Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 19/2015

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 19/2015, které se konalo dne 9. 6. 2015 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 18/2015
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 9. 6. 2015.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.
Radě kraje byl předložen návrh na zařazení bodu 75. Prodej pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod do programu jednání.
Rada kraje návrh akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 18/2015
 2. Dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
 3. Peněžní dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 4. Výpůjčka pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 5. Souhlas s realizací investičních záměrů Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
 6. Souhlas s realizací nových investičních záměrů Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
 7. Dodatek zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
 8. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Dodávka sanitních vozů včetně technického vybavení pro ZZS Kraje Vysočina
 9. Prodej nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě
 10. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Radňov u Rynárce a obci Pelhřimov
 11. Majetkoprávní vypořádání pozemku v k. ú. a obci Žirovnice
 12. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
 13. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky do vlastnictví Kraje Vysočina
 14. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Řásná a k. ú. a obci Řídelov
 15. Darování pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod a zřízení věcného břemene k němu
 16. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 17. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 18. Výkup pozemků v k. ú. Milíkov a obci Černá
 19. Návrh na zařazení nové akce OA, SZŠ a SOŠS Jihlava - Oprava podlahové krytiny, K. Světlé do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství.
 20. Záměr prodeje pozemků k. ú. Bystřice nad Pernštejnem
 21. Darování pozemku v k. ú. a obci Lučice
 22. Majetkoprávní příprava akce II/392 Velké Meziříčí - Tasov
 23. Změna usnesení 0105/02/2015/ZK
 24. Aktualizace seznamu projektů připravovaných ke spolufinancování z prostředků EU v oblasti dopravy
 25. Doplnění seznamu projektů připravovaných ke spolufinancování z prostředků EU v oblasti dopravy
 26. Ukončení projektů dopravní infrastruktury - návrh na rozpočtová opatření
 27. Rozhodnutí o uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JV na projekt II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba - úsek č. 2
 28. Rozhodnutí o vrácení části dotace a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
 29. FOND VYSOČINY - grantový program Bezpečná silnice 2015 - návrh na poskytnutí dotací
 30. Návrh pro udělení cen krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 06/12 ze dne 15. 5. 2012
 31. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Doprava
 32. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky III/3508 Jitkov - most ev. č. 3508-2
 33. Schválení účetní závěrky za účetní období roku 2014
 34. Rozpočtový výhled Kraje Vysočina na roky 2016 až 2018
 35. Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2014
 36. Souhlas zřizovatele k přijetí finančních darů u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
 37. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
 38. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - ukončení projektu Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic financovaného z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod
 39. Žádost Obce Klokočov o poskytnutí dotace na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2015
 40. Informace o schválení Aktualizace státní energetické koncepce
 41. FOND VYSOČINY - grantový program Rozvoj podnikatelů 2015
 42. Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2015 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
 43. Návrh na poskytnutí ceny Vesnice Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj
 44. Návrh na poskytnutí finančních darů v rámci soutěže Vesnice roku 2015 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
 45. FOND VYSOČINY - žádost o změnu termínu realizace projektu
 46. Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí na projekt Úspory energií - SŠ automobilní Jihlava - učební pavilon
 47. Projekt Connecting Regions AT-CZ v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republika
 48. Zpráva o přípravě na programovací období EU 2014 až 2020
 49. Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
 50. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 51. Podpora činnosti Agroklastru Vysočina z. s.- návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 52. Dokumenty požadované SFŽP ČR k ukončení projektu Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Nemocnice Havlíčkův Brod
 53. Návrh na jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Obchodní akademie, Střední zdravotnické školy, Střední odborné školy služeb a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
 54. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Finanční dar od Českého olympijského výboru na sportující mládež v Kraji Vysočina
 55. Podpora účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 56. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na učebnice a laboratorní sady v programu CTYOnline
 57. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - návrh na změnu závazných ukazatelů Pedagogicko-psychologické poradny, Speciálně pedagogického centra a Praktické školy Žďár nad Sázavou
 58. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu-Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1 - změna závazných ukazatelů
 59. Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - úprava hospodaření s movitým majetkem pořízeným v rámci projektů a změna doplňkové činnosti
 60. Ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny 2015
 61. Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - Výroční monitorovací zpráva za rok 2014 a Roční specifikace aktivit pro rok 2015
 62. Částečná změna v zajištění stravování na Gymnáziu a Obchodní akademii Pelhřimov
 63. Projekt Od myšlenky k výrobku 2 - předfinancování projektu
 64. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP za 2. etapu projektu Transformace ÚSP Křižanov II. a za 5. etapu projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
 65. Podstatná změna XVII. projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
 66. Návrh na poskytnutí daru obecně prospěšné společnosti ProMancus - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
 67. Návrh na poskytnutí peněžního daru pro Město Havlíčkův Brod - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
 68. Podstatná změna XV. v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz III.
 69. Změna zřizovací listiny Domova Jeřabina, příspěvkové organizace
 70. Poskytnutí dotace na rekonstrukci budovy Kolpingova díla ČR z. s. - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
 71. Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina a Zásady pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016
 72. Předfinancování projektů Transformace ÚSP Křižanov II., Transformace ÚSPMP Těchobuz II. a Transformace ÚSPMP Těchobuz III.
 73. Darování pozemků v k. ú. a obci Jihlava
 74. Předání nemovitých věci do hospodaření Domova Jeřabina, příspěvkové organizace
 75. Prodej pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 76. Rozprava členů rady
Usnesení 1052/19/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 9. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 18/2015 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1053/19/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-19-2015-02, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 19. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2015-02.doc, RK-19-2015-02, př. 1

03. Peněžní dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s přijetím peněžních darů pro Nemocnici Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1054/19/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s přijetím peněžních darů pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-19-2015-03, př. 1, RK-19-2015-03, př. 2, RK-19-2015-03, př. 3, RK-19-2015-03, př. 4, RK-19-2015-03, př. 5, RK-19-2015-03, př. 6, RK-19-2015-03, př. 7, RK-19-2015-03, př. 8.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 19. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2015-03.doc, RK-19-2015-03, př. 1, RK-19-2015-03, př. 2, RK-19-2015-03, př. 3, RK-19-2015-03, př. 4, RK-19-2015-03, př. 5, RK-19-2015-03, př. 6, RK-19-2015-03, př. 7, RK-19-2015-03, př. 8

04. Výpůjčka pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s uzavřením smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1055/19/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce dle materiálu RK-19-2015-04, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2015-04.doc, RK-19-2015-04, př. 1

05. Souhlas s realizací investičních záměrů Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh schválit realizaci investičních záměrů Nemocnice Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1056/19/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
realizaci investičních záměrů Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-19-2015-05, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2015-05.doc, RK-19-2015-05, př. 1

06. Souhlas s realizací nových investičních záměrů Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh schválit realizaci investičních záměrů Nemocnice Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1057/19/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
realizaci investičních záměrů Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, v roce 2015 dle materiálů RK-19-2015-06, př. 2 a RK-19-2015-06, př. 3, které budou financované peněžními prostředky vytvořenými z odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděných podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2015-06.doc, RK-19-2015-06, př. 1, RK-19-2015-06, př. 2, RK-19-2015-06, př. 3, RK-19-2015-06, př. 4, RK-19-2015-06, př. 5

07. Dodatek zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit dodatek zřizovací listiny shora uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1058/19/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. 25 Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-19-2015-07, př. 3.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 23. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2015-07.doc, RK-19-2015-07, př. 1, RK-19-2015-07, př. 2, RK-19-2015-07, př. 3

08. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Dodávka sanitních vozů včetně technického vybavení pro ZZS Kraje Vysočina
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o návrhu rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky uvedené veřejné zakázky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1059/19/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
důvody vyřazení jedné z podaných nabídek a pořadí hodnocených nabídek významné veřejné zakázky „Dodávka sanitních vozů včetně technického vybavení pro ZZS Kraje Vysočina“ dle materiálu RK-19-2015-08, př. 1;
rozhoduje
 • vyloučit uchazeče FOPO II., s.r.o., se sídlem Počátky, Lipárecké nám. 654, okres Pelhřimov, PSČ 39464, IČO: 25159861,
 • vybrat jako nejvhodnější nabídku významné veřejné zakázky „Dodávka sanitních vozů včetně technického vybavení pro ZZS Kraje Vysočina“ uchazeče FOSAN s.r.o., se sídlem Ivančice, Řeznovice 86, okres Brno-venkov, PSČ 66491, IČO: 64509214,
v souladu s materiálem RK-19-2015-08, př. 1;
ukládá
odboru zdravotnictví zajistit:
 • oznámit vyloučení danému uchazeči,
 • oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem,
dle materiálu RK-19-2015-08, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2015-08.doc, RK-19-2015-08, př. 1

K bodům 10 18, 20, 21, 23, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

10. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Radňov u Rynárce a obci Pelhřimov
Usnesení 1060/19/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • nabýt pozemky dle materiálu RK-19-2015-10, př. 1 od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu 100 Kč/m2;
 • nabýt darem pozemky dle materiálu RK-19-2015-10, př. 2 z vlastnictví města Pelhřimov do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 23. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2015-10.doc, RK-19-2015-10, př. 1, RK-19-2015-10, př. 2, RK-19-2015-10, př. 3

11. Majetkoprávní vypořádání pozemku v k. ú. a obci Žirovnice
Usnesení 1061/19/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemek par. č. 3722/11 ostatní plocha, silnice o výměře 119 m2 z vlastnictví Mysliveckého sdružení Žirovnice, IČ 490 56 484, se sídlem Dláždění 297, 394 68 Žirovnice do vlastnictví Kraje Vysočina za 50 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 23. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2015-11.doc, RK-19-2015-11, př. 1, RK-19-2015-11, př. 1a

12. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
Usnesení 1062/19/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-19-2015-12, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 23. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2015-12.doc, RK-19-2015-12, př. 1

13. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky do vlastnictví Kraje Vysočina
Usnesení 1063/19/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-19-2015-13, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Agenturu ochrany přírody a krajiny České republiky do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 23. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2015-13.doc, RK-19-2015-13, př. 1

14. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Řásná a k. ú. a obci Řídelov
Usnesení 1064/19/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést pozemky dle materiálu RK-19-2015-14, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví České republiky a práva hospodaření s majetkem státu pro Lesy České republiky, s. p. za kupní cenu ve výši 74 830 Kč dle kupní smlouvy dle materiálu RK-19-2015-14, př. 3;
 • nabýt koupí pozemky dle materiálu RK-19-2015-14, př. 2 z vlastnictví České republiky a práva hospodaření s majetkem státu pro Lesy České republiky, s. p. do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu ve výši 175 100 Kč dle kupní smlouvy dle materiálu RK-19-2015-14, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 23. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2015-14.doc, RK-19-2015-14, př. 1, RK-19-2015-14, př. 2, RK-19-2015-14, př. 3, RK-19-2015-14, př. 4, RK-19-2015-14, př. 5

15. Darování pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod a zřízení věcného břemene k němu
Usnesení 1065/19/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemek par. č. 4287 o výměře 32 m2 oddělený geometrickým plánem č. 7190-98/2014 z pozemku par. č. st. 1924/1 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemek par. č. 4287 o výměře 32 m2 oddělený geometrickým plánem č. 7190-98/2014 z pozemku par. č. st. 1924/1 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod;
 • zřídit k  pozemku par. č. 4287 o výměře 32 m2 oddělenému geometrickým plánem č. 7190-98/2014 z pozemku par. č. st. 1924/1 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod věcné břemeno spočívající v právu uložení, provozování a oprav podzemních inženýrských sítí ve prospěch Kraje Vysočina jako oprávněného z věcného břemene.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 8. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2015-15.doc, RK-19-2015-15, př. 1, RK-19-2015-15, př. 2, RK-19-2015-15, př. 2a

16. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 1066/19/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-19-2015-16, př. 1;
rozhoduje
uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-19-2015-16, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2015-16.doc, RK-19-2015-16, př. 1

17. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 1067/19/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-19-2015-17, př. 1 a RK-19-2015-17, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2015-17.doc, RK-19-2015-17, př. 1, RK-19-2015-17, př. 2

18. Výkup pozemků v k. ú. Milíkov a obci Černá
Usnesení 1068/19/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 23. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2015-18.doc, RK-19-2015-18, př. 1, RK-19-2015-18, př. 1a

20. Záměr prodeje pozemků k. ú. Bystřice nad Pernštejnem
Usnesení 1069/19/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce záměr prodeje části pozemku par. č. 2892/1 ostatní plocha, manipulační plocha v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem v obci Bystřice nad Pernštejnem.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2015-20.doc, RK-19-2015-20, př. 1

21. Darování pozemku v k. ú. a obci Lučice
Usnesení 1070/19/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemku par. č. 47/1 ostatní plocha, jiná plocha  o výměře 185 m2 vzniklého dle geometrického plánu č. 593-61/2015 v k. ú. a obci Lučice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Lučice;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 47/1 ostatní plocha, jiná plocha  o výměře 185 m2 vzniklý dle geometrického plánu č. 593-61/2015 v k. ú. a obci Lučice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Lučice.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 8. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2015-21.doc, RK-19-2015-21, př. 1, RK-19-2015-21, př. 2

23. Změna usnesení 0105/02/2015/ZK
Usnesení 1071/19/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0105/02/2015/ZK tak, že text
„Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina, na straně budoucího dárce a obcí Ořechov, na straně budoucího obdarovaného, smlouvu o budoucí darovací smlouvě na převod částí pozemků par. č. 1535/1 ost. plocha, silnice a par. č. 1535/8 ost. plocha, jiná plocha v k. ú. Ořechov u Křižanova zastavěných stavbou chodníku z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Ořechov;
uzavřít mezi Krajem Vysočina, na straně budoucího dárce a obcí Hojovice, na straně budoucího obdarovaného, smlouvu o budoucí darovací smlouvě na převod částí pozemků par. č. 871/2 ost. plocha, silnice a par. č. 836/40 ost. plocha, ost. komunikace v k. ú. a obci Hojovice zastavěných stavbou chodníku z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Hojovice“
se nahrazuje textem:
„Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina, na straně budoucího dárce a obcí Ořechov, na straně budoucího obdarovaného, smlouvu o budoucí darovací smlouvě na převod částí pozemků par. č. 1535/1 ost. plocha, silnice a par. č. 1535/8 ost. plocha, jiná plocha v k. ú. Ořechov u Křižanova zastavěných stavbou chodníku z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Ořechov“.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 23. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2015-23.doc

19. Návrh na zařazení nové akce OA, SZŠ a SOŠS Jihlava - Oprava podlahové krytiny, K. Světlé do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství.
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh zařadit novou akci „OA, SZŠ a SOŠS Jihlava Oprava podlahové krytiny, K. Světlé" do kapitoly Nemovitý majetek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1072/19/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci „OA, SZŠ a SOŠS Jihlava Oprava podlahové krytiny, K. Světlé" do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 15. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2015-19.doc

22. Majetkoprávní příprava akce II/392 Velké Meziříčí - Tasov
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1073/19/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2015-22.doc, RK-19-2015-22, př. 1, RK-19-2015-22, př. 1a

K bodům 73, 74, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.

73. Darování pozemků v k. ú. a obci Jihlava
Usnesení 1074/19/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 3777/2 zastavěná plocha nádvoří o výměře 580 m2 a par. č. 3777/1 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 573 m2 oba v k. ú. a obci Jihlava z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Diecézní charity Brno se sídlem Brno střed, Černá pole, třída Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno 2, IČO: 44990260 s tím, že darovací smlouva bude obsahovat prohlášení závazek obdarovaného, že předmět daru bude využívat pouze k zajištění poskytování nevýdělečných sociálních a zdravotních služeb nebo služeb zaměstnanosti znevýhodněným skupinám osob.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 23. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2015-73.doc, RK-19-2015-73, př. 1, RK-19-2015-73, př. 1a, RK-19-2015-73, př. 2, RK-19-2015-73, př. 2a

74. Předání nemovitých věci do hospodaření Domova Jeřabina, příspěvkové organizace
Usnesení 1075/19/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xx Zřizovací listiny Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace dle materiálu RK-19-2015-74, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 23. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2015-74.doc, RK-19-2015-74, př. 1

75. Prodej pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s předloženým materiálem ohledně prodeje pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1076/19/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 23. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2015-75.doc, RK-19-2015-75, př. 1, RK-19-2015-75, př. 2

24. Aktualizace seznamu projektů připravovaných ke spolufinancování z prostředků EU v oblasti dopravy
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje změnit usnesení 0324/04/2014/ZK. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1077/19/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0324/04/2014/ZK tak, že materiál ZK-04-2014-90, př. 4 bude nahrazen materiálem RK-19-2015-24, př. 2.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2015-24.doc, RK-19-2015-24, př. 1, RK-19-2015-24, př. 2

25. Doplnění seznamu projektů připravovaných ke spolufinancování z prostředků EU v oblasti dopravy
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje změnit usnesení 0035/01/2015/ZK. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1078/19/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení č. 0069/02/2015/RK tak, že materiál RK-02-2015-35, př. 1 bude nahrazen materiálem RK-19-2015-25, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje změnit usnesení č. 0035/01/2015/ZK tak, že materiál ZK-01-2015-26, př. 1 bude nahrazen materiálem RK-19-2015-25, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2015-25.doc, RK-19-2015-25, př. 1, RK-19-2015-25, př. 2, RK-19-2015-25, př. 3

26. Ukončení projektů dopravní infrastruktury - návrh na rozpočtová opatření
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1079/19/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
převod konečného zůstatku na zvláštním účtu II/392 Velké Meziříčí - Tasov ve výši 9,70 Kč a připsaných úroků za 2. čtvrtletí 2015 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 30. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2015-26.doc

27. Rozhodnutí o uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JV na projekt II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba - úsek č. 2
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh uzavřít Dohodu o ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JV na daný projekt. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1080/19/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dohodu o ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba - úsek č. 2 dle materiálu RK-19-2015-27, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2015-27.doc, RK-19-2015-27, př. 1

28. Rozhodnutí o vrácení části dotace a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1081/19/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout uhradit částku ve výši 14 896 092,81 Kč dle materiálu RK-19-2015-28, př. 1;
 • schválit rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet II/405 Brtnice - Zašovice, související s vratkou části dotace ve výši 7 534 272,02 Kč do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dle materiálu RK-19-2015-28, př. 1;
 • schválit rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet II/405 Příseka - Brtnice, související s vratkou části dotace ve výši 7 361 820,79 Kč do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dle materiálu RK-19-2015-28, př. 2.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2015-28.doc, RK-19-2015-28, př. 1, RK-19-2015-28, př. 2

29. FOND VYSOČINY - grantový program Bezpečná silnice 2015 - návrh na poskytnutí dotací
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí dotace v rámci grantového programu „Bezpečná silnice 2015“ žadatelům na projekt. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1082/19/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu „Bezpečná silnice 2015“ žadatelům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-19-2015-29, př. 1;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu „Bezpečná silnice 2015“ žadatelům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-19-2015-29, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-19-2015-29, př. 3.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 23. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2015-29.doc, RK-19-2015-29, př. 1, RK-19-2015-29, př. 2, RK-19-2015-29, př. 3

30. Návrh pro udělení cen krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 06/12 ze dne 15. 5. 2012
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje udělit ceny krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů základním školám. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1083/19/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje udělit ceny krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů základním školám umístěným na 1. - 3. místě v I. a II. kategorii krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů v roce 2015 dle materiálu RK-19-2015-30, př. 1 a na základě vzorové smlouvy dle materiálu RK-19-2015-30, př. 2.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2015-30.doc, RK-19-2015-30, př. 1, RK-19-2015-30, př. 2

31. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Doprava
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření na kapitole Doprava. V průběhu jednání odešla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1084/19/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2223 - Bezpečnost silničního provozu o částku 3 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 3 500 000 Kč na zajištění nákupu automobilu s mobilními vahami v rámci akce Bezpečná Vysočina.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2015-31.doc

32. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky III/3508 Jitkov - most ev. č. 3508-2
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o návrhu rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky uvedené veřejné zakázky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1085/19/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky III/3508 Jitkov - most ev. č. 3508-2 dle materiálu RK-19-2015-32, př. 1;
rozhoduje
vybrat jako nejvhodnější nabídku podlimitní veřejné zakázky III/3508 Jitkov - most ev. č. 3508-2 nabídku podanou dodavatelem MADOS MT s.r.o., Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČO: 25297899, v souladu s materiálem RK-19-2015-32, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2015-32.doc, RK-19-2015-32, př. 1

33. Schválení účetní závěrky za účetní období roku 2014
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit účetní závěrku Kraje Vysočina sestavenou k 31. 12. 2014. V průběhu jednání přišla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1086/19/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit účetní závěrku Kraje Vysočina sestavenou k 31. 12. 2014.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2015-33.doc, RK-19-2015-33, př. 1, RK-19-2015-33, př. 2, RK-19-2015-33, př. 3, RK-19-2015-33, př. 4, RK-19-2015-33, př. 5, RK-19-2015-33, př. 6, RK-19-2015-33, př. 7, RK-19-2015-33, př. 8, RK-19-2015-33, př. 9, RK-19-2015-33, př. 10

34. Rozpočtový výhled Kraje Vysočina na roky 2016 až 2018
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému doporučení zastupitelstvu kraje schválit rozpočtový výhled Kraje Vysočina na roky 2016 až 2018. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1087/19/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit rozpočtový výhled Kraje Vysočina na roky 2016 až 2018 dle materiálu RK-19-2015-34, př. 1;
 • vzít na vědomí rozpočtový výhled Kraje Vysočina na roky 2016 až 2018 bez kapitoly Evropské projekty dle materiálu RK-19-2015-34, př. 2, rozpis výhledu příjmů a výdajů rozpočtového výhledu Kraje Vysočina na roky 2016 až 2018 dle materiálu RK-19-2015-34, př. 3 a přehled předpokládaných příjmů a výdajů kapitoly Evropské projekty, na které se realizují projekty spolufinancované z prostředků Evropské unie dle materiálu RK-19-2015-34, př. 4.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: červen 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2015-34.doc, RK-19-2015-34, př. 1, RK-19-2015-34, př. 2, RK-19-2015-34, př. 3, RK-19-2015-34, př. 4

35. Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2014
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1088/19/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením Kraje Vysočina za rok 2014 bez výhrad;
 • schválit Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2014 dle materiálu RK-19-2015-35, př. 1.
odpovědnost: ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2015-35.doc, RK-19-2015-35, př. 1

36. Souhlas zřizovatele k přijetí finančních darů u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informoval radu kraje o návrhu souhlasit s uzavřením darovacích smluv Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1089/19/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s uzavřením darovacích smluv Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálů RK-19-2015-36, př. 1 a RK-19-2015-36, př. 2;
 • s použitím rezervního fondu pro rok 2015 u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, ve výši 27 000 Kč na zajištění provozu.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2015-36.doc, RK-19-2015-36, př. 1, RK-19-2015-36, př. 2

37. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje návrh souhlasit s vyřazením nepotřebného majetku uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1090/19/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením kopírky C252 OFFICE (DHM inv. číslo 172) z majetku kraje a s její likvidací.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2015-37.doc

38. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - ukončení projektu Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic financovaného z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. V průběhu jednání přišel V. Novotný, odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1091/19/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • převod konečného zůstatku na zvláštním účtu projektu „Zámek Třebíč modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic“ ve výši 286 862,60 Kč a úroků za 2. čtvrtletí 2015 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu „Zámek Třebíč modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic“;
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu projektu „Zámek Třebíč modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic“ ve výši převodu konečného zůstatku 286 862,60 Kč a připsaných úroků za 2. čtvrtletí 2015;
bere na vědomí
ukončení projektu „Zámek Třebíč modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic“ financovaného z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2015-38.doc, RK-19-2015-38, př. 1

39. Žádost Obce Klokočov o poskytnutí dotace na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2015
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informaci o žádosti Obce Klokočov o dotaci na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2015. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1092/19/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o žádosti Obce Klokočov o dotaci na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2015 dle materiálu RK-19-2015-39, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje zamítnout žádost Obce Klokočov o poskytnutí dotace na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2015 uvedenou v materiálu RK-19-2015-39, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana a ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2015-39.doc, RK-19-2015-39, př. 1

40. Informace o schválení Aktualizace státní energetické koncepce
M. Hyský, Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, sdělili radě kraje bližší podrobnosti k návrhu vzít na vědomí informaci o schválení Aktualizace státní energetické koncepce. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1093/19/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o schválení Aktualizace státní energetické koncepce dle materiálů RK-19-2015-40 a RK-19-2015-40, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 9. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2015-40.doc, RK-19-2015-40, př. 1

41. FOND VYSOČINY - grantový program Rozvoj podnikatelů 2015
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program na podporu zvýšení konkurenceschopnosti podniků na Vysočině. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1094/19/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Rozvoj podnikatelů 2015 dle materiálu RK-19-2015-41, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 23. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2015-41.doc, RK-19-2015-41, př. 1

42. Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2015 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému doporučení zastupitelstvu kraje schválit přidělení dotací v rámci POVV 2015 jednotlivým žadatelům. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1095/19/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Program obnovy venkova dotace obcím, na projekt a ve výši dle materiálu RK-19-2015-42, př. 1 za podmínek uvedených v materiálu RK-19-2015-42, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-19-2015-42, př. 2.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2015-42.doc, RK-19-2015-42, př. 1, RK-19-2015-42, př. 2

43. Návrh na poskytnutí ceny Vesnice Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s předloženým doporučením zastupitelstvu kraje udělit cenu Vesnice Kraje Vysočina obci Martínkov. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1096/19/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje udělit v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny Vesnice Kraje Vysočina č. 07/13 ze dne 12. 11. 2013 cenu Vesnice Kraje Vysočina obci Martínkov, se sídlem Martínkov 29, 675 44 Lesonice, IČO: 00378151;
rozhoduje
poskytnout dar obci Martínkov, se sídlem Martínkov 29, 675 44 Lesonice, IČO: 00378151, z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje dle materiálu RK-19-2015-43, př. 2.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, ekonomický odbor
termín: 31. 8. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2015-43.doc, RK-19-2015-43, př. 1, RK-19-2015-43, př. 2

44. Návrh na poskytnutí finančních darů v rámci soutěže Vesnice roku 2015 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh poskytnout finanční dary v rámci soutěže Vesnice roku 2015 oceněným obcím. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1097/19/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dary obcím z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje dle materiálu RK-19-2015-44, př. 1 ve výši a struktuře dle materiálu RK-19-2015-44, př. 1 na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-19-2015-44, př. 3.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, ekonomický odbor
termín: 31. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2015-44.doc, RK-19-2015-44, př. 1, RK-19-2015-44, př. 2, RK-19-2015-44, př. 3, RK-19-2015-44, př. 4

45. FOND VYSOČINY - žádost o změnu termínu realizace projektu
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace. V průběhu jednání odešel P. Piňos. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1098/19/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV00931.0105 dle materiálu RK-19-2015-45, př. 2.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2015-45.doc, RK-19-2015-45, př. 1, RK-19-2015-45, př. 2, RK-19-2015-45, př. 3

46. Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí na projekt Úspory energií - SŠ automobilní Jihlava - učební pavilon
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh uzavřít Smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. V průběhu jednání přišel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1099/19/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • o nabytí peněz na Kraj Vysočina za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt SŠ automobilní Jihlava učební pavilon dle materiálu RK-19-2015-46, př. 1;
 • uzavřít Smlouvu č. 14206393 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí dle materiálu RK-19-2015-46, př. 2.
odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2015-46.doc, RK-19-2015-46, př. 1, RK-19-2015-46, př. 2

47. Projekt Connecting Regions AT-CZ v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republika
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, upřesnila radě kraje návrh rozhodnout o zapojení Kraje Vysočina do shora uvedeného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1100/19/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
o zapojení Kraje Vysočina do projektu uvedeného v materiálu RK-19-2015-47, př. 1;
ukládá
Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina spolupracovat s projektovými partnery, tj. Jihomoravským krajem, Jihočeským krajem, zemí Horní Rakousko, Regional Managementem OÖ a NÖ Regional GmbH na přípravě projektu a předložit Radě Kraje Vysočina projektovou žádost ke schválení.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2015-47.doc, RK-19-2015-47, př. 1

48. Zpráva o přípravě na programovací období EU 2014 až 2020
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informace týkající se přípravy na Programovací období EU 2014-2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1101/19/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informace týkající se přípravy na Programovací období EU 2014-2020 uvedené v materiálu RK-19-2015-48, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 23. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2015-48.doc, RK-19-2015-48, př. 1

49. Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnila E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství. V průběhu jednání přišel P. Piňos. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1102/19/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v materiálu RK-19-2015-49;
ukládá
Odboru regionálního rozvoje a Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina připravit projekt grantového schématu na realizaci Kotlíkových dotací v Kraji Vysočina.
odpovědnost: ORR, OZPZ
termín: 31. 8. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2015-49.doc, RK-19-2015-49, př. 1

50. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o žádostech o poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích. V průběhu jednání odešel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1103/19/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 2020 ve znění Dodatku č. 1 a 2 dle materiálu RK-19-2015-50, př. 2;
 • uzavřít smlouvy se žadateli dle materiálu RK-19-2015-50, př. 5;
 • neposkytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 2020 ve znění Dodatku č. 1 a 2 dle materiálu RK-19-2015-50, př. 3;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 2020 ve znění Dodatku č. 1 a 2 dle materiálu RK-19-2015-50, př. 1;
 • uzavřít smlouvy se žadateli dle materiálu RK-19-2015-50, př. 6;
 • neposkytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 2020 ve znění Dodatku č. 1 a 2 dle materiálu RK-19-2015-50, př. 4.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 30. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2015-50.doc, RK-19-2015-50, př. 1, RK-19-2015-50, př. 2, RK-19-2015-50, př. 3, RK-19-2015-50, př. 4, RK-19-2015-50, př. 5, RK-19-2015-50, př. 6

51. Podpora činnosti Agroklastru Vysočina z. s.- návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
V průběhu jednání přišel Z. Chlád. Z. Chlád podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnila E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1104/19/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotaci Agroklastru Vysočina z. s., se sídlem Horní Město 460, 588 32 Brtnice, IČO 03888321 na realizaci akce „Podpora činnosti Agroklastru Vysočina z. s.“ ve výši 400 500 Kč;
 • rozhodnout uzavřít smlouvu dle materiálu RK-19-2015-51, př. 3;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj o částku 400 500 Kč při současném snížení kapitoly Životní prostředí, § 3729 Ostatní nakládání s odpady o částku 400 500 Kč.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství,
termín: 30. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2015-51.doc, RK-19-2015-51, př. 1, RK-19-2015-51, př. 2, RK-19-2015-51, př. 3

52. Dokumenty požadované SFŽP ČR k ukončení projektu Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Nemocnice Havlíčkův Brod
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje návrh schválit Závěrečnou monitorovací zprávu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1105/19/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
Závěrečnou monitorovací zprávu dle materiálu RK-19-2015-52, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-19-2015-52, př. 1 a RK-19-2015-52, př. 2.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2015-52.doc, RK-19-2015-52, př. 1, RK-19-2015-52, př. 2

53. Návrh na jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Obchodní akademie, Střední zdravotnické školy, Střední odborné školy služeb a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu jmenovat konkursní komisi pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele uvedené školy. Projednávání se zúčastnila I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů. V průběhu jednání odešel P. Piňos. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1106/19/2015/RK
Rada kraje
jmenuje
konkursní komisi pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Obchodní akademie, Střední zdravotnické školy, Střední odborné školy služeb a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava dle materiálu RK-19-2015-53, př. 1upr1;
rozhoduje
přizvat k jednání konkursní komise zástupce obce, ve které se škola nachází, a vedoucího odboru školství, mládeže a sportu dle materiálu RK-19-2015-53, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 31. 8. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2015-53.doc, RK-19-2015-53, př. 1

54. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Finanční dar od Českého olympijského výboru na sportující mládež v Kraji Vysočina
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání odešel J. Běhounek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1107/19/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít darovací smlouvu s Českým olympijským výborem, IČO 48546607 dle materiálu RK-19-2015-54, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost, položka 2321 - Přijaté neinvestiční dary) o částku 2 718 568 Kč a výdajů (Kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost, UZ 00313 - Podpora Všesportovního kolegia Kraje Vysočina) o částku 2 718 568 Kč rozpočtu kraje dle materiálu RK-19-2015-54.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2015-54.doc, RK-19-2015-54, př. 1, RK-19-2015-54, př. 2, RK-19-2015-54, př. 3

55. Podpora účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání přišel P. Piňos. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1108/19/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 14 000 Kč občanskému sdružení Šipková liga Vysočiny o. s., Na Bradle 959, 582 91 Světlá nad Sázavou, IČO: 22606459 na účast na MS a ME v moderních šipkách 2015;
odpovědnost: OŠMS; OE
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2015-55.doc, RK-19-2015-55, př. 1

56. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na učebnice a laboratorní sady v programu CTYOnline
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání přišel J. Běhounek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1109/19/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3121 - Gymnázia) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z MŠMT na učebnice a laboratorní sady v programu CTYOnline v celkové  výši 7 061,20 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o účelovou neinvestiční dotaci na učebnice a laboratorní sady v programu CTYOnline pro Gymnázium Třebíč, IČO 60418435, o částku 5 428,20 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o účelovou neinvestiční dotaci na učebnice a laboratorní sady v programu CTYOnline pro Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, IČO 48895512, o částku 1 633 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2015-56.doc

57. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - návrh na změnu závazných ukazatelů Pedagogicko-psychologické poradny, Speciálně pedagogického centra a Praktické školy Žďár nad Sázavou
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1110/19/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 254 205 Kč a závazného ukazatele Investiční příspěvek o částku 240 710 Kč pro Pedagogicko-psychologickou poradnu, Speciálně pedagogické centrum a Praktickou školu Žďár nad Sázavou, IČO 70832510 na pořízení učebních a kompenzačních pomůcek dle materiálu RK-19-2015-57, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitel Pedagogicko-psychologické poradny, Speciálně pedagogického centra a Praktické školy Žďár nad Sázavou
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2015-57.doc, RK-19-2015-57, př. 1

58. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu-Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1 - změna závazných ukazatelů
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1111/19/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství mládeže a sportu, § 3133 Dětské domovy o částku 43 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 43 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Dětskému domovu, Nová Ves u Chotěboře 1, IČO 70155861, o částku 43 000 Kč na úhradu nákladů za pokácení poškozených stromů v parku.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitelka Dětského domova, Nová Ves u Chotěboře 1
termín: červen 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2015-58.doc, RK-19-2015-58, př. 1

59. Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - úprava hospodaření s movitým majetkem pořízeným v rámci projektů a změna doplňkové činnosti
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit dodatky zřizovacích listin níže uvedených příspěvkových organizací. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1112/19/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium Havlíčkův Brod dle materiálu RK-19-2015-59, př. 1;
 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium Jihlava dle materiálu RK-19-2015-59, př. 2;
 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov dle materiálu RK-19-2015-59, př. 3;
 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium Třebíč dle materiálu RK-19-2015-59, př. 4;
 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium Žďár nad Sázavou materiálu RK-19-2015-59, př. 5;
 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola stavební Jihlava dle materiálu RK-19-2015-59, př. 6;
 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava dle materiálu RK-19-2015-59, př. 7;
 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola stavební Třebíč dle materiálu RK-19-2015-59, př. 8;
 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov dle materiálu RK-19-2015-59, př. 9;
 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Třebíč dle materiálu RK-19-2015-59, př. 10;
 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou dle materiálu RK-19-2015-59, př. 11;
 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř dle materiálu RK-19-2015-59, př. 12.
odpovědnost: OŠMS, ředitelé Gymnázií a Středních škol
termín: 15. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2015-59.doc, RK-19-2015-59, př. 1, RK-19-2015-59, př. 2, RK-19-2015-59, př. 3, RK-19-2015-59, př. 4, RK-19-2015-59, př. 5, RK-19-2015-59, př. 6, RK-19-2015-59, př. 7, RK-19-2015-59, př. 8, RK-19-2015-59, př. 9, RK-19-2015-59, př. 10, RK-19-2015-59, př. 11, RK-19-2015-59, př. 12

60. Ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny 2015
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje návrh poskytnout věcné a finanční dary oceněným žákům. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1113/19/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-19-2015-60, př. 3:
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 31. prosince 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2015-60.doc, RK-19-2015-60, př. 1, RK-19-2015-60, př. 2, RK-19-2015-60, př. 3

61. Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - Výroční monitorovací zpráva za rok 2014 a Roční specifikace aktivit pro rok 2015
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Výroční monitorovací zprávu za rok 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1114/19/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vzít na vědomí Výroční monitorovací zprávu za rok 2014 dle materiálu RK-19-2015-61, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít Dodatek č. 7 ke Smlouvě o spolupráci při realizaci a financování společného projektu „Vzdělávání energetiků na Vysočině“ dle materiálu RK-19-2015-61, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2015-61.doc, RK-19-2015-61, př. 1, RK-19-2015-61, př. 2

62. Částečná změna v zajištění stravování na Gymnáziu a Obchodní akademii Pelhřimov
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí částečnou změnu v zajištění stravování na Gymnáziu a Obchodní akademii Pelhřimov. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1115/19/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí postup změny stravování na Gymnáziu a Obchodní akademii Pelhřimov dle materiálu RK-19-2015-62.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 1. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2015-62.doc, RK-19-2015-62, př. 1

63. Projekt Od myšlenky k výrobku 2 - předfinancování projektu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků na předfinancování uvedeného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1116/19/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na předfinancování projektu Od myšlenky k výrobku 2 ve výši maximálně 45 000 000 Kč.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2015-63.doc

09. Prodej nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, sdělil radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. V průběhu jednání odešel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1117/19/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 23. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2015-09.doc, RK-19-2015-09, př. 1

64. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP za 2. etapu projektu Transformace ÚSP Křižanov II. a za 5. etapu projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Projednávání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. V průběhu jednání přišel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1118/19/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Transformace ÚSP Křižanov II. o účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 1 646 121,71 Kč určenou na financování projektu „Transformace ÚSP Křižanov II.“;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Transformace ÚSPMP Těchobuz I o účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 702 567,25 Kč určenou na financování projektu „Transformace ÚSPMP Těchobuz I.“.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2015-64.doc

V průběhu jednání odešla M. Kružíková. K bodům 65, 68, odboru sociálních věcí, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.

65. Podstatná změna XVII. projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
Usnesení 1119/19/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-19-2015-65, př. 1;
ukládá
odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-19-2015-65, př. 1 a zapracovat jej do příloh požadovaných MPSV.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 10. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2015-65.doc, RK-19-2015-65, př. 1

68. Podstatná změna XV. v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz III.
Usnesení 1120/19/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-19-2015-68, př. 1;
ukládá
odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-19-2015-68, př. 1 a zapracovat jej do příloh požadovaných MPSV.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2015-68.doc, RK-19-2015-68, př. 1

66. Návrh na poskytnutí daru obecně prospěšné společnosti ProMancus - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh poskytnout finanční dar společnosti ProMancus. Projednávání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1121/19/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar z kapitoly Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti ve výši 30 000 Kč společnosti ProMancus, o. p. s., Hlávkova 447/5, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČ: 28621221, dle materiálu RK-19-2015-66, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 30. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2015-66.doc, RK-19-2015-66, př. 1, RK-19-2015-66, př. 2

67. Návrh na poskytnutí peněžního daru pro Město Havlíčkův Brod - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh poskytnout peněžní dar Městu Havlíčkův Brod. Projednávání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. V průběhu jednání přišla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1122/19/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout peněžní dar ve výši 20 000 Kč z kapitoly Sociální věci, § 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství, Městu Havlíčkův Brod., se sídlem v Havlíčkově Brodě, Havlíčkovo náměstí 57, IČ 00267449, dle materiálu RK-19-2015-67, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: RK-19-2015-67.doc, RK-19-2015-67, př. 1, RK-19-2015-67, př. 2

69. Změna zřizovací listiny Domova Jeřabina, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit změnu zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace. Projednávání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1123/19/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. X Zřizovací listiny Domova Jeřabina, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-19-2015-69, př. 1.
odpovědnost: OSV a ředitelka Domova Jeřabina, příspěvkové organizace
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2015-69.doc, RK-19-2015-69, př. 1

70. Poskytnutí dotace na rekonstrukci budovy Kolpingova díla ČR z. s. - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci. Projednávání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1124/19/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních služeb a politiky zaměstnanosti o částku 800 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 800 000 Kč dle materiálu RK-19-2015-70, př. 1upr1;
 • rozhodnout poskytnout investiční dotaci spolku Kolpingovo dílo ČR z. s., IČO: 43379729, na projekt Rekonstrukce kontaktního centra ve Žďáře nad Sázavou ve výši 800 000 Kč dle materiálu RK-19-2015-70, př. 1upr1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-19-2015-70, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2015-70.doc, RK-19-2015-70, př. 1, RK-19-2015-70, př. 2

71. Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina a Zásady pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému doporučení zastupitelstvu kraje schválit Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina a Zásady pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016. Projednávání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. V průběhu jednání odešel Z. Chlád. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1125/19/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout schválit:
 • Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina Aktualizaci pro rok 2016 dle materiálu RK-19-2015-71, př. 1upr1;
 • Zásady pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 dle materiálu RK-19-2015-71, př. 2upr1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 5. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2015-71.doc, RK-19-2015-71, př. 1, RK-19-2015-71, př. 2

72. Předfinancování projektů Transformace ÚSP Křižanov II., Transformace ÚSPMP Těchobuz II. a Transformace ÚSPMP Těchobuz III.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informaci o způsobu proplácení faktur v daných projektech. Projednávání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1126/19/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vzít na vědomí informaci o způsobu proplácení faktur dle materiálu RK-19-2015-72 v projektech Transformace ÚSP Křižanov II., Transformace ÚSPMP Těchobuz II. a Transformace ÚSPMP Těchobuz III.;
 • schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účty projektů Transformace ÚSP Křižanov II., Transformace ÚSPMP Těchobuz II. a Transformace ÚSPMP Těchobuz III. ve výši max. 6 000 000 Kč pro účely hrazení faktur na stavební práce a další výdaje s nimi spojené (BOZP, TDS, autorský dozor, nákup vybavení objektů, mzdové výdaje). Finance budou uvolňovány v průběhu roku 2015 postupně dle aktuální potřeby každého projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2015-72.doc

76. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 19/2015 s tím, že další zasedání se bude konat dne 16. 6. 2015, v 8:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 19/2015 dne 9. 6. 2015.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 10. 6. 2015 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz