Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2015-31

RK-19-2015-31.doc
Číslo materiálu31
Číslo jednacíRK-19-2015-31
NázevNávrh na rozpočtové opatření na kapitole Doprava
Zpracoval H. Strnadová
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina realizuje v roce 2015 v rámci akce Bezpečná Vysočina aktivity zaměřené na bezpečnost silničního provozu. Rozsah aktivit byl schválen na jednání rady kraje dne 17. 2. 2015 usnesením 0291/06/2015/RK. Jednou ze schválených aktivit je pořízení automobilu s mobilními vahami pro Krajské ředitelství Policie kraje Vysočina. Financování je předpokládáno z vybraných kaucí za porušení právních předpisů dopravci. Automobil s mobilními vahami bude pořízen na základě výběrového řízení, organizovaného dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Automobil s mobilními vahami bude Krajskému ředitelství Policie kraje Vysočina předán formou daru.
Vzhledem k tomu, že v rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2015, na kapitole Doprava, nebylo s výdaji na tuto aktivitu počítáno, odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje schválit rozpočtové opatření na zajištění nákupu automobilu s mobilními vahami v rámci akce Bezpečná Vysočina.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2223 - Bezpečnost silničního provozu o částku 3 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 3 500 000 Kč na zajištění nákupu automobilu s mobilními vahami v rámci akce Bezpečná Vysočina.
StanoviskaEkonomický odbor: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva činí 99 454 tis. Kč.

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá připomínky k návrhu usnesení.

Odbor sekretariátu hejtmana souhlasí s navrhovaným řešením.

Odbor analýz a podpory řízení: stanovisko OAPŘ bylo zapracováno do popisu problému, odbor doporučuje schválit usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2223 - Bezpečnost silničního provozu o částku 3 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 3 500 000 Kč na zajištění nákupu automobilu s mobilními vahami v rámci akce Bezpečná Vysočina.
Odpovědnost ODSH
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz