Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2015-67

RK-19-2015-67.doc  RK-19-2015-67pr01.doc  RK-19-2015-67pr02.doc
Číslo materiálu67
Číslo jednacíRK-19-2015-67
NázevNávrh na poskytnutí peněžního daru pro Město Havlíčkův Brod - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
Zpracoval J. Kumpa
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuMěsto Havlíčkův Brod se obrátilo na Kraj Vysočina s žádostí o poskytnutí peněžního daru na pokrytí nákladů spojených s uspořádáním akce Festival dechových hudeb pořádanou dne 27. 6. 2015 v Havlíčkově Brodě. Festival je hojně navštěvován seniory z Havlíčkova Brodu a okolí. Rozpočet materiálu je obsahem materiálu RK-19-2015-67, př. 1.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje v souladu s § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnout peněžní dar Městu Havlíčkův Brod. ve výši 20 000 Kč.
Dar bude krytý z prostředků kapitoly Sociální věci, § 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (ÚZ 00515).
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Stanovisko odboru informatiky: Uvedené položky byly zaevidovány v systému eDotace - ID O01361.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout peněžní dar ve výši 20 000 Kč z kapitoly Sociální věci, § 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství, Městu Havlíčkův Brod., se sídlem v Havlíčkově Brodě, Havlíčkovo náměstí 57, IČ 00267449, dle materiálu RK-19-2015-67, př. 2.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
Termín 30. 6. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz