Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2015-74

RK-19-2015-74.doc  RK-19-2015-74pr01.doc
Číslo materiálu74
Číslo jednacíRK-19-2015-74
NázevPředání nemovitých věci do hospodaření Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o předání nemovitého majetku do hospodaření příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina.
Kraj Vysočina je mimo jiné investorem staveb:
Transformace ÚSPMP Těchobuz III - Nový Rychnov
Transformace ÚSPMP Těchobuz III - Starý Pelhřimov
Transformace ÚSPMP Těchobuz III - Počátky 1
Transformace ÚSPMP Těchobuz III - Počátky 2
Transformace ÚSPMP Těchobuz III - Počátky terapie .
Dle usnesení rady kraje 0588/11/2015/RK byly k zajištění nezbytných úkonů spojených s uvedením jednotlivých staveb do provozu v období mezi převzetím staveb od zhotovitele do zakončení kolaudačního řízení a vložení staveb do hospodaření příspěvkové organizace uzavřeny Smlouvy o zajištění správy rozestavěné stavby pro jednotlivé objekty mezi Krajem Vysočina a Domovem Jeřabina, příspěvkovou organizací. V průběhu měsíce června je předpoklad stavebního dokončení jednotlivých objektů a jejich následného zkolaudování. Na základě geometrického zaměření novostaveb budov, vydání kolaudačního souhlasu s užíváním staveb včetně přidělení č. p., budou jednotlivé stavby zapsány v katastru nemovitostí.
Prostřednictvím dodatku zřizovací listiny budou nemovitosti předány do hospodaření Domovu Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizaci, tj. dokončené budovy včetně součástí a příslušenství, pozemků tvořící jeden funkční celek s budovami.
Návrh řešení Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje schválit dodatek Zřizovací listiny Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace, kterým se upraví rozsah majetku předaného do hospodaření. Dodatek ZL bude předložen k zápisu do katastru nemovitostí.
StanoviskaOSV souhlasí s návrhem postupu dle materiálu RK-19-2015-74.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xx Zřizovací listiny Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace dle materiálu RK-19-2015-74, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový,
Termín 23. 6. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz