Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2015-65

RK-19-2015-65.doc  RK-19-2015-65pr01.doc
Číslo materiálu65
Číslo jednacíRK-19-2015-65
NázevPodstatná změna XVII. projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
Zpracoval R. Sýkora, M. Fejt
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina podal dne 15. 2. 2013 do Integrovaného operačního programu projekt Transformace ÚSPMP Těchobuz II . Tento projekt pod registračním číslem CZ.1.06/3.1.00/07.08699 navazuje na projekty ÚSPMP Těchobuz I a III. Jeho cílem je vytvořit 4 skupinové domácnosti v Horní Cerekvi a Humpolci s celkovou kapacitou 24 uživatelů (o max. počtu 6 osob na domácnost), zázemí pro management a zázemí pro ambulantní služby, prostřednictvím rekonstrukce objektů v Pelhřimově.
Změnou upravujeme rozpočet projektu na ř. 6090 na stavební práce podle uzavřených dodatků smluv, reflektující skutečně provedené práce na jednotlivých objektech. Vícepráce přesahují rozsah méněprací a navyšují nezpůsobilé výdaje projektu o 289 300,96 Kč bez DPH (348 280,26 Kč s DPH).
Bližší popis: Rekonstrukce objektu Pelhřimov management si vyžádala částečnou rekonstrukci střechy, změny v bouracích a rekonstrukčních pracích, u objektu Pelhřimov terapie byly dodatečné práce u konstrukčního řešení původní budovy a přístavby a kvůli měkkému podloží pod parkovací plochou. Drobné dodatečné stavební práce si vyžádala výstavba objektů v Humpolci. Méněpráce reflektují změny stavebního řešení a odpočet duplicitních položek z rozpočtu staveb.
Změny projektu jsou podrobněji popsány v materiálu RK-19-2015-65, př. 1 (Oznámení příjemce o změnách v projektu).
Návrh řešení Navrhujeme radě kraje schválit oznámení dle materiálu RK-19-2015-65, př. 1 a uložit odboru sociálních věcí postupovat podle materiálu RK-19-2015-65, př. 1 a zapracovat toto Oznámení do příloh dle požadavků MPSV ČR.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-19-2015-65, př. 1;
ukládá
odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-19-2015-65, př. 1 a zapracovat jej do příloh požadovaných MPSV.
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 10. 6. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz