Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2015-48

RK-19-2015-48.doc  RK-19-2015-48pr01.doc
Číslo materiálu48
Číslo jednacíRK-19-2015-48
NázevZpráva o přípravě na programovací období EU 2014 až 2020
Zpracoval M. Molák, D. Vichr, I. Fryšová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o materiál, který informuje Zastupitelstvo Kraje Vysočina o nejdůležitějších činnostech či materiálech v souvislosti s přípravou na Programovací období EU 2014 - 2020. V souvislosti s přípravou České republiky na Programovací období EU 2014 - 2020 se na Kraj Vysočina obracejí centrální orgány (zejména MMR) s požadavky na součinnost při tvorbě podkladových materiálů týkajících se nejrůznějších dokumentů a to zpravidla s poskytnutím krátké časové dotace pro odpověď.
V návaznosti na tuto skutečnost uložilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením č. 0339/04/2012/ZK ze dne 26. 6. 2012 ( Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informace uvedené v materiálu ZK-04-2012-74; ukládá Radě Kraje Vysočina průběžně informovat Zastupitelstvo Kraje Vysočina o materiálech souvisejících s přípravou České republiky na programovací období Evropské unie 2014 - 2020 projednaných dle ustanovení § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve zněních pozdějších předpisů, a to nejpozději vždy jednou za šest měsíců. ) Radě Kraje Vysočina průběžně informovat Zastupitelstvo Kraje Vysočina o materiálech souvisejících s přípravou České republiky na programovací období EU 2014 - 2020 projednaných dle ustanovení § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve zněních pozdějších předpisů, a to nejpozději vždy jednou za šest měsíců.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina doporučuje Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina vzít na vědomí materiál RK-19-2015-48, př. 1, kde jsou uvedeny informace o přípravě operačních programů, o konaných zasedáních Regionální stálé konference v Kraji Vysočina, přípravě Regionálního akčního plánu, přípravě Smart Akcelerátoru, kotlíkových dotací, KAP a MAP a o dalších souvisejících záležitostech.
Vzhledem k tomu, že některé záležitostí nejsou stále ještě finálně dořešeny a jejich změny (či další vývoj) se dá v blízké budoucnosti předpokládat, jsou informace uvedené ve zprávě platné k 3. červnu 2015.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informace týkající se přípravy na Programovací období EU 2014-2020 uvedené v materiálu RK-19-2015-48, př. 1.
Odpovědnost odbor regionálního rozvoje
Termín 23. 6. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz