Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2015-68

RK-19-2015-68.doc  RK-19-2015-68pr01.doc
Číslo materiálu68
Číslo jednacíRK-19-2015-68
NázevPodstatná změna XV. v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz III.
Zpracoval R. Sýkora, J. Matýsová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina podal dne 21. 12. 2012 do Integrovaného operačního programu projekt Transformace Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz III . Tento projekt pod registračním č. CZ.1.06/3.1.00/07.08558 navazuje na projekty Transformace ÚSPMP Těchobuz I. a II. Jeho cílem je vytvořit 4 skupinové domácností o max. počtu 6 osob
na domácnost a objekt s prostory pro denní program, prostřednictvím výstavby objektů v Novém Rychnově, Počátkách a Pelhřimově (lokalita Starý Pelhřimov) s celkovou kapacitou 24 uživatelů.
Předmětem oznámení je změna rozpočtu v souvislosti s uzavřením dodatků smluv o dílo na stavební práce. Dodatky se uzavíraly na základě kontroly projektové dokumentace, kde bylo zjištěno, že některé položky byly v projektové dokumentaci 2x, tzn. jedná se o méněpráce. U objektu v Novém Rychnově jsou předmětem také vícepráce, které se týkaly odstranění kořenů po vykácených stromech. U objektu ve Starém Pelhřimově se vícepráce týkají vybudování elektroměrového pilíře a úpravy zámečnických konstrukcí.
Celkově se rozpočet projektu navýšil o 78 854,37 Kč včetně DPH.
Změna v projektu je blíže popsána v příloze RK-19-2015-68, př. 1 (Oznámení příjemce o změnách v projektu).
Návrh řešení Navrhujeme radě kraje schválit oznámení dle materiálu RK-19-2015-68, př. 1 a uložit odboru sociálních věcí postupovat podle materiálu RK-19-2015-68, př. 1 a zapracovat toto Oznámení do příloh dle požadavků MPSV ČR.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-19-2015-68, př. 1;
ukládá
odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-19-2015-68, př. 1 a zapracovat jej do příloh požadovaných MPSV.
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 30. 6. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz