Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2015-07

RK-19-2015-07.doc  RK-19-2015-07pr01.xls  RK-19-2015-07pr02.xls  RK-19-2015-07pr03.doc
Číslo materiálu07
Číslo jednacíRK-19-2015-07
NázevDodatek zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
Zpracoval J. Dvořáková, J. Štanclová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší problematiku úpravy majetkových vztahů u movitého majetku (dlouhodobého hmotného, drobného dlouhodobého hmotného majetku a ostatního hmotného majetku), který je Krajem Vysočina pořizován v průběhu realizace projektu Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina (dále jen projekt ).
Majetek je pořizován pro potřeby a k výkonu hlavní činnosti Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, (dále jen ZZS KV ) v rámci realizace projektu v souladu s 11. výzvou k podání žádosti o poskytnutí podpory z Integrovaného operačního programu (dále jen IOP ). Příspěvek z Evropského fondu regionálního rozvoje dle pravidel výzvy činí maximálně 85 % celkových způsobilých výdajů projektu. Žadatel se na financování projektu podílí nejméně 15 % spolufinancováním způsobilých výdajů a financováním nezpůsobilých výdajů. Realizace projektu včetně pořízení majetku musí být ukončena nejpozději 30. 11. 2015.
S ohledem na to, že se jedná o majetek, který je pořizován pro potřeby a k výkonu hlavní činnosti ZZS KV, bude jeho další užívání, správa a účetní a majetková evidence zajišťována ZZS KV. Z tohoto důvodu je navrhováno předmětný dlouhodobý hmotný majetek, drobný dlouhodobý hmotný majetek a ostatní hmotný majetek předat k hospodaření ZZS KV postupně tak, jak bude kraj v rámci realizace projektu majetek nabývat. Položkový přehled majetku předaného k hospodaření s účinností od 23. 6. 2015 je uveden v materiálu
RK-19-2015-07, př. 1, položkový přehled majetku, který bude předáván kraji v souladu s harmonogramem projektu, je uveden v materiálu RK-19-2015-07, př. 2. I po předání k hospodaření zůstává majetek ve vlastnictví kraje. Návrh dodatku zřizovací listiny ZZS KV, předmětem kterého je uvedení movitých věcí ve vlastnictví Kraje Vysočina předaných organizaci k hospodaření v souvislosti s realizací projektu, je uveden v materiálu
RK-19-2015-07, př. 3. Užívání nehmotného majetku (software) ZZS KV bude řešeno uzavřením podlicenční smlouvy mezi krajem a ZZS KV.
Podle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvu kraje vyhrazeno zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky kraje; k tomu schvalovat jejich zřizovací listiny.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje, aby doporučila zastupitelstvu kraje schválit dodatek zřizovací listiny ZZS KV dle materiálu RK-19-2015-07, př. 3.
StanoviskaOdbor ekonomický bere materiál na vědomí s tím, že neobsahuje žádné rozpočtové opatření.

Odbor analýz a podpory řízení: připomínky OAPŘ byly zapracovány do návrhu materiálu, odbor doporučuje přijmout navržené usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. 25 Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-19-2015-07, př. 3.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
Termín 23. 6. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz