Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2015-57

RK-19-2015-57.doc  RK-19-2015-57pr01.xls
Číslo materiálu57
Číslo jednacíRK-19-2015-57
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - návrh na změnu závazných ukazatelů Pedagogicko-psychologické poradny, Speciálně pedagogického centra a Praktické školy Žďár nad Sázavou
Zpracoval V. Trávníková, A. Vlachová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší změnu závazných ukazatelů příspěvkové organizace Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum a Praktická škola Žďár nad Sázavou v souvislosti s poskytnutím systémové podpory.
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro tvorbu a používání souborů učebních a kompenzačních pomůcek pro individuálně integrované děti, žáky a studenty se zdravotním postižením ze dne 29. 6. 2005, schválené usnesením zastupitelstva č. 0291/04/2005/ZK (dále jen Zásady ) ukládají v čl. 5 odboru školství, mládeže a sportu zpracování souhrnného seznamu konkrétních pomůcek a předložení radě kraje k projednání a schválení návrhu rozpočtového opatření a návrhy změn rozpočtů příspěvkové organizace kraje, jejíž součástí je Speciálně pedagogické centrum (dále SPC). OŠMS v souladu s čl. 5 Zásad zpracoval ve spolupráci se zástupci všech SPC kraje souhrnný seznam učebních a kompenzačních pomůcek v celkové hodnotě 494 915 Kč. Jejich přehled s rozdělením na investiční a neinvestiční výdaje je uveden v materiálu RK-19-2015-57, př. 1. Pomůcky budou zařazeny do evidence SPC Žďár nad Sázavou, které je součástí organizace Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum a Praktická škola Žďár nad Sázavou. Jde o předpokládaný seznam pomůcek, v rámci něhož může SPC samo operativně reagovat na případné změny - rozšíření, typ pomůcky, změna ceny atd. Příspěvková organizace kraje Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum a Praktická škola Žďár nad Sázavou byla zvolena s ohledem na ustanovení čl. 3 odst. 3 Zásad z důvodu snadnější evidence a také proto, že této organizaci byly převedeny do evidence v dřívějším období pomůcky ve vlastnictví kraje, které jsou klientům speciálně pedagogických center nadále zapůjčovány.
Návrh řešení Ve schváleném rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2015 je na tento účel počítáno s částkou 500 000 Kč. OŠMS předkládá radě kraje návrh na zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz ve výši 254 205 Kč a Investiční příspěvek ve výši 240 710 Kč pro Pedagogicko-psychologickou poradnu, Speciálně pedagogické centrum a Praktickou školu Žďár nad Sázavou na pořízení kompenzačních pomůcek.
Finanční prostředky jsou poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce.
Finanční prostředky budou uvolňovány na základě věcného plnění.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření. Ve schváleném Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2015, na kapitole Školství, mládeže a sportu, ostatní výdaje, § 3146 Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče je uvažováno s podporou k vytváření souborů učebních a kompenzačních pomůcek ve výši 500 tis. Kč (ÚZ 00307).

Stanovisko OI: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O01354.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 254 205 Kč a závazného ukazatele Investiční příspěvek o částku 240 710 Kč pro Pedagogicko-psychologickou poradnu, Speciálně pedagogické centrum a Praktickou školu Žďár nad Sázavou, IČO 70832510 na pořízení učebních a kompenzačních pomůcek dle materiálu
RK-19-2015-57, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitel Pedagogicko-psychologické poradny, Speciálně pedagogického centra a Praktické školy Žďár nad Sázavou
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz