Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2015-51

RK-19-2015-51.doc  RK-19-2015-51pr01.pdf  RK-19-2015-51pr02.pdf  RK-19-2015-51pr03.doc
Číslo materiálu51
Číslo jednacíRK-19-2015-51
NázevPodpora činnosti Agroklastru Vysočina z. s.- návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
Zpracoval O. Kameníková, J. Merunková
Předkládá Z. Chlád
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší informace o možnostech finanční podpory Agroklastru Vysočina z.s.
V letošním roce dne 24. února 2015 byl založen a dne 3. dubna 2015 zapsán do spolkového rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl L, vložka 20430, Agroklastr Vysočina z.s. (dále jen Agroklastr ) se sídlem Horní Město 460, 588 32 Brtnice, IČO 03888321. Agroklastr je dobrovolný spolek právnických a fyzických osob, jejichž cílem je podpora aktivního zemědělského hospodaření.
Účelem Agroklastru je:
- Trvale udržitelná, konkurence schopná produkce potravin a zemědělských komodit.
- Podpora inovací, koordinace spolupráce zemědělských podniků s poradenskými a vědeckovýzkumnými organizacemi - úrodnost půdy, voda, zdraví zvířat.
- Aktivně a kvalifikovaně se účastnit procesu vytváření opatření na ochranu půdy, vodních zdrojů a pohody i zdraví zvířat, včetně vytváření systému podpor pro tato opatření.
- Podpora obchodního zhodnocení výsledného hospodaření šetrného k životnímu prostředí.
Agroklastr podal žádost o podporu své činnosti - zajištění základní organizační a administrativní činnosti, pokrytí mzdových a režijních nákladů v celkové výši 445 000 Kč, materiál RK-19-2015-51, př. 1.
Návrh řešení Po zkušenostech s poskytováním finančních podpor v agrárním sektoru v jakékoli formě krajem do oblasti zemědělství a lesnictví je nutné respektovat pravidla Evropské unie k veřejným podporám a podporu před jejím poskytnutím je vždy nutné posoudit a identifikovat soulad s právem Evropské unie.
Předpis Evropské unie umožňující provozní podporu klastrů v oblasti zemědělství, tj. Pokyny Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014 - 2020 (konkrétně část 1.1.11 Podpora na spolupráci v odvětví zemědělství), není pro uvedenou podporu využitelný, protože limituje okruh příjemců na nově vytvořené klastry.
Pro úplnost uvádíme, že využití uvedených pokynů rovněž znamená podstoupit časově náročný proces podrobného posuzování podpory Evropskou komisí, neboť podpory podle pokynů podléhají oznamovací povinnosti a nelze je realizovat, dokud není Komisí přijato konečné schvalující rozhodnutí a ani dříve realizované náklady nemohou být způsobilé pro podporu.
Další nabízenou možností na podporu Agroklastru je použití nařízení Evropské komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, tj. článek 27 - Podpora určená inovačním klastrům, ta však musí splňovat zejména podmínky stanovené v uvedeném článku a kapitole I. uvedeného nařízení Komise. Tuto možnost je nutné konzultovat nejen s Ministerstvem zemědělství, ale i s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, a to s ohledem na nejasné vymezení působnosti čl. 27 uvedeného nařízení co se týče odvětví zemědělství. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže byl osloven dopisem dle materiálu RK-19-2015-51, př. 2.
K výše uvedeným možnostem existuje alternativa aplikace režimu de minimis - v případě Agroklastru využití nařízení Evropské komise (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství. Na základě výše uvedených skutečností navrhujeme poskytnout podporu v režimu de minimis, a to za splnění všech podmínek daných nařízením Evropské komise (EU) č. 1408/2013, včetně limitu 15 000 EUR na jeden podnik a tři účetní období.
Postupy ohledně podpory Agroklastru byly konzultovány s Ministerstvem zemědělství, odborem pro vztahy s EU, oddělením veřejné podpory a auditních misí EU.
Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen OŽPZ ) navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí dotace v celkové výši 400 500 Kč a rozhodnout o uzavření smlouvy s Agroklastrem, dle materiálů
RK-19-2015-51, př. 3. V rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2015, na kapitole Zemědělství, nebylo s výdaji na poskytnutí dotace pro Agroklastr Vysočina z.s. počítáno. OŽPZ navrhuje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 1019 - Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj o 400 500 Kč při současném snížení kapitoly Životní prostředí, § 3729 - Ostatní nakládání s odpady o částku 400 500 Kč.
StanoviskaOdbor ekonomický: OE nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Odbor informatiky: podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O01348.0001.

Odbor analýz a podpory řízení: problematika posouzení podpory byla s OAPŘ diskutovaná, připomínky byly zapracovány do textu.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* rozhodnout poskytnout dotaci Agroklastru Vysočina z. s., se sídlem Horní Město 460, 588 32 Brtnice, IČO 03888321 na realizaci akce Podpora činnosti Agroklastru Vysočina z. s. ve výši 400 500 Kč;
* rozhodnout uzavřít smlouvu dle materiálu RK-19-2015-51, př. 3;
* schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 1019 - Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj o částku 400 500 Kč při současném snížení kapitoly Životní prostředí, § 3729 - Ostatní nakládání s odpady o částku 400 500 Kč.
Odpovědnost odbor životního prostředí a zemědělství,
Termín 30. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz