Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2015-15

RK-19-2015-15.doc  RK-19-2015-15pr01.pdf  RK-19-2015-15pr02.pdf  RK-19-2015-15pr02a.pdf
Číslo materiálu15
Číslo jednacíRK-19-2015-15
NázevDarování pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod a zřízení věcného břemene k němu
Zpracoval L. Sýkorová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o darování pozemku zastavěného přístřeškem u autobusové zastávky.
Město Havlíčkův Brod požádalo o darování pozemku odděleného geometrickým plánem 7190-98/2014.
Uvedeným geometrickým plánem se z pozemku par. č. st. 1924/1 odděluje část o výměře 32 m2 označená jako pozemek par. č. 4287, který je zastavěn přístřeškem autobusové čekárny a zpevněnou plochou.
Na základě usnesení 0615/14/2011/RK a Smlouvy zakládající právo provést stavbu ze dne 11. 5. 2011 realizovalo město Havlíčkův Brod stavbu Přístřešek u autobusové zastávky v ul. Jihlavská, Havlíčkův Brod .
V pozemku jsou umístěny inženýrské sítě pro Střední průmyslovou školu stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628. Z tohoto důvodu navrhuje OM zřídit věcné břemeno uložení inženýrských sítí.
Pozemek par. č. st. 1924/1 získal Kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých práv, věcí a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 19646/2001 ze dne 26. 6. 2001. Zřizovací listinou je pozemek svěřen do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628. Pozemek je veden Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Havlíčkův Brod pro k. ú. a obec Havlíčkův Brod na listu vlastnictví č. 227.
Návrh řešení OM navrhuje převést darem pozemek par. č. 4287 o výměře 32 m2 oddělený geometrickým plánem č. 7190-98/2014 z pozemku par. č. st. 1924/1 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod v z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod.
Dále OM navrhuje k převáděnému pozemku zřídit věcné břemeno uložení inženýrských sítí pro zmíněnou příspěvkovou organizaci.
Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina - čl. II., odst. 2. Pozemek bude sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebude využíván komerčně.
Smlouva není předkládána, protože se jedná o standardní smlouvu.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit záměr darování uvedeného pozemku do vlastnictví města Havlíčkův Brod na úřední desce krajského úřadu a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem tento pozemek z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod a zřídit věcného břemene uložení inženýrských sítí k tomuto pozemku ve prospěch Kraje Vysočina.
StanoviskaUsnesením 0615/14/2011/RK rada kraje rozhodla uzavřít mezi Krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod Smlouvu zakládající právo provést stavbu Přístřešek u autobusové zastávky v ul. Jihlavská, Havlíčkův Brod , kterou bude dotčen pozemek par. č. st. 1924/1 v k. ú. Havlíčkův Brod.

Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628 souhlasí s darováním uvedeného pozemku.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemek par. č. 4287 o výměře 32 m2 oddělený geometrickým plánem č. 7190-98/2014 z pozemku par. č. st. 1924/1 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* převést darem pozemek par. č. 4287 o výměře 32 m2 oddělený geometrickým plánem č. 7190-98/2014 z pozemku par. č. st. 1924/1 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod;
* zřídit k pozemku par. č. 4287 o výměře 32 m2 oddělenému geometrickým plánem č. 7190-98/2014 z pozemku par. č. st. 1924/1 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod věcné břemeno spočívající v právu uložení, provozování a oprav podzemních inženýrských sítí ve prospěch Kraje Vysočina jako oprávněného z věcného břemene.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 8. 9. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz