje jeho sestavení nejméně v tříletém horizontu.
Návrh řešení Ekonomický odbor ve spolupráci se správci kapitol a finančními manažery jednotlivých projektů sestavil rozpočtový výhled na roky 2016 až 2018. V příloze 1 je souhrnný rozpočtový výhled, který obsahuje údaje za rozpočet včetně kapitoly Evropské projekty, příloha 2 obsahuje rozpočtový výhled bez kapitoly Evropské projekty. V příloze 3 je pak uveden rozpis výhledu příjmů a výdajů a v příloze 4 jsou obsaženy předpokládané příjmy a výdaje kapitoly Evropské projekty, na které se realizují projekty spolufinancované z prostředků Evropské unie.

Předkládaný rozpočtový výhled kraje byl sestaven na základě následujících předpokladů:
* Objem daňových příjmů kraje vychází zejména ze zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní). Výše daňových příjmů pro následující roky byla dále upravena oproti schválenému rozpočtu 2015 na základě vývoje časových řad, na základě predikovaného ekonomického vývoje a rovněž bylo přihlédnuto k legislativně projednávané novele zákona o rozpočtovém určení daní (návrh na nastavení podílů krajů v rámci rozpočtového určení daní na úroveň roku 2011). Pro rok 2016 jsou nastaveny daňové příjmy ve výši 3 585 000 tis. Kč, pro roky 2017 a 2018 pak očekáváme meziroční růst daňových příjmů ve výši 2 %.
* U transferů přijatých v rámci souhrnného dotačního vztahu (jedná se o příspěvek na výkon statní správy) je počítáno po všechny roky rozpočtového výhledu se stejnou výší objemu finančních prostředků. Částka je odvozena ze schváleného rozpočtu roku 2015.
* Výše dotace z MŠMT na úhradu přímých výdajů obecních a krajských škol byla stanovena ve výši 4 073 640 tis. Kč v roce 2016, 2017 i 2018. Částka je stanovena na úrovni upraveného rozpočtu roku 2015. Částka je stanovena jako součet přiděleného normativního rozpočtu přímých výdajů na rok 2015 a prostředků rozvojového programu na krytí zvýšených tarifů od 1. 11. 2014. Konkrétní výše v jednotlivých letech se bude odvíjet od rozpisu MŠMT v rámci schváleného státního rozpočtu pro příslušný rok;
* Nově je do rozpočtového výhledu zahrnuta dotace poskytovaná na financování sociálních služeb. Jedná se o přechod financování sociálních služeb z MPSV na kraje podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Výše předpokládaného transferu ze státního rozpočtu je nastavena pro rok 2016, 2017 a 2018 dle objemu přidělené dotace pro rok 2015 (401 000 tis. Kč).
* Příjmy z pronájmu majetku zahrnují příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí hrazené ze strany nemocnic. Jejich předpokládaná výše v roce 2016, 2017 i 2018 byla nastavena ve výši rozpočtu 2015 (ve výši 55 300 tis. Kč).
* U odvodů příspěvkových organizací (tvořeného odvodem z jejich fondu investic) je rovněž nastaven příjem ve výši rozpočtu roku 2015 (163 200 tis. Kč).
* Výše ostatních příjmů je stanovena kvalifikovaným odhadem.
* Rozpočtový výhled počítá s tvorbou rezerv na kapitole Rezerva a rozvoj kraje v letech 2016 až 2018 ve výši 150 000 tis. Kč.
StanoviskaKomise rozpočtová, pro zaměstnanost a podnikání bude projednávat rozpočtový výhled na roky 2016 až 2018 na svém 4. zasedání dne 5. 6. 2015.

Finanční výbor bude projednávat rozpočtový výhled na roky 2016 až 2018 na svém
6. zasedání dne 9. 6. 2015.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* schválit rozpočtový výhled Kraje Vysočina na roky 2016 až 2018 dle materiálu
RK-19-2015-34, př. 1;
* vzít na vědomí rozpočtový výhled Kraje Vysočina na roky 2016 až 2018 bez kapitoly Evropské projekty dle materiálu RK-19-2015-34, př. 2, rozpis výhledu příjmů a výdajů rozpočtového výhledu Kraje Vysočina na roky 2016 až 2018 dle materiálu
RK-19-2015-34, př. 3 a přehled předpokládaných příjmů a výdajů kapitoly Evropské projekty, na které se realizují projekty spolufinancované z prostředků Evropské unie dle materiálu RK-19-2015-34, př. 4.
Odpovědnost odbor ekonomický
Termín červen 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz